Hotărârea nr. 138/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 138 privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.138

privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012.

Având în vedere raportul nr.88349/2012 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, modificată și completată și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, modificată și completată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, art.45 alin.1 și art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea Comisiei de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale în municipiul Craiova, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de funcționare al comisiei prevăzută la art.1, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Comisia de Sistematizare a Circulației Rutiere și Pietonale a municipiului Craiova

Președinte: Lia Olguța Vasilescu - Primar al municipiului Craiova.

Vicepreședinte: Florentin Tudor - Viceprimar al municipiului Craiova.

Membrii: Gae Sorin Constantin - reprezentant B.P.R.Craiova

Octavian Mateescu - Director Poliția Locală Craiova

Mocioacă Daniel - Șef Serviciu Circulație - Poliția Locală Craiova

Drinceanu Nicolae - Director Exploatare R.A.T.Craiova

Boangiu Florin - ing. R.A.T Craiova

Lupea Florin - ing. R.A.A.D.P.F.L.Craiova

Popescu Mircea - ing R.A.A.D.P.F.L.Craiova

Monica Năstasă - Director Executiv Direcția Servicii Publice

Marius Barcan - Șef Serviciu Administrarea și Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică

Bordu Sever - Șef Serviciu Administrare Întreținere Drumuri

Glăvan Alin - Compartimentul Administrare și Monitorizare Transport Public Local și Siguranța Circulației

Pârvănescu Nicoleta - reprezentantul Registrului Urbaniștilor din România- Filiala Dolj

Manda Marian Sorin - consilier local

Secretar:     Vladu Dorel - Compartimentul Administrare și Monitorizare

Transport Public Local și Siguranța Circulației

Regulamentul de funcționare al Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale în municipiul Craiova

Capitolul 1. GENERALITĂȚI

Comisia de sistematizare a circulației rutiere și pietonale a municipiului Craiova este o comisie de specialitate, care desfășoară activități specifice calității de administrator al drumurilor publice din municipiul Craiova.

Comisia este alcătuită din specialiști în domeniul siguranței circulației, funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Craiova, salariați ai regiilor autonome.

Capitolul II. OBIECT DE ACTIVITATE ȘI ATRIBUȚII

Art.1. Comisia de sistematizare a circulației rutiere și pietonale a municipiului Craiova analizează documentațiile depuse în vederea emiterii acordului administratorului drumului și după caz, acordarea sau neacordarea avizului solicitat.

Art.2. Analizează, condiționează și instituie reglementări privind desfășurarea traficului rutier și pietonal pe raza administrativ - teritorială a municipiului Craiova, precum:

 • a) instituirea de restricții și interdicții referitoare la traficul rutier și pietonal;

 • b) stabilirea zonelor unde este parcarea este permisă sau interzisă;

 • c) avizarea instalării mijloacelor de semnalizare rutieră, echipamentelor destinate siguranței circulației;

 • d) stabilirea drumurilor publice unde circulația se desfășoară pe un singur sens;

 • e) avizarea reglementărilor referitoare la regimul de acces, de circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule;

 • f) avizarea modului de amenajare a intersecțiilor;

 • g) stabilirea măsurilor care să ducă la eliminarea locurilor periculoase, la îmbunătățirea siguranței și fluenței rutiere pe drumurile publice;

 • h) avizarea măsurilor de înființare - desființare a plantațiilor rutiere în conformitate cu normativele în vigoare, cu volumul traficului actual și de perspectivă;

 • i) avizarea instalarii sensurilor giratorii;

 • j) avizarea modului de iluminare a sensurilor giratorii;

 • k) analizarea și hotărârea cu privire la modificarea temporară a traseelor și stațiilor pentru mijloacele de transport în comun, ca urmare a executării unor lucrări la infrastructura rutieră;

CAPITOLUL III Desfășurarea activității Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale a municipiului Craiova

Art.3. Comisia se întrunește în ședință ordinară, de regulă, o dată pe lună, în ultima săptămână a fiecărei luni, ziua și ora de desfășurare va fi comunicată membrilor comisiei prin grija secretarului comisiei, prin orice mijloc de comunicare legal.

Art.4. Comisia este statutară și ședința se poate desfășura legal dacă participă jumătate plus unul din membrii comisiei. În cazul în care nu se asigură această majoritate sedința comisiei de sistematizare se amână.

Art.5. Comisia se poate întruni în mod excepțional, la solicitarea președintelui comisiei sau a înlocuitorului de drept al acestuia ori de câte ori se impune.

Art.6. Hotărârile comisiei se iau prin vot individual, pentru promovarea unei hotărâri a comisiei este necesară o majoritate simplă a voturilor exprimate de cei prezenți, dar nu fără votul favorabil al reprezentantului Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Craiova.

CAPITOLUL IV Atribuțiile Secretarului Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale a municipiului Craiova

Art.7. Lucrările ședinței se consemnează prin grija secretarului comisiei de sistematizare într-un proces verbal, semnat după încheierea ședinței, de către secretarul comisiei și de către președintele acesteia, care va fi tansmis în copie fiecărui membru al comisiei.

Art.8. Secretarul comisiei are obligația de a întocmi și păstra un registru cu numărul și data fiecărui proces verbal încheiat.

Art.9. Secretarul comisiei întocmește și ține evidența corespondenței cu membrii comisiei, cât și corespondența cu terțe persoane, care solicită avizarea unor documentații sau cereri.

Art.10. De asemenea, secretarul comisiei va avea obligația de a urmări modul de îndeplinire a hotărârilor comisiei de sistematizare, de către cei mandatați cu îndeplinirea acestora și va prezenta în următoarea ședință un raport cu privire la acest fapt.

Art.11. Președintele coordonează activitatea comisiei, respectiv cadru legal și stabilește sarcinile pentru ceilalți membri ai comisiei.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art.12. Calitatea de membru al Comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale a municipiului Craiova se poate revoca la propunerea Președintelui comisiei, cu aprobarea Cosiliului Local al municipiului Craiova, în următoarele condiții:

 • a) la cerere, pentru oricare dintre membrii săi;

 • b) și-a pierdut calitatea, funcția, în virtutea căreia a fost ales membru al comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale a municipiului Craiova;

 • c) membrul comisiei de sistematizare a circulației rutiere și pietonale a municipiului Craiova nu respectă prezentul Regulament;

Art.13. Prezentul Regulament se completează cu prevederile O.U.G nr. 195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dan Adrian CHERCIU