Hotărârea nr. 137/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 137 privind Regulamentul propriu de organizare !i func"ionare al Sport Club Municipal Craiova; ën temeiul art.36. alin.2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct.6

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 137

privind desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Adiministrație al Sport Club Municipal Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.121540/2012 al Serviciului Resurse Umane prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliul Local al Municipiului Craiova în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr.69/2000, modificată și completată;

Potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 55/2007 privind Regulamentul propriu de organizare și funcționare al Sport Club Municipal Craiova;

În temeiul art.36. alin.2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct.6, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă desemnarea dnei. Adriana Ungureanu, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Craiova, în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Sport Club Municipal Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU