Hotărârea nr. 136/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 136 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului ClinicMunicipal �Filantropia� Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şiPneumoftiziologie �Victor Babeş� şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 136

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și

Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.122148/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administrație ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătații Publice către autoritățile administrației publice locale și Hotărârii Guvernului nr.529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a pct.3, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012, în sensul înlocuirii dlui. Bontea Mirel, cu d-na Dinu Camelia -Șef Serviciu Registru Agricol în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, dna. Dinu Camelia și Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


Dan Adrian CHERCIU

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU