Hotărârea nr. 135/2012

Hotararea Consiliului Local nr. 135 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 135

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și

particular din municipiul Craiova

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 27.09.2012;

Având în vedere raportul nr.59/2012 întocmit de consilierii municipali Predescu Bianca Maria Carmen și Sas Teodor Nicușor și raportul nr.121542/2012 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012 referitoare la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Craiova în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.71, 72, 73, 74 și 75/2012;

În conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educația națională, modificată și completată și Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr.5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate extrașcolara;

În temeiul art.36. alin.2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct.1, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se modifică anexa nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012, astfel:

  • a)  se înlocuiește la poz.29 „Grădinița cu program prelungit nr.53 Craiova” dl.Nedelescu Gheorghe, cu dl. Nanu Andrei Gheorghe;

  • b) se înlocuiește la poz. 53 „Școala cu cls.I-VIII nr.22 „Mircea Eliade” Craiova dl Sas Teodor Nicușor, cu dna.Gheorghiță Vasilica;

  • c) se completează cu o nouă poziție „Palatul Copiilor Craiova” și se desemnează ca membru în Consiliul de Administrație dl.Nanu Andrei Gheorghe.

Art.2. Se modifică anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012, poz.6 „Școala Gimazială Particulară „Ethos” Craiova”, în sensul înlocuirii drei.Bianca Maria Carmen Predescu, cu dna. Gheorghiță Vasilica.

Art.3 Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane, Școala cu cls. I-VIII nr.22 „Mircea Eliade”, Școala Gimnazială Particulară „Ethos” Craiova, Grădinița cu program prelungit nr.53 Craiova și Palatul Copiilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Dan Adrian CHERCIU                    Nicoleta MIULESCU