• Hotărârea 316/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 316 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.199/2012 referitoare la aprobarea schimbării formei juridice a contractelorîncheiate de către Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiilesituate în municipiul Craiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3)
 • Hotărârea 315/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 315 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de canalizare şi a preţului pentru serviciul de alimentare cu apă potabilă, pentru municipiul Craiova
 • Hotărârea 314/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 314 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.281/2012 referitoare la asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Localal Municipiului Craiova, cu S.C. BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vedereasusţinerii evenimentelor „Târgul de Crăciun” şi „Concert extraordinar de Revelion 2013”
 • Hotărârea 313/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 313 privind încetarea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.301/2005 referitoare la darea în folosinţă gratuită, pe durata existenţeiconstrucţiei, către proprietarii de apartamente care solicită construireade balcoane la parterul blocurilor, a terenurilor aparţinând domeniuluiprivat al municipiului Craiova, aferente acestora.
 • Hotărârea 312/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 312 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.294/2011 referitoare la aprobarea proiectului „O nouă abordare în organizareaactivităţilor Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova prin implementareaunei aplicaţii informatice de e-sănătate”, în cadrul Programului OperaţionalSectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţeiserviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării desoluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”
 • Hotărârea 311/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 311 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.157/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 310/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 310 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.156/2012 referitoare la prelungirea duratei contractelor de închiriere, având caobiect terenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiuluiCraiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 309/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 309 privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Craiova
 • Hotărârea 307/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 307 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 306/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 306 privind preluarea din proprietatea statului şi administrarea MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor, în domeniul public al municipiului Craiova şiadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a imobilului compus dinteren în suprafaţă de 4727 mp şi construcţia „Bloc 201 C, situate în municipiul Craiova, cart. Craioviţa Nouă”
 • Hotărârea 305/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 305 privind aprobarea Expertizei Tehnice şi Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Consolidare zid de sprijin Cimitirul Sineasca din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 304/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 304 privind aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor,trotuarelor şi zonelor verzi din Municipiul Craiova
 • Hotărârea 303/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 303 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurareaexamenului de atestare a persoanelor fizice, în vederea îndeplinirii funcţiei deadministrator de imobile şi autorizarea persoanelor juridice specializate pentruactivitatea de administrare a imobilelor
 • Hotărârea 302/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 302 privind achiziţionarea(cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova, str.Potelu, nr.106, cu destinaţia de drum public
 • Hotărârea 301/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 301 privind trecerea din proprietatea publică a municipiului Craiova, în proprietatea publică a statului, a blocurilor de locuinţe pentru tineri T2 şi T3, situate în bd.Oltenia, nr.1B şi nr.1C
 • Hotărârea 300/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 300 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 299/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 299 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica „Oltenia” Craiova
 • Hotărârea 298/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 298 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2012
 • Hotărârea 297/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 297 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova –dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012
 • Hotărârea 296/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 296 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă OlteniaS.A să propună, să susţină şi să voteze un nou membru al Consiliului deAdministraţie al S.C. Compania de Apă Oltenia S.A
 • Hotărârea 295/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 295 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna ianuarie 2013
 • Hotărârea 294/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 294 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 293/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 293 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 292/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 292 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 291/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 291 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Hnfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 290/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 290 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 289/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 289 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 288/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 288 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 287/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 287 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012 (decembrie 2012)
 • Hotărârea 286/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 286 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012
 • Hotărârea 285/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 285 privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pentru anul 2012
 • Hotărârea 284/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 284 privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2012 (decembrie 2012)
 • Hotărârea 283/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 283 privind aprobarea taxelor pentru oficierea casatoriilor, pentru divort, precum şia taxei pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul 2013
 • Hotărârea 282/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 282 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2013
 • Hotărârea 281/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 281 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, cu S.C.BAND CONTACT AGENCY S.R.L., în vederea susţineriievenimentelor „Târgul de Crăciun” şi „Concert extraordinar de Revelion 2013”
 • Hotărârea 280/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 280 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.82/2012 referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie aleSpitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 279/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 279 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova
 • Hotărârea 278/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 278.zip privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unui hotel “HILTON GARDEN INN”, cu regim de înălţime 2S+P+4E, în municipiul Craiova, str. A.I.CUZA, nr.16B, 16C, 16D
 • Hotărârea 277/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 277.zip privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M, în municipiul Craiova, str. Vişinului, nr.8
 • Hotărârea 276/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 276 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.166/2012 referitoare la acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, asumei de 33.000 lei pentru premierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale ladiferite materii la fazele naţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, dinanul 2011-2012
 • Hotărârea 275/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 275 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.22/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova,în societate comercială cu răspundere limitată, sub denumirea S.C.“SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L.
 • Hotărârea 274/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 274.zip privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 273/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 273.zip privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 272/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 272.zip privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 271/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 271 privind prelungirea duratei de atribuire în folosinţă gratuită, către DirecţiaNaţională Anticorupţie-Serviciul Teritorial Craiova, a imobilului situat înmunicipiul Craiova, str.Mihai Viteazul, nr.20
 • Hotărârea 270/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 270 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuridin municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţiade spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 269/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 269 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.277/2004, având caobiect terenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care esteamplasat construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj
 • Hotărârea 268/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 268 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 267/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 267 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Balteş Liviu Iulian
 • Hotărârea 266/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 266 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica
 • Hotărârea 265/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 265 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.125155/2005 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Mănescu Luminiţa Cleopatra
 • Hotărârea 264/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 264 privind atribuirea, către Drăniceanu (Radu) Elena, a spaţiului disponibil, cudestinaţia de locuinţă, proprietate privată a municipiului Craiova şi aflat înadministrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi FonduluiLocativ Craiova, situată în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.93 (113)
 • Hotărârea 263/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 263.zip privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, precum şi a unei locuinţe destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 262/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 262 Privind aprobarea constituirii fondului de locuinţe destinat închirieriipersoanelor şi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate dinlocuinţe retrocedate în natură foştilor proprietari şi a listei de repartizare a acestora
 • Hotărârea 261/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 261.zip privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţele instalaţii termice la Colegiul Naţional Carol I”, inclusiv racordul la punctul termic „Mihai Viteazul” din municipiul Craiova
 • Hotărârea 260/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 260.zip privind aprobarea Documentaţiei de Avizare Lucrări Intervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea sistemului de producere şi alimentare cu căldură şi apă caldă” la Colegiul Tehnic Energetic, din municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.59
 • Hotărârea 259/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 259 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.170/2012referitoare la aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L.
 • Hotărârea 258/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 258 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.168/2012 referitoare la aprobarea contractului de administrare al dlui. DegeratuNicolae, administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 • Hotărârea 257/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 257 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova nr.154/2012 referitoare la reorganizarea Regiei Autonome de TermoficareCraiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, subdenumirea S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 • Hotărârea 256/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 256.zip privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova
 • Hotărârea 254/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 254.zip privind aprobarea „Studiului de fundamentare a delegării de gestiune prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 253/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 253.zip privind aprobarea Programului comun de acţiune pentru desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2012 – 2013
 • Hotărârea 252/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 252.zip privind aprobarea Regulamentului serviciului de iluminat public din municipiul Craiova
 • Hotărârea 251/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 251.zip privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 250/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 250.zip privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 249/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 249 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna decembrie 2012
 • Hotărârea 248/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 248 privind constituirea Comitetelor Consultative Cetăţeneşti pe 9 zone alemunicipiului Craiova şi aprobarea Regulamentului privind Organizarea şiFuncţionarea Consiliilor Consultative Cetăţeneşti
 • Hotărârea 247/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 247.zip privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pentru anul 2013
 • Hotărârea 246/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 246 privind aprobarea contractului de administrare al dlui Popescu CristianŞtefan, administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 245/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 245 privind aprobarea Protocolului de colaborare între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova şi Direcţia Generală de Asistenţă şiProtecţie a Copilului Dolj
 • Hotărârea 244/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 244 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea sportivilor în cadrul evenimentului „ Gala Sportului şcolar - juniori,seniori”
 • Hotărârea 243/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 243 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, cu S.C. MOBSEB S.R.L., în vederea susţinerii evenimentului „Inimă deRomân”, din data de 01 decembrie 2012
 • Hotărârea 242/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 242 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu comuna Işalniţa, prin Consiliul Local al Comunei Işalniţa şi comunaVârvoru de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Vârvoru de Jos
 • Hotărârea 241/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 241 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova –dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinarăa S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012
 • Hotărârea 240/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 240 privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova –dra. Peţa Eliza Mădălina, de a vota ordinea de zi în Adunarea GeneralăExtraordinară a S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A. din data de 21.12.2012
 • Hotărârea 238/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 238.zip privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 237/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 237.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 236/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 236.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pe anul 2012
 • Hotărârea 235/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 235 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deTransport Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 234/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 234.zip privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 233/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 233.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 232/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 232.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 231/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 231.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 230/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 230.zip Privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 229/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 229.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 228/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 228 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.397/2011 cu privire la obiectul contractului de concesiune nr.4487/2012, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L
 • Hotărârea 227/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 227 privind aprobarea Expertizei Tehnice, Documentaţiei de Avizare LucrăriIntervenţie şi a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii„Reamenajare locuri de joacă pentru copii” din municipiul Craiova
 • Hotărârea 226/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 226 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Craiova privindaprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2012
 • Hotărârea 225/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 225.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 224/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 224 privind aprobarea tarifului de închiriere al Sălii Polivalente din municipiulCraiova, pentru perioada de iarnă
 • Hotărârea 223/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 223 privind darea în administrare, către Regia Autonomă de Administrare aDomeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a bunului „Sala Polivalentă”
 • Hotărârea 222/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 222.zip privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 221/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 221.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 220/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 220.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 219/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 219 privind asocierea Municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu S.C. LUXURY EVENTS S.R.L.
 • Hotărârea 218/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 218 privind managementul institu"iilor de spectacole sau concerte, muzeelor !i colec"iilor publice, bibliotecilor !i a!ez#mintelor culturale de drept public, aprobat
 • Hotărârea 217/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 217 privind preluarea din folosinţa Companiei Naţionale de Investiţii S.A., îndomeniul public al municipiului Craiova şi administarea Consiliului Local alMunicipiului Craiova, a obiectivului de investiţii „Refacere şi modernizare SalaPolivalentă cu 4000 de locuri”
 • Hotărârea 216/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 216 privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de iluminat public înmunicipiul Craiova, gestiune delagată cu atribuirea contractului prin licitaţie publică
 • Hotărârea 215/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 215 privind aprobarea ca modalitate de gestiune pentru serviciul de salubrizare amunicipiului Craiova, gestiunea delegată cu atribuirea contractului de delegareprin licitaţie publică
 • Hotărârea 214/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 214.zip privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.146/2012 referitoare la concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 213/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 213 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.360/2008 referitoare la asocierea municipiului Craiova cu Judeţul Dolj şi cumunicipiile, oraşele şi comunele din judeţul Dolj, în vederea înfiinţării Asociaţieide Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor „ECODOLJ”
 • Hotărârea 212/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 212 privind aprobarea contractului cadru pentru închirierea de către S.C. Pieţe şiTârguri Craiova S.R.L., a bunurilor proprietate publică şi privată a municipiuluiCraiova, situate în pieţe şi târguri
 • Hotărârea 211/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 211.zip privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 210/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 210.zip privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 209/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 209.zip privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 207/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 207 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Cabinet medical individual dr. Roman Margareta - Rodica
 • Hotărârea 206/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 206 privind prelungirea duratei contractului de asociere nr.18/2002, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C “EUROMEDIA GROUP” S.A.
 • Hotărârea 205/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 205 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.255 /2007 şinr.256/2007 încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şiS.C.RCS&RDS; S.A.
 • Hotărârea 204/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 204 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 202/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 202 privind preluarea din domeniul public al statului şi din administrareaMinisterului Transportului şi Infrastructurii, în domeniul public al municipiuluiCraiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a sectorului dedrum DN 65 C km 3+300-4+000(CET 2 Şimnic-Ocolitoare de Nord Craiova)
 • Hotărârea 201/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 201 privind preluarea cu titlu gratuit din proprietatea Autorităţii Naţionale pentruAdministrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), în domeniul privat almunicipiului Craiova, a imobilului situat în municipiul Craiova, str.Ştefan celMare, nr.3, bl.L, sc. C, ap.31
 • Hotărârea 200/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 200 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privatăa municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome deAdministrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Romain Rolland, nr.6
 • Hotărârea 199/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 199 privind aprobarea schimbării formei juridice a contractelor încheiate de cătreSpitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova pentru spaţiile situate în municipiulCraiova, str. Brestei, nr.10 (Clădirea Stomato 3)
 • Hotărârea 198/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 198 privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentruatribuirea contractului de concesiune a serviciului de iluminat public, precum şi aComisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune a aserviciului de iluminat public
 • Hotărârea 197/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 197 privind aprobarea componenţei Colectivului de coordonare şi supervizare pentruatribuirea contractului de concesiune a activităţilor de salubrizare, precum şi aComisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de concesiune aactivităţilor serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 196/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 196 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate saucare urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari,pe anul 2012
 • Hotărârea 195/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 195 privind desemnarea administratorului la S.C. Salubritate Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 194/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 194 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.81/2012 referitoare la desemnarea administratorului la S.C. Salubritate CraiovaS.R.L.
 • Hotărârea 193/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 193 aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului deproiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizăriiconcursului la Filarmonica „Oltenia” Craiova şi comisiei de concurs şi a comisieide soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 192/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 192.zip privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 191/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 191.zip privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova
 • Hotărârea 190/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 190 privind aprobarea finanţării din bugetul de venituri şi cheltuieli al MunicipiuluiCraiova, a contribuţiei proprii a Colegiului Naţional “Nicolae Titulescu” Craiova încadrul proiectului “Stimulating Science and Technology competences throughinnovative means for teaching and learning”
 • Hotărârea 189/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 189 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna noiembrie 2012
 • Hotărârea 188/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 188 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilorvulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei,energie termică furnizată în sistem centralizat şi stabilirea gradului de compensareprocentuală aplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limitaconsumului mediu lunar definit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernuluinr.70/2011, în perioada sezonului rece, respectiv 01.11.2012-31.03.2013
 • Hotărârea 187/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 187 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2012 - 2013
 • Hotărârea 186/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 186.zip privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 185/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 185.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 184/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 184.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 183/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 183.zip privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 182/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 182.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 181/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 181.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 180/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 180.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 179/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 179.zip privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 178/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 178.zip privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 177/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 177.zip privind aprobarea rectificării bugetului creditelor externe şi interne, pentru anul 2012
 • Hotărârea 176/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 176.zip privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2012
 • Hotărârea 175/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 175.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 174/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 174 privind aprobarea execuţiei bugetare a instituţiilor publice şi a activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, la data de 30.09.2012
 • Hotărârea 173/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 173 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile, petrimestrul al III-lea al anului 2012
 • Hotărârea 172/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 172 privind execuţia bugetară a creditelor externe şi interne, pe trimestrul al III –lea al anului 2012
 • Hotărârea 170/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 170 privind aprobarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C.TERMO CRAIOVA S.R.L., având ca obiect bunuriaparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 169/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 169 privind aprobarea „Studiului privind viabilitatea tehnico-economică a integrăriiserviciului public de alimentare cu energie termică din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 168/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 168 privind aprobarea contractului de administrare al dlui Degeratu Nicolae,administrator al S.C. „TERMO CRAIOVA” S.R.L.
 • Hotărârea 167/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 167 privind acordarea de la bugetul local al Municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea elevilor sportivi craioveni cu rezultate deosebite la concursurile şcolare,din anul 2011-2012
 • Hotărârea 166/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 166 privind acordarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume pentrupremierea elevilor craioveni cu rezultate excepţionale la diferite materii la fazelenaţionale şi internaţionale ale concursurilor şcolare, din anul 2011-2012
 • Hotărârea 165/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 165 privind aprobarea rezultatului final al evaluării finale a managementului laAnsamblul Folcloric „Maria Tănase” Craiova
 • Hotărârea 164/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 164.zip privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova,pe anul 2012
 • Hotărârea 163/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 163.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 162/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 162.zip privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012
 • Hotărârea 161/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 161 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare” Post mortem alMunicipiului Craiova, reprezentantului minorităţii macedonene în ParlamentulRomâniei, deputat Liana DUMITRESCU
 • Hotărârea 160/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 160 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare� al Municipiului Craiova, domnului Liviu PRUNARU
 • Hotărârea 159/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 159 privind aprobarea preţului de achiziţie al terenului situat în municipiul Craiova,str. Ecaterina Teodoroiu, nr.21
 • Hotărârea 158/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 158 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.466/2009referitoare la contractele de închiriere, care au ca obiect terenuri ce aparţindomeniului public şi privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasateconstrucţii provizorii
 • Hotărârea 157/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 157 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuridin municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţiade spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 156/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 156 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiectterenurile aparţinând domeniului public sau privat al municipiului Craiova, pecare sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 155/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 155 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anul 2012
 • Hotărârea 154/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 154.zip privind reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociaţi, respectiv Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, şi Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Pubic şi Fondului Locativ Craiova, sub denumirea S.C. �TERMO CRAIOVA� S.R.L.
 • Hotărârea 153/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 153 privind modificarea anexei nr. 9 - Programul de investiţii publice dinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.116/2012
 • Hotărârea 152/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 152 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe proprietate privatăa municipiului Craiova şi aflată în administrarea Regiei Autonome deAdministrarea a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, situată în str. Traian Demetrescu, nr.4
 • Hotărârea 151/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 151 privind conferirea titlului “Cetăţean de Onoare� al Municipiului Craiova,domnului prof. univ. dr. Paul Rezeanu
 • Hotărârea 150/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 150 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 149/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 149.zip privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 148/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 148 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.495/2009 referitoare la preluarea de la Universitatea din Craiova, înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova a terenului situat în str.Iancu Jianu nr. 9 pe care este amenajată Grădina Botanică
 • Hotărârea 147/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 147 privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului privat almunicipiului Craiova, situat în str. Principatele Unite, nr.18(fost nr.14)
 • Hotărârea 146/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 146 privind concesionarea, prin negociere directă, către S.C. Compania de Apă�Oltenia� S.A., a unor bunuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 145/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 145 privind închirierea, către S.C. GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unuiteren ce aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în vederearealizării protecţiei împotriva coroziunii a conductelor metalice îngropateaferente reţelei de alimentare cu gaze naturale de joasă presiune a municipiuluiCraiova, din zona str. Calea Severinului
 • Hotărârea 144/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 144 privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic şi Fondului Locativ Craiova a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 143/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 143 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova, precum şi a uneilocuinţe destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivelnaţional
 • Hotărârea 142/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 142 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, cătreAsociaţia Chinologică Oltenia, a spaţiului situat în municipiul Craiova, str.FraţiiBuzeşti, nr.25 subsol, Corp 2
 • Hotărârea 141/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 141 privind repartizarea, în vederea închirierii, către Dorogea Adrian Lucian, aunei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe deinvestiţii la nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1A, bl.T1, sc.5, ap.8
 • Hotărârea 140/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 140 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite prinAgenţia Naţională pentru Locuinţe, precum şi a locuinţelor proprietate privată a municipiului Craiova
 • Hotărârea 139/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 139 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.324/2011 referitoare la aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Craiova şi a Regulamentului deorganizare şi funcţionare a acesteia
 • Hotărârea 138/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 138 privind aprobarea constituirii Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale în municipiul Craiova
 • Hotărârea 137/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 137 privind Regulamentul propriu de organizare !i func"ionare al Sport Club Municipal Craiova; ën temeiul art.36. alin.2 lit. d coroborat cu alin. 6 lit.a pct.6
 • Hotărârea 136/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 136 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.82/2012referitoare la numirea membrilor în consiliile de administraţie ale Spitalului ClinicMunicipal �Filantropia� Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şiPneumoftiziologie �Victor Babeş� şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 135/2012 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 135 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.55/2012referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova înconsiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Craiova