• Hotărârea 506/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 506 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011, către Uniunea Scriitorilor din România
 • Hotărârea 505/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 505 privind Regulamentul local de urbanism referitor la cromatica faţadelor pentrucreşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul Craiova
 • Hotărârea 504/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 504 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareaconfiguraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică în municipiul Craiova,zona str. Col. Scarlat Demetriade, str. Doljului şi str. Amaradia
 • Hotărârea 503/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 503 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la restudierea reglementărilor de construire conform Planului UrbanisticGeneral aprobat în condiţiile proprietăţilor actuale, cu păstrarea tramei stradale, înmunicipiul Craiova, zona str. Narciselor
 • Hotărârea 502/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 502 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la revizuirea indicilor POT şi CUT, cu păstrarea destinaţiei zonei şitramei stradale, conform Planului Urbanistic General,în municipiul Craiova, zona Aleea 2 Primăverii
 • Hotărârea 501/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 501 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reconsiderarea configuraţiei urbane, funcţională şi structura volumetrică,în municipiul Craiova, zona str. Dr. Constantin Severeanu
 • Hotărârea 500/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 500 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobareaPlanului Urbanistic Zonal privind trama stradală şi aliniamente construcţii, înmunicipiul Craiova, zona str. Fermierului
 • Hotărârea 499/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 499 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la revizuirea indicilorexistenţi, în condiţiile păstrării funcţiunilor zonei conform Planului UrbanisticGeneral aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.23/2000 şi situaţiei existente, în municipiul Craiova, zona str. Brestei - str.Dumbrăveni şi str. Iancu Jianu
 • Hotărârea 498/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 498 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reactualizarea reglementărilor P.O.T. şi C.U.T., fără schimbareadestinaţiei şi a regimului de înălţime, în municipiul Craiova, zona str. MihaiEminescu
 • Hotărârea 497/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 497 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectării funcţiuniişi regimului de înălţime conform Planului Urbanistic General aprobat şi a condiţiilorexistente, în municipiul Craiova, zona str. Calea Severinului
 • Hotărârea 496/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 496 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reactualizarea condiţiilor de construire, fără schimbarea prevederilorPlanului Urbanistic General privind trama stradală şi aliniamente construcţii, înmunicipiul Craiova, zona str. Câmpia Islaz
 • Hotărârea 495/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 495 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului UrbanisticGeneral aprobat în municipiul Craiova, zona str. Toporaşi
 • Hotărârea 494/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 494 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform PlanuluiUrbanistic Zonal ZC4, aprobat în municipiul Craiova, zona str. Libertăţii
 • Hotărârea 493/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 493 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei Planului UrbanisticZonal Romanescu - Bucura aprobat, în municipiul Craiova, zona str. Potelu
 • Hotărârea 492/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 492 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei,conform Planului Urbanistic Zonal ZC6 aprobat,în municipiul Craiova, zona str. Calea Bucureşti
 • Hotărârea 491/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 491 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime P+3,cu destinaţia de birouri, sediu firmă şi locuinţă de serviciu,în municipiul Craiova, Bulevardul 1 Mai, nr.1 A
 • Hotărârea 490/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 490 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unei locuinţe, cu regim de înălţime P+M,în municipiul Craiova, str. Poligonului, nr.168 B
 • Hotărârea 489/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 489 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea uneilocuinţe, cu regim de înăţime P+M, în municipiul Craiova,strada Fermierului, nr. 133
 • Hotărârea 488/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 488 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unei locuinţe duplex, cu regim de înălţime P+M, împrejmuireteren şi realizare puţ forat, în municipiul Craiova, str. Eliza Opran, nr.26 A
 • Hotărârea 487/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 487 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unui imobil, cu regim de înălţime Dt+P+2,cu destinaţia de locuinţe colective,în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.79 C
 • Hotărârea 486/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 486 privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.24/2011 referitoare la reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şiTârgurilor Craiova în societate comercială cu răspundere limitată şi nr.397/2011referitoare la încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 485/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 485 privind modificarea destinaţiei spaţiului situat în Piaţa Centrală din municipiulCraiova, din spaţiu comercial, în spaţiu cu destinaţia atelier de intreţinere
 • Hotărârea 484/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 484 privind preluarea imobilului 739 Craiova, din domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiuluiCraiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 483/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 483 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 482/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 482 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 481/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 481 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 480/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 480 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privatal municipiului Craiova, aflate în administrareaServiciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova
 • Hotărârea 479/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 479 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Poliţiei Locale Craiova
 • Hotărârea 478/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 478 privind darea în administrarea Colegiului Naţional „Elena Cuza” Craiova, abunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 477/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 477 privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” şi Liceul cuProgram Sportiv „Petrache Trişcu” a unor bunuri ce aparţin domeniului public almunicipiului Craiova, situate în str.Crişului, nr.9
 • Hotărârea 476/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 476 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului situat în municipiul Craiova,str. Spania, nr.35 A
 • Hotărârea 475/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 475 privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în Bulevardul Oltenia, nr.1A, zona A.N.L.
 • Hotărârea 474/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 474 privind dezmembrarea terenului care aparţine domeniului public al municipiuluiCraiova situat în str.A.I.Cuza, nr.11
 • Hotărârea 473/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 473 privind modificarea amplasamentelor panourilor publicitare care fac obiectulcontractului de asociere nr.11/2000 încheiat între Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova şi S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L.
 • Hotărârea 472/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 472 privind prelungirea contractului de concesiune nr.37432/2006, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Balteş Liviu Iulian
 • Hotărârea 471/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 471 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiectterenurile aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, pe care suntamplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaje
 • Hotărârea 470/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 470 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 469/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 469 privind atribuirea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către PartidulNaţional Liberal Filiala Dolj, a unui spaţiu situat în municipiul Craiova
 • Hotărârea 468/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 468 referitoare la atribuirea contractului de delegare pentru unele activităţi aleserviciului de salubrizare
 • Hotărârea 467/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 467 privind aprobarea comisiilor de evaluare pentru administratorul de laS.C.Salubritate Craiova S.R.L şi administratorul de la S.C. Pieţeşi Târguri S.R.L. Craiova
 • Hotărârea 466/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului local nr. 466 privind aprobarea comisiilor de evaluare a managementului la instituţiilepublice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 465/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 465 aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului deproiecte de management, a caietului de obiective în vederea organizăriiconcursului la Teatrul pentru Copii şi Tineret “Colibri” Craiova şi comisiei deconcurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
 • Hotărârea 464/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 464 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna IANUARIE 2012
 • Hotărârea 463/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 463 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor dinînvăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul 2011 - 2012
 • Hotărârea 462/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 462 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 461/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 461 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club MunicipalCraiova, pe anul 2011, la valoarea de 5.353,00 mii lei, conform anexei careface parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 460/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 460 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 459/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 459 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 6.608,00 mii lei,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 458/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 458 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielial Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 457/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 457 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 456/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 456 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alSpitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 455/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 455 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alSpitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova
 • Hotărârea 454/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 454 privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţateintegral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, estimat la nivelultrimestrului IV
 • Hotărârea 453/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 453 privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul2011, estimat la nivelul trimestrului IV
 • Hotărârea 452/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 452 privind aprobarea execuţiei bugetului a creditelor externe şi interne, pe anul2011, estimat la nivelul trimestrului IV
 • Hotărârea 451/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 451 privind aprobarea execuţiei bugetului local al municipiului Craiova, la data de30.11.2011
 • Hotărârea 450/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 450 privind aprobarea taxelor pentru oficierea casatoriilor, taxa pentru divort,precum şi taxa pentru executarea de fotografii si inregistrari video, pentru anul2012
 • Hotărârea 449/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 449 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea locurilor publice din pieţele şi târguriledin municipiul Craiova, pentru anul 2012
 • Hotărârea 448/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 448 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2012
 • Hotărârea 447/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 447 privind acordarea unui sprijin financiar din bugetul Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011, către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj,pentru premierea elevilor sportivi craioveni, în cadrul Galei Sportului ŞcolarDoljean
 • Hotărârea 446/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 446 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reglementarea construirii documentaţiilor aprobate anterior, a destinaţieişi înălţimii conform Planului Urbanistic General aprobat, în municipiul Craiova,zona str. George Enescu
 • Hotărârea 445/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 445 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei,conform Planului Urbanistic General aprobat în zona Calea Unirii
 • Hotărârea 444/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 444 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderareaconfiguraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică,în municipiul Craiova, zona Tarlalei 29, Parcela 4
 • Hotărârea 443/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 443 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionaleşi structura volumetrică, în municipiul Craiova, zona Tarlalei 7, Parcela 12/3
 • Hotărârea 442/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 442 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la revizuirea indicilor POT şiCUT cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale, conform Planului UrbanisticGeneral, în municipiul Craiova, zona strada Pictor Ion Andreescu
 • Hotărârea 441/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 441 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea şi reglementarea posibilităţilor de construire, în municipiulCraiova, zona str. Merişorului
 • Hotărârea 440/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 440 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T. cu păstrarea destinaţiei zonei şitramei stradale conform P.U.G zona str.Honore de Balzac
 • Hotărârea 439/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 439 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea şireglementarea posibilităţilor de construire str. General Constantin Argetoianu -zona str. General Constantin Argetoianu, str. Fraţii Goleşti
 • Hotărârea 438/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 438 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizarea şi reglementareaposibilităţilor de construire, în municipiul Craiova, zona strada Cornului
 • Hotărârea 437/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 437 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire, până la aprobareaPlanului Urbanistic Zonal, în municipiul Craiova, zona Aleea 1 Şimnic
 • Hotărârea 436/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 436 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la analizareareglementărilor şi funcţionalităţii zonei conform Planului Urbanistic General,în municipiul Craiova, zona străzii Bătrânilor
 • Hotărârea 435/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 435 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea posibilităţilor de construire în condiţiile respectăriifuncţiunii şi regimului de înălţime conform Planului Urbanistic General aprobat şia condiţiilor existente, în municipiul Craiova, zona Calea Bucureşti
 • Hotărârea 434/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 434 privind aprobarea Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţii referitoarela „Consolidare zid de sprijin şi refacere împrejmuire pe latura de est la ColegiulNaţional „Fraţii Buzeşti” Craiova”
 • Hotărârea 433/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 433 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii referitoarela „Reabilitare şi modernizare strada Bucovăţ” Craiova
 • Hotărârea 432/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 432 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a lucrărilor de intervenţii referitoarela „Reabilitare şi modernizare strada Împăratul Traian” Craiova
 • Hotărârea 431/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 431 privind aprobarea Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţii referitoarela „Reabilitare şi modernizare strada Ogorului”
 • Hotărârea 430/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 430 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Centru de sprijin al IMMurilorşi institutelor de cercetare şi inovare”
 • Hotărârea 429/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 429 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 428/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 428 privind dezmembrarea unui teren care aparţine domeniului public al municipiuluiCraiova situat în str.Târgului, nr.26
 • Hotărârea 427/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 427 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiectterenurile aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care suntamplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj
 • Hotărârea 426/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 426 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spaţii şiterenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia de spaţii comerciale,producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiul Craiova
 • Hotărârea 425/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 425 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuridin municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţiade spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 424/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 424 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.7986/2003 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ghiţă Otilia
 • Hotărârea 423/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 423 privind încheierea contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova,preluate de la Regia Autonomă deAdministare a Domeniului Public şi Fondului Locativ
 • Hotărârea 422/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 422 privind atribuirea, către Ghiţă Nicolae, a spaţiului situat în municipiulCraiova, str.Unirii, nr.73
 • Hotărârea 421/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 421 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiuluiCraiova a unui teren, situat în Piaţa Veche, precum şi vânzarea acestuia prinnegociere directă, către S.C. Gulliver Com S.R.L.
 • Hotărârea 420/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 420 privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi ComunaBreasta, în vederea realizării proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin CulturalConstantin Argetoianu”
 • Hotărârea 419/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 419 privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi ComunaPieleşti, în vederea realizării proiectului „Reabilitare, consolidare, extindere şidotare Cămin Cultural nr.1 Pieleşti”
 • Hotărârea 418/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 418 privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova şi ComunaMischii, în vederea realizării proiectului „Reabilitare şi dotare Cămin Cultural Mischii”
 • Hotărârea 417/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 417 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 416/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 416 privind aprobarea tarifului de epurare apă uzată pentru municipiul Craiova
 • Hotărârea 415/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 415 privind aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei
 • Hotărârea 414/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 414 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna DECEMBRIE 2011
 • Hotărârea 413/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 413 privind aprobarea actului adiţional la contractul de împrumut la termennr.167199/02.12.2010
 • Hotărârea 412/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 412 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 411/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 411 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuielial Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 410/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 410 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alSpitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
 • Hotărârea 409/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 409 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli alSpitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 408/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 408 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2011referitoare la scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe deteren care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în pieţele dinmunicipiul Craiova
 • Hotărârea 407/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 407 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 406/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 406 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 405/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 405 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea S.C.Târguri şi Pieţe Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 404/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 404 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a DomeniuluiPublic si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 403/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 403 privind încetarea dreptului de administrare al S.C. Pieţe şi Târguri S.R.L. Craiovaasupra unui bun care aparţine domeniului privat al municipilui Craiova
 • Hotărârea 402/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 402 privind darea în administrarea Poliţiei Locale Craiova, a bunurilor ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 401/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 401 privind însuşirea raportului de evaluare a spaţiului care aparţine domeniuluiprivat al municipiului Craiova, situat în incinta Dispensarului Uman Podari
 • Hotărârea 400/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 400 privind modificarea contractului de concesiune nr.38790/2006 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Diaconu Maria
 • Hotărârea 399/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 399 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37432/2006 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Mănescu Luminiţa Cleopatra
 • Hotărârea 398/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 398 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr.37431/2006 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Roman Margareta - Rodica
 • Hotărârea 397/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 397 privind încheierea contractului de concesiune între Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova şi S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., având ca obiect concesionareabunurilor care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 396/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 396 privind modificarea contractului de asociere nr.18/2002 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.EUROMEDIA GROUP S.A. Bucureşti
 • Hotărârea 395/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 395 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 132/2001, având caobiect terenul aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, pe care esteamplasată construcţia provizorie, cu destinaţia de garaj
 • Hotărârea 394/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 394 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuridin municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţiade spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii
 • Hotărârea 393/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 393 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivelnaţional, precum şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiuluiCraiova
 • Hotărârea 392/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 392 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor spaţii comercialesituate în Piaţa Centrală Craiova şi Piaţa Brazda lui Novac
 • Hotărârea 391/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 391 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unor suprafeţe de terencare aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 390/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 390 privind subrogarea în drepturile şi obligaţiile autorităţii locale a numiţilor BadeaMirela şi Gheorghe Gabriel, în contractul de concesiune nr.204/2001 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C.BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L.
 • Hotărârea 389/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 389 privind repartizarea, în vederea închirierii,a unei locuinţe proprietate privată a municipiului Craiova
 • Hotărârea 388/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 388 privind preluarea imobilului Cazarma 739 Craiova din domeniul public al statului şiadministrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiuluiCraiova şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 387/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 387 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitare şi modernizareCămin pentru persoane vârstnice în municipiul Craiova”
 • Hotărârea 386/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 386 privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna SEPTEMBRIE 2011
 • Hotărârea 385/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 385 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna NOIEMBRIE 2011
 • Hotărârea 384/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 384 privind programul comun de acţiune pentru desfăşurarea activităţii decurăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune aacestora pe timp de polei sau îngheţ, în municipiul Craiova, pentru iarna 2011 –2012, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 383/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 383 privind modificarea ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2011, aprobaţiprin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.42/2011
 • Hotărârea 382/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 382 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 381/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 381 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 380/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 380 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 379/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 379 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 378/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 378 privind acordarea unor ajutoare lunare din bugetul local, consumatorilorvulnerabili din municipiul Craiova, care utilizează pentru încălzirea locuinţei,energie termică furnizată în sistem centralizat, prin compensarea procentualăaplicată la contravaloarea energiei termice consumate lunar, în limita consumuluimediu lunar definit prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2011, înperioada sezonului rece, respectiv 01.11.2011-31.03.2012
 • Hotărârea 377/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 377 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 376/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 376 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 375/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 375 privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi activităţilorfinanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe primele nouă luni ale anului2011
 • Hotărârea 374/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 374 privind aprobarea execuţiei bugetare a fondurilor externe nerambursabile peprimele nouă luni ale anului 2011
 • Hotărârea 373/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 373 privind aprobarea execuţiei creditelor externe şi interne pe primele nouă luniale anului 2011
 • Hotărârea 372/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 372 privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 30.09.2011
 • Hotărârea 371/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 371 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la revizuirea indicilor P.O.T. şi C.U.T.,cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradaleconform Planului Urbanistic General, în municipiul Craiova, zona str. Bibescu
 • Hotărârea 370/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 370 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei,conform Planului Urbanistic General aprobat,în municipiul Craiova, zona str. Matei Millo
 • Hotărârea 369/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 369 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reactualizarea condiţiilor de construire,fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General,privind trama stradală şi aliniamente construcţii,în municipiul Craiova, zona str. Ion Tuculescu
 • Hotărârea 368/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 368 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reactualizarea condiţiilor de construire,fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic Generalprivind trama stradală şi aliniamente construcţii,în municipiul Craiova, zona str. Tudor Vladimirescu
 • Hotărârea 367/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 367 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construire până la aprobareaPlanului Urbanistic Zonal, în municipiul Craiova, zona str.Lăcrămioarei
 • Hotărârea 366/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 366 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la analizarea reglementărilor şi funcţionalităţii zonei,conform Planului Urbanistic Zonal Romanescu – Bucuraaprobat în municipiul Craiova, zona Aleea 1 Potelu
 • Hotărârea 365/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 365 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reglementarea zonei cu interdicţie de construirepână la aprobarea Planului Urbanistic Zonalprivind trama stradală şi aliniamente construcţiiîn municipiul Craiova, zona str.Brestei
 • Hotărârea 364/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 364 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionaleşi structura volumetrică, în municipiul Craiova, str. Toporaşi
 • Hotărârea 363/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 363 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetrică,în municipiul Craiova, zona str. Dr.Victor Gomoiu şi str. Dr.Ion Cantacuzino
 • Hotărârea 362/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 362 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonalreferitor la reconsiderarea configuraţiei urbane funcţionale şi structura volumetricăîn municipiul Craiova, zona str. Matei Basarab, str. Felix Aderca şi str. Sf.Dumitru
 • Hotărârea 361/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 361 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliureferitor la construirea unor locuinţe, cu regim mic de înălţime P+1-2,în municipiul Craiova, str. Pescăruşului, nr.40 C
 • Hotărârea 360/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 360 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.42/2011 referitoare la aprobarea ordonatorilor terţiari de credite, pentru anul2011
 • Hotărârea 359/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 359 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor pentru obiectivul„Reabilitare şi modernizare strada Fulger”
 • Hotărârea 358/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 358 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor pentru obiectivul„Reabilitare şi modernizare strada Brazda lui Novac”
 • Hotărârea 357/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 357 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor pentru obiectivul„Reabilitare şi modernizare strada Constantin Brâncuşi”
 • Hotărârea 356/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 356 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „BUSINESS CENTER SUDCRAIOVA”
 • Hotărârea 355/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 355 privind aprobarea Documentaţia de Avizare pentru investiţia „Reabilitare şimodernizare Căminul pentru persoane vârstnice din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 354/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 354 privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna AUGUST 2011
 • Hotărârea 353/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 353 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna OCTOMBRIE 2011
 • Hotărârea 352/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 352 privind aprobarea Programului “Zilelor Municipiului Craiova”, ediţia a - XV - a
 • Hotărârea 351/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 351 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 349/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 349 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor aducătoarede venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat dinmunicipiul Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 348/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 348 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 347/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 347 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 343/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 343 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova şi Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova, în vedereasusţinerii evenimentului cultural „Poezia română azi: Cununa de lauri de laMuntele Olimp”
 • Hotărârea 342/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 342 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţi aleserviciului de salubrizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local alMunicipiului Craiova nr.314/2011
 • Hotărârea 341/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 341 privind darea în administrare, către Colegiul “Ştefan Odobleja” şi Liceul Teoretic“Henri Coandă”, a unor bunuri ce aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 340/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 340 privind desemnarea dlui. Antonie Solomon – Primar al Municipiului Craiova, încalitate de preşedinte al Comisiei locale de ordine publică
 • Hotărârea 339/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 339 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.193/2010 referitoare la concesionarea prin negociere directă către Schuster Florianşi Schuster Marcela, a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiuluiCraiova, situat în str. Deva, nr.29
 • Hotărârea 338/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 338 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007 referitoare la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniulprivat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 337/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 337 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.102/2009 referitoare la aprobarea Expertizei Tehnice şi a Documentaţiei deavizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Caracal”
 • Hotărârea 336/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 336 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei „Reabilitare şimodernizare sistem rutier strada Râului(tronson cuprins între str. Brestei şi bv. N. Romanescu), componentă a proiectului“Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord–Sud–Est a Polului de creştereCraiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”
 • Hotărârea 335/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 335 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a investiţiei „Reabilitare şimodernizare sistem rutier strada Bariera Vâlcii”, componentă a proiectului“Reabilitarea infrastructurii rutiere pe relaţia Nord–Sud–Est a Polului de creştereCraiova, în vederea fluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”
 • Hotărârea 334/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 334 privind aprobarea proiectului (cererea de finanţare) „Reabilitarea infrastructuriirutiere pe relaţia Nord-Sud-Est a Polului de creştere Craiova, în vedereafluidizării traficului în Zona Metropolitană Craiova”
 • Hotărârea 333/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 333 privind darea în administrare către Ansamblul Folcloric “Maria Tănase”, a bunuluice aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în str.Crişului, nr.9
 • Hotărârea 332/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 332 privind achiziţionarea (cumpărarea) terenului situat în municipiul Craiova,str.Ecaterina Teodoroiu, nr.21
 • Hotărârea 331/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 331 privind concesionarea prin negociere directă, către Pop Dorin şi Pop Emilia aunui teren aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat la estulimobilului din str.G-ral Ion Cernătescu, nr.18A
 • Hotărârea 330/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 330 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr. 19 R, 20 R şi21R/2010, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat almunicipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cu destinaţia de garaj
 • Hotărârea 329/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 329 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional şi locuinţe care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 328/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 328 privind încheierea contractului de închiriere care are ca obiect locuinţasituată în str.22 Decembrie 1989, nr.16, bl.7, sc.1, ap.96;
 • Hotărârea 327/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 327 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu aparţinânddomeniului public al municipiului Craiova, situat în str. Arh. Duiliu Marcu, nr.16,aflat în administrarea Şcolii nr.30 „Mihai Viteazul” Craiova, în vederea amenajăriiunor săli de fitness şi gimnastică
 • Hotărârea 326/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 326 privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate înadministrarea Regiei Autonome de Administrarea a Domeniului Public şiFondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 325/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 325 privind atribuirea către Coşoveanu Nicolae Constantin a spaţiului situat înmunicipiul Craiova, str.A.I.Cuza, bloc Casa Albă, mansardă, ap.23
 • Hotărârea 324/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 324 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şiUrbanism a Municipiului Craiova şi a Regulamentului de organizare şifuncţionare a acesteia
 • Hotărârea 322/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 322 privind aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionareacererilor de locuinţe destinate închirierii persoanelor şi/sau familiilor evacuate saucare urmează a fi evacuate din locuinţele retrocedate în natură foştilorproprietari, pe anul 2011
 • Hotărârea 321/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 321 privind alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna iulie 2011
 • Hotărârea 320/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 320 privind acordarea de abonamente lunare gratuite pe toate liniile mijloacelor detransport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, cât şipentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti aiacestora, din municipiul Craiova, pentru luna SEPTEMBRIE 2011
 • Hotărârea 319/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 319 privind aprobarea bilanţului termic anual al Regiei Autonome de Termoficare Craiova
 • Hotărârea 318/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 318 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului ClinicMunicipal „Filantropia” Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 317/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 317 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2011
 • Hotărârea 316/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 316 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 314/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 314 referitoare la aprobarea contractului de delegare a gestiunii pentru unele activităţiale serviciului de salubrizare
 • Hotărârea 313/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 313 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale S.C.SalubritateCraiova S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.67/2011, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 312/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 312 privind modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova nr.497/2009 care va avea următorul conţinut
 • Hotărârea 311/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 311 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova, după cum urmează
 • Hotărârea 310/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 310 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiuluiCraiova, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare aDomeniului Public si Fondului Locativ Craiova, prin completare cu bunul „terenstr. Unirii nr. 188, suprafaţă de 647 mp şi valoare de inventar 0,01 lei
 • Hotărârea 309/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 309 privind încetarea dreptului de administrare al Grădiniţei cu Program Prelungitnr. 31 Craiova, asupra imobilului aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în b-dul Decebal, nr. 43, bloc 53
 • Hotărârea 308/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 308 privind darea în administrarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova, aunor bunuri care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 307/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 307 privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în str. Amaradia, nr.59, în suprafaţă de 36448 mp (33823 mp din măsurători), cu nr. cadastral 24560, înscris în cartea funciară nr.67999, în două loturi de proprietate
 • Hotărârea 306/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 306 privind modificarea contractului de concesiune nr.37202/2006, având ca obiectspaţiul cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul Craiova, Aleea Arh. Duiliu Marcu, nr. 16
 • Hotărârea 305/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 305 privind încetarea contractului de concesiune nr.273/2006, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. MACPLAST S.R.L., care are caobiect terenul în suprafaţă de 1340 mp, situat în municipiul Craiova, str. Brazdalui Novac, nr.11
 • Hotărârea 304/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 304 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 37432/2006, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi dr. Balteş Liviu Iulian, având caobiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 20,17 mp, situat înb-dul Oltenia, nr.41 (Policlinica Stomatologică Craioviţa Nouă), până la data de01.01.2012
 • Hotărârea 303/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 303 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuridin municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cudestinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, pe o perioadă de 5ani
 • Hotărârea 302/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 302 privind prelungirea, pe o perioadă de 4 ani, respectiv până la 15.08.2015, aduratei contractului de închiriere 2TM/2001, încheiat între Consiliul Local alMunicipiul Craiova şi S.C. Orange România S.A., având ca obiect terenul dinmunicipiul Craiova, situat în incinta Stadionului Ion Oblemenco, lângă stâlpulde nocturnă nr.3, poarta 8, pe care sunt amplasate echipamente specifice telefoniei mobile
 • Hotărârea 301/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 301 privind prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 15.08.2016, aduratei contractului de închiriere 1TM/2001, încheiat între Consiliul Local alMunicipiul Craiova şi S.C. Cosmote Romanian Mobile TelecommunicationS.A., având ca obiect terenul din municipiul Craiova, situat în incintaStadionului Ion Oblemenco, lângă stâlpul de nocturnă nr.2, pe care suntamplasate echipamente specifice telefoniei mobile
 • Hotărârea 300/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 300 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 299/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 299 privind încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 298/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 298 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, pe o perioadăde 3 ani, către Agenţia Naţională a Surzilor din România, filiala Craiova, aspaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de19,20 mp şi 7,12 mp-acces dependinţe, situat în municipiul Craiova, str. NicolaeTitulescu, bl.19 – parter, cu condiţia achitării debitului restant, în sumă de508,93 lei, până la emiterea repartiţiei
 • Hotărârea 297/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 297 privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 15 ani, către S.C.GDF SUEZ ENERGY ROMÂNIA S.A., a unui teren aparţinând domeniuluipublic al municipiului Craiova, în suprafaţă de 0,325 mp, situat în dreptulblocului d1, str.Craioviţa, identificat conform anexei care face parte integrantădin prezenta hotărâre, în vederea amplasării unei cutii de protecţie (tipizate) aredresorului catodic (SPC)
 • Hotărârea 296/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 296 privind Proiectul “Implementarea soluţiilor de e-sănătate la Spitalul Clinic deNeuropsihiatrie Craiova”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial POSCCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilorpublice electronice”, Operaţiunea 4 - Susţinerea implementării de soluţii de esănătateşi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” învederea solicitării unei finanţări nerambursabile
 • Hotărârea 295/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 295 privind Proiectul „Sănătate electronică pentru îmbunătăţirea relaţieiinstituţionale medic-pacient în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şiPneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova”, în cadrul Programului OperaţionalSectorial POS CCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creştereaeficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinereaimplementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband,acolo unde este necesar”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabile
 • Hotărârea 294/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 294 privind Proiectul „O nouă abordare în organizarea activităţilor SpitaluluiClinic Municipal Filantropia Craiova prin implementarea unei aplicaţiiinformatice de e-sănătate”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial POSCCE, Axa prioritară 3, DMI 2 – „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilorpublice electronice”, Operaţiunea 4 „Susţinerea implementării de soluţii de esănătateşi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, învederea solicitării unei finanţări nerambursabile
 • Hotărârea 293/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 293 privind alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna iunie 2011, în valoare de 202.942,88 lei, fără TVA,conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 292/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 292 privind acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniilemijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şigrav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna AUGUST 2011,în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap
 • Hotărârea 291/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 291 privind contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoaneleinstituţionalizate în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Craiova şi/saude susţinătorii legali, în cuantum de 600 lei
 • Hotărârea 290/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 290 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 289/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 289 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 6.770,00 mii lei,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 288/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 288 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Sport Club MunicipalCraiova, pentru anul 2011, la valoarea de 4.885,00 mii lei, conform anexei careface parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 287/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 287 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţileaducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de statdin municipiul Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1 - 55 care fac parteintegrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 286/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 286 privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentruanul 2011, conform anexelor nr.1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 285/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 285 privind rectificarea bugetului creditelor externe şi interne, pentru anul 2011, lavaloarea de 13.066 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezentahotărâre
 • Hotărârea 284/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 284 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 283/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 283 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1-13 care fac parteintegrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 282/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 282 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţateintegral sau parţial din venituri proprii, pe semestru I al anului 2011, conformanexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 281/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 281 privind execuţia bugetară a fondurilor externe nerambursabile, pe semestrul Ial anului 2011, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentahotărâre
 • Hotărârea 280/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 280 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe semestrul I alanului 2011, conform anexelor nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentahotărâre
 • Hotărârea 279/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 279 privind modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentrugospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şisancţionarea faptelor care constituie contravenţii
 • Hotărârea 278/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 278 privind modificarea Caietului de sarcini referitor la scoaterea la licitaţie, învederea închirierii unui spaţiu comercial care aparţine domeniului public almunicipiului Craiova, situat în Piaţa Brazda lui Novac, aprobat prin HotărâreaConsiliului Local al Municipiului Craiova nr.139/2011, în sensul completării cucategoria „producător agricol individual”
 • Hotărârea 277/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 277 privind modificarea prin completare a temeiului legal al hotărârilor ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova privind inventarierea terenurilor aparţinânddomeniului privat al municipiului Craiova, nr. 522/2007, nr. 223/2008, nr.55/2008, nr. 180/2008, nr. 323/2008, nr. 183/2009, nr. 347/2009, nr. 378/2009, nr.440/2009, nr. 480/2009, nr. 524/2009, nr. 525/2009, nr. 35/2010, nr. 43/2010 nr.44/2010, nr. 78/2010, nr. 84 /2010, nr. 140/2010, nr. 168/2010, nr. 196/2010, nr.226/2010, nr. 278/2010, nr. 319/2010, nr. 373/2010, nr. 417/2010, nr. 455/2010,nr. 13/2011, nr. 97/2011, nr. 143/2011, nr. 181/2011 şi nr. 218/2011, cuprevederile art. 36 alin.1 din Legea nr. 18/1991, republicată, a fondului funciar,modificată şi completată
 • Hotărârea 275/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 275 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, aprobate prinHotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.70/2011, conform anexelornr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 274/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 274 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului despecialitate al Primarului Municipiului Craiova, pentru anul 2011, aprobateprin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.43/2011,conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 273/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 273 privind aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiului deFezabilitate pentru investiţia „Extindere Cimitir Ungureni”, după cum urmează
 • Hotărârea 272/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 272 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Reabilitarea şimodernizarea Teatrului de Vară din Parcul „Nicolae Romanescu” Craiova”,având următorii indicatori tehnico – economici
 • Hotărârea 271/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 271 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat almunicipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 270/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 270 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova, după cum urmează
 • Hotărârea 269/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 269 privind modificarea elementelor de identificare ale bunurilor care aparţindomeniului public al municipiului Craiova, identificate conform anexei nr.1 careface parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 268/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 268 privind obiectul contractelor de asociere nr.3/1997 şi nr.4 bis/2003încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. NEWSOUTDOOR ROMÂNIA S.R.L., în sensul aprobării amplasamentelor pentrupanouri publicitare, identificate conform anexei care face parte integrantă dinprezenta hotărâre
 • Hotărârea 267/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 267 privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiuluiCraiova, a bunului “complex comercial Piaţa Chiriac 4752”, în suprafaţă de 18mp, cu valoarea de inventar 6,35 lei
 • Hotărârea 266/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 266 privind preluarea, din administrarea S.C. Pieţei şi Târguri Craiova S.R.L., înproprietatea publică a municipiului Craiova, a terenului în suprafaţă de 794 mp,cu nr. cadastral 23066, înscris în cartea funciară nr.61838, identificat conformanexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 265/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 265 privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului privat al municipiuluiCraiova, situat în str.Năvodari, nr.8, în suprafaţă de 1120 mp(din acte) şi 1095 mp(din măsurători), cu nr. cadastral 14392
 • Hotărârea 264/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 264 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă 3 ani, aterenului în suprafaţă de 800 mp, aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în Traian Lalescu, nr.6, aflat în administrarea Şcolii nr.39“Nicolae Bălcescu”, în vederea amenajării unui teren sintetic de sport
 • Hotărârea 263/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 263 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani,a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,situate în Piaţa Centrală Craiova
 • Hotărârea 262/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 262 privind încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 260/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 260 privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.149458/2003 încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Mihai Arsene, ce are ca obiectlocuinţa pentru tineri destinată închirierii, construită prin programe de investiţiila nivel naţional, situată în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.1 A, bl. T1,sc.2, ap.10, pentru o perioadă de 1 an
 • Hotărârea 259/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 259 privind asocierea municipiului Craiova, prin Consiliul Local al MunicipiuluiCraiova, cu SBS BROADCASTING MEDIA SRL (Kiss Fm), în vedereapromovării imaginii municipiului Craiova
 • Hotărârea 258/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 258 privind oficierea căsătoriilor în imobilul “Casa Gheorghe Bibescu”, situat înParcul “Nicolae Romanescu” Craiova, proprietate publică a municipiului Craiova
 • Hotărârea 256/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 256 privind acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniilemijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şigrav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna IULIE 2011, înbaza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap
 • Hotărârea 255/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 255 privind criteriile (condiţiile) şi procedura de organizare şi desfăşurare aconcursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezentahotărâre
 • Hotărârea 254/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 254 privind înregistrarea municipiului Craiova în Sistemul naţional electronic deplată online a taxelor şi impozitelor, utilizând cardul bancar
 • Hotărârea 253/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 253 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 252/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 252 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011, conform anexelor nr.1- 3 care fac parteintegrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 251/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 251 privind Statutul Municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantădin prezenta hotărâre
 • Hotărârea 249/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 249 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi Studiului deFezabilitate referitor la „Reţele locuinţe A.N.L. cu chirie pentru tineriAnsamblul Romanescu – Potelu III”
 • Hotărârea 248/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 248 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare stradaBrestei tronson între strada Pelendava şi Podul Cernele”
 • Hotărârea 247/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 247 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Modernizare stradaPetuniilor”
 • Hotărârea 246/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 246 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizarestrada Constantin Gherghina” (tronson nemodernizat cuprins între str. Cernele şi Poligon)
 • Hotărârea 245/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 245 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada GheorgheDonici”
 • Hotărârea 244/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 244 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizaresistem rutier strada Toporaşi”
 • Hotărârea 243/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 243 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizaresistem rutier strada Macului”
 • Hotărârea 242/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 242 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizaresistem rutier strada Lămâiţei”
 • Hotărârea 241/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 241 modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizaresistem rutier strada Ştefan cel Mare din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 240/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 240 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Putnei”
 • Hotărârea 239/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 239 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Ceahlăului”
 • Hotărârea 238/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 238 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Rosmarinului”
 • Hotărârea 237/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 237 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare stradaGogu Constantinescu”
 • Hotărârea 236/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 236 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizarestrada Siretului”
 • Hotărârea 235/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 235 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier stradaVoinicului”
 • Hotărârea 234/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 234 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Mihai Eminescu”
 • Hotărârea 233/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 233 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier stradaGilortului”
 • Hotărârea 232/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 232 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizarestrada Calea Brezei”
 • Hotărârea 231/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 231 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Giuseppe Verdi”
 • Hotărârea 230/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 230 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare strada Fluturi”
 • Hotărârea 229/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 229 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier stradaCampia Islaz”
 • Hotărârea 228/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 228 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţieide avizare pentru investiţia „Reabilitare şi modernizare sistem rutier stradaArţarului”
 • Hotărârea 227/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 227 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare strada Dr. Constantin Angelescu, L=470 m”
 • Hotărârea 226/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 226 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru investiţia „Reabilitare şi modernizarestrada Albăstrele din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 225/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 225 privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei deavizare a lucrărilor de intervenţii pentru „Reabilitare şi modernizare stradaCraioviţa din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 224/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 224 privind proiectul (cererea de finanţare) „Centru de dezvoltare tehnologică şiexcelenţă în afaceri Craiova”, în vederea solicitării unei finanţări nerambursabileîn cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 1, domeniul deintervenţie 1.1: planuri integrate de dezvoltare urbană
 • Hotărârea 222/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 222 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.497/2009
 • Hotărârea 217/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 217 privind scoaterea la licitaţie, în vederea concesionării, pe o perioadă de 49ani, a terenului în suprafaţă de 738 mp., aparţinând domeniului privat almunicipiului Craiova, situat în str. Spania, nr.35 A, în vederea edificării uneiconstrucţii cu destinaţia de asistenţă medicală de specialitate
 • Hotărârea 216/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 216 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani,a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în Piaţa Centrală Craiova
 • Hotărârea 215/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 215 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3ani, a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiuluiCraiova, situate în pieţele municipiului Craiova
 • Hotărârea 213/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 213 privind modificarea contractului de concesiune nr.137/1996, având ca obiectterenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de3.000 mp, situat în str. Toamnei, nr.16, în sensul schimbării părţii contractanteS.C. ZORAMET S.R.L., cu S.C. FORESTALE S.R.L.
 • Hotărârea 212/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 212 privind modificarea contractelor de concesiune nr.81/1996, 82/1996 şi83/1996, având ca obiect terenurile aparţinând domeniului privat almunicipiului Craiova, aferente spaţiilor comerciale situate în str. CaleaBucureşti, la intersecţia cu b-dul. Carol I, bl.21 A, sc.1 şi sc.2, parter, în sensulschimbării părţii contractante S.C. MOBIDO COMIMPEX S.R.L., cu S.C.OGIMEX S.R.L.
 • Hotărârea 211/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 211 privind modificarea contractului de închiriere nr.244/2006, având ca obiectterenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de30,93 mp, situat Piaţa Centrală, în sensul schimbării părţii contractante S.C.LABURGERLAND S.R.L., cu S.C. SPAGER S.R.L.
 • Hotărârea 210/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 210 privind modificarea contractului de concesiune nr. 125160/2005, în sensulînlocuirii formei de înregistrare din CABINET MEDICAL ASOCIATDR.BREZOI A.PAULINA ŞI DR.ŞIŞU M. MATEICĂ-LUCIA, în CABINETMEDICAL INDIVIDUAL DR.ŞIŞU M.LUCIA CRISTINA, medic titular dr.Şişu M. Lucia Cristina
 • Hotărârea 209/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 209 privind contractul de concesiune încheiat între municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. SALUBRITATE CRAIOVAS.R.L., având ca obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 208/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 208 privind repartizarea, în vederea închirierii fără licitaţie publică, către Agenţiade Consiliere şi Sprijin pentru Minorităţi şi Persoane Defavorizate din România,a spaţiului aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de72,76 mp, situat la demisolul imobilului din municipiul Craiova, str. NicolaeTitulescu, nr.7
 • Hotărârea 207/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 207 privind repartizarea, în vederea închirierii, către Motoi Florin, a unei locuinţepentru tineri, construită prin programe de investiţii la nivel naţional, situată înmunicipiul Craiova, bl. T3, sc.4, ap.11
 • Hotărârea 206/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 206 privind dezmembrarea terenului aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în str. Brestei, nr.31, în suprafaţă de 2853 mp, cu nr. cadastral201427, înscris în cartea funciară nr.20427, în două loturi de proprietate
 • Hotărârea 205/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 205 privind constituirea fondului de locuinţe destinat închirierii persoanelorşi/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuinţe retrocedateîn natură foştilor proprietari
 • Hotărârea 204/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 204 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţii la nivel naţional
 • Hotărârea 203/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 203 privind protocolul de cooperare în vederea implementării unui sistem integratde colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje în municipiul Craiova
 • Hotărârea 202/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 202 privind Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare carese execută pe domeniul public şi privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 201/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 201 privind Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea curentă aautovehiculelor pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 200/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 200 privind mandatarea d-nei Motocu Adriana pentru a susţine şi vota ordinea dezi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor a S.C. Compania de Apă„Oltenia” S.A. Craiova, din data de 26.05.2011
 • Hotărârea 199/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 199 privind rezultatul final al concursului de proiecte de management organizatpentru ocuparea postului de manager la Casa de Cultura “Traian Demetrescu”Craiova
 • Hotărârea 197/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 197 privind alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna aprilie 2011, în valoare de 419.294,66 lei, fără TVA
 • Hotărârea 195/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 195 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2011
 • Hotărârea 194/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 194 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011, la valoarea de 596.410 mii lei
 • Hotărârea 193/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 193 privind situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil, contul de profit şipierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor detrezorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale) ale Regiei Autonomede Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pe anul2010
 • Hotărârea 192/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 192 privind situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil, contul de profit şipierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor detrezorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale) ale Regiei Autonomede Termoficare Craiova
 • Hotărârea 191/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 191 privind situaţiile financiare anuale (bilanţul contabil, contul de profit şipierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor detrezorerie, note explicative la situaţiile financiare anuale) ale Regiei Autonomede Transport Craiova
 • Hotărârea 190/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 190 privind situaţiile financiare anuale (conturile de execuţie bugetară, bilanţulcontabil, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor, situaţia modificărilorîn structura activelor/capitalurilor) şi raportul de performanţă pe anul 2010
 • Hotărârea 189/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 189 privind modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova nr. 436/2010
 • Hotărârea 188/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 188 privind cererea de demisie a dlui Ştefănescu Iulian Ilie, din Consiliul deAdministraţie al Regiei Autonome de de Administrare a Domeniului Public şiFondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 187/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 187 privind modificarea anexei nr.5 la Hotărârea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova nr.190/2008 referitoare la aprobarea modelului cadru al contractului deînchiriere, pe care îl va încheia S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L.
 • Hotărârea 186/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 186 privind Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivulde investiţii „Pod Carol I - intersecţia cu str. Ştefan cel Mare şi str. Feldioara”
 • Hotărârea 185/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 185 privind depunerea la Agenţia de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură, a cererii deplată pentru suprafaţa de 94,62 ha islaz comunal
 • Hotărârea 184/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 184 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat almunicipiului Craiova, aflate în administrarea S.C. Pieţe şi Târguri CraiovaS.R.L.
 • Hotărârea 183/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 183 privind modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea RegieiAutonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova,prin majorarea suprafeţei terenului situat în municipiul Craiova, str. Traian,nr.168, de la 104 mp. la 212,51 mp
 • Hotărârea 182/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 182 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 181/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 181 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 180/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 180 privind trecerea din domeniul public, în domeniul privat al municipiuluiCraiova a bunului Şopron metalic, situat în Piaţa Dezrobirii, în vederea scoateriidin funcţiune
 • Hotărârea 179/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 179 privind încetarea dreptului de administrare al Grupului Şcolar „Matei Basarab”asupra imobilului „clădire-şcoală”, în suprafaţă utilă de 1475,767 mp şi aterenului în suprafaţă de 3967 mp, aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, situat în str. Nicolae Julea, nr. 3
 • Hotărârea 178/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 178 privind încetarea dreptului de administrare al Colegiului Naţional Economic„Gheorghe Chiţu” asupra imobilului „cămin băieţi”, în suprafaţă utilă de 2447,30 mp şi a terenului în suprafaţă de 3230 mp, aparţinând domeniului public almunicipiului Craiova, situate în str. Dimitrie Gerota, nr. 22
 • Hotărârea 177/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 177 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, aspaţiului comercial, care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, însuprafaţă de 34,73 mp, situat în Piaţa Centrală din municipiul Craiova
 • Hotărârea 176/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 176 privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, aunor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situateîn pieţele municipiului Craiova
 • Hotărârea 175/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 175 scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani,a unor suprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova,situate în Piaţa Centrală Craiova, identificate conform anexelor nr.1(poz.159) şinr.2 (poz.107)
 • Hotărârea 174/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 174 privind modificarea contractului de închiriere nr.14761/2010 încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi IF Călinescu Eusebiu şi Verginia,având ca obiect terenul care aparţine domeniului public al municipiului Craiova,în suprafaţă de 9 mp (R2, poz.13), situat în Târgul de Săptămână 1 Mai, în sensulînlocuirii părţii contractante din IF Călinescu Eusebiu şi Verginia, în CălinescuVerginia PFA
 • Hotărârea 173/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 173 privind modificarea contractului de concesiune nr.263/2005, având ca obiectterenul aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, în suprafaţă de 64mp, în sensul schimbării părţii contractante Agenţia pentru Protecţia MediuluiDolj, cu Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Craiova
 • Hotărârea 172/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 172 privind încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 171/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 171 privind schimbul de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, între dna.Roman Daniela Genoveva, titulară a contractului de închiriere nr.239113/29.12.2004, ce are ca obiect ap.9, situat în municipiul Craiova, bdul.Oltenia, nr.1 C, bl. T3, sc.5 şi dna. Anghel (Costescu) Gabriela Daniela, titularăa contractului de închiriere nr.239087/29.12.2004, ce are ca obiect ap.3, situatîn municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1 C, bl. T3, sc.4
 • Hotărârea 170/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 170 privind repartizarea, în vederea închirierii, către Enea Denisa, a unei locuinţepentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţii la nivelnaţional, situată în municipiul Craiova, bl. T1, sc.6, ap.12
 • Hotărârea 169/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 169 privind repartizarea, în vederea închirierii, a trei locuinţe, proprietateamunicipiului Craiova şi aflate în administrarea Consiliului Local al MuncipiuluiCraiova
 • Hotărârea 168/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 168 privind prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, a duratei contractului de asocierenr.36/2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. DCVGAZ S.R.L., având ca obiect exploatarea în comun a unei staţii de alimentare cugaz auto SKID GPL, amplasată pe terenul aparţinând domeniului public almunicipiului Craiova, în suprafaţă de 500,0 mp., situat în bld. Dacia, intersecţiacu Aleea III Castanilor
 • Hotărârea 167/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 167 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentahotărâre, pentru o perioadă de 1 an
 • Hotărârea 166/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 166 privind donaţia făcută de persoanele prevăzute în anexa nr.1 care face parteintegrantă din prezenta hotărâre, către Municipiul Craiova, având ca obiectterenul în suprafaţă totală de 1389 mp din acte şi 1364 mp. din măsurători, cunr. cadastral 21511/1, înscris în cartea funciară nr.206898, situat în extravilanulmunicipiului Craiova, Tarlaua 27, Parcela 7- Izvorul Rece, identificat conformanexei nr.2 care face parte integrantă din, prezenta hotărâre, cu destinaţia dedrum de acces
 • Hotărârea 165/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 165 privind achiziţionarea (cumpărarea) construcţiei „Bufet Ştrand Lunca Jiului”,în suprafaţă construită de 442,4 mp şi suprafaţă utilă de 389,9 mp, situată înmunicipiul Craiova, Parcul Tineretului, str. Banul Stepan, nr.2A
 • Hotărârea 164/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 164 privind alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna martie 2011, în valoare de 2.294.244,77 lei, fără TVA
 • Hotărârea 163/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 163 privind acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniilemijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şigrav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna MAI 2011, înbaza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap
 • Hotărârea 162/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 162 privind salariul de bază minim pe unitate în cuantum de 840 lei şi coeficienţiide salarizare pentru personalul de conducere şi execuţie al S.C. Pieţe şi TârguriCraiova S.R.L.
 • Hotărârea 161/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 161 privind rezultatele finale ale evaluărilor anuale ale managementului laAnsamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi Filarmonica “Oltenia” Craiova
 • Hotărârea 160/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 160 privind Regulamentul privind îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor deproprietari, precum şi desfăşurarea controlului financiar contabil la asociaţiilede proprietari/locatar din municipiul Craiova
 • Hotărârea 159/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 159 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, peanul 2011
 • Hotărârea 158/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 158 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deBoli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul2011
 • Hotărârea 157/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 157 privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţileaducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de statdin municipiul Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 156/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 156 privind execuţia bugetară a instituţiilor publice şi a activităţilor finanţateintegral sau parţial din venituri proprii, pe trimestru I al anului 2011
 • Hotărârea 155/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 155 privind execuţia bugetară a creditelor externe nerambursabile, pe trimestru I alanului 2011
 • Hotărârea 154/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 154 privind execuţia bugetului local al municipiului Craiova, pe trimestru I alanului 2011
 • Hotărârea 153/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 153 privind modificarea art.7 din anexa la Hotărârea Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova nr.292/2010, în sensul anulării din documentele necesare pentrupromovarea propunerii de acordare a titlului de Cetăţean de Onoare almunicipiului Craiova, a certificatului de cazier judiciar în original
 • Hotărârea 152/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 152 privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General alMunicipiului Craiova, până la data de 29.02.2012
 • Hotărârea 151/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 151 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.428/2010, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale,
 • Hotărârea 150/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 150 privind anularea poziţiei nr.22 din anexa nr.2 a Hotărârii Consiliului Local alMunicipiului Craiova nr.522/2009 şi pe cale de consecinţă desfiinţarea construcţieiprovizorii şi aducerea terenului pe care este amplasată, la starea iniţială, pecheltuiala proprie a proprietarului construcţiei
 • Hotărârea 149/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 149 privind modificarea poziţiei nr.4 din anexa Hotărârii Consiliului Local alMunicipiului Craiova nr.68/2010, în sensul reducerii suprafeţei de terenînchiriat, situat în str. Principatele Unite, zona bl.12-14, de la 21,35 mp., la18,31 mp
 • Hotărârea 148/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 148 privind modificarea anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova nr.316/2002 privind lista spaţiilor comerciale şi/sau de prestări serviciicare urmează să fie vândute, prin completare cu spaţiul în suprafaţă de 118,02mp., situat în municipiul Craiova, str. Lipscani, nr.33
 • Hotărârea 147/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 147 privind reactualizarea devizului general pentru obiectivul “Modernizareapunctelor termice din municipiul Craiova, etapa a – III – a”, precum şi adevizelor pe obiect, cu următorii indicatori tehnico – economici
 • Hotărârea 146/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 146 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate “Modernizare sistemcentralizat de distribuţie a energiei termice la consumatorii finali din municipiulCraiova, jud. Dolj”
 • Hotărârea 145/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 145 privindmodificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea RegieiAutonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 144/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 144 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului publical municipiului Craiova aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.141/2008
 • Hotărârea 143/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 143 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 142/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 142 privind scoaterea la licitaţie, în vedera concesionării, a spaţiului care aparţinedomeniului privat al municipiului Craiova, situat în incinta Dispensarului UmanPodari, din str. Dispensarului, nr.3, bl.3, sc.2, în vederea amenajării unei farmacii
 • Hotărârea 141/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 141 privind modificarea contractului de închiriere nr. 2208/2007 ce are ca obiectterenul în suprafaţă de 25,80 mp., situat în municipiul Craiova, Piaţa Centrală,în sensul înlocuirii părţii contractuale S.C. SPANILCOM S.R.L., cu S.C. VIEVIN SEGARCEA S.R.L.
 • Hotărârea 140/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 140 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a unorsuprafeţe de teren, care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate înpieţele municipiului Craiova
 • Hotărârea 139/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 139 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a spaţiuluicu destinaţia galantar de produse lactate, care aparţine domeniului public almunicipiului Craiova, în suprafaţă de 3,19 mp., situat în clădirea de produse lactate dinPiaţa Brazda lui Novac
 • Hotărârea 138/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 138 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, aspaţiilor comerciale din clădirile C18 poziţia 29, 32 şi C19 poziţia 40, situate înPiaţa Centrală Craiova şi care aparţine domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 137/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 137 privind achiziţionarea (cumpărarea) a două terenuri, situate în str. Potelu,nr.93, cu destinaţia de drumuri publice
 • Hotărârea 136/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 136 privind concesionarea prin negociere directă, către S.C. ELGA S.A., pe operioadă de 49 de ani, a terenului aparţinând domeniului public al municipiuluiCraiova, în suprafaţă de 1005 mp., aferent Restaurantului „Stejarul”, situat înParcul „Tineretului” din municipiul Craiova
 • Hotărârea 135/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 135 privind încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 134/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 134 privind prelungirea, pe o perioadă de 5 ani, respectiv până la 01.04.2016, aduratei contractului de concesiune nr.17T/2001, încheiat între Consiliul Local alMunicipiul Craiova şi S.C. STAR TRAFIC S.R.L., având ca obiect terenulaparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 99,54mp., situat în Calea Bucureşti, bl. 14C
 • Hotărârea 133/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 133 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuridin municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cudestinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, pe o perioadă de 5ani
 • Hotărârea 132/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 132 privind prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere,având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia despaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiulCraiova
 • Hotărârea 131/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 131 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional
 • Hotărârea 130/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 130 privind amplasamentele pentru staţiile mijloacelor de transport public depersoane prin curse regulate speciale
 • Hotărârea 129/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 129 privind modalitatea gestiunii delegate pentru serviciul de ecarisaj dinmunicipiul Craiova, cu atribuirea directă a contractului de delegare, către S.C.„Salubritate Craiova” S.R.L.
 • Hotărârea 128/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 128 privind alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna februarie 2011, în valoare de 2.682.294,70 lei, fără TVA
 • Hotărârea 127/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 127 privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Localal Municipiului Craiova, pe anul 2011, a sumei de 7.000 lei, pentruorganizarea Salonului de Desene pentru copii „Oscar”, ediţia de primăvară2011
 • Hotărârea 126/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 126 privind alocarea de la bugetul de venituri şi cheltuieli al ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova, pe anul 2011, a sumei de 3.000 lei, pentruorganizarea Festivalului Zilele Francofoniei, ediţia a XVI – a
 • Hotărârea 125/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 125 privind stabilirea, pentru anul 2011, nivelul contribuţiei Consiliului Local alMunicipiului Craiova la finanţarea activităţii de protecţie a copilului carebeneficiază de o măsură de ocrotire, respectiv instituţionalizare sau dare înplasament, din municipiul Craiova, în cuantum de 25% din costurile aprobate deConsiliul Judeţean Dolj, prin Hotărârea nr. 33/2011, respectiv 4239 lei/an/minorinstituţionalizat şi 1688 lei/an/minor aflat în plasament
 • Hotărârea 124/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 124 privind acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniilemijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şigrav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna APRILIE 2011,în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap
 • Hotărârea 123/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 123 privind lista situaţiilor deosebite care justifică acordarea ajutoarelor deurgenţă, altele decât cele datorate calamităţilor naturale, incendiilor,accidentelor, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezentahotărâre
 • Hotărârea 122/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 122 privind lista cu bunurile considerate de strictă necesitate pentru nevoile uneifamilii, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 121/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 121 privind Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2011, pentrurepartizarea orelor de muncă, pe care una dintre persoanele majore apte demuncă din familia beneficiară a ajutorului social are obligaţia să le efectueze,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 120/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 120 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiectede management la Casa de de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova şi Caietulde obiective privind proiectul de management
 • Hotărârea 119/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 119 privind regulamentele de funcţionare ale „Pieţei Centrale”, „Pieţei Brazda luiNovac”, „Pieţei Gării” şi „Pieţei 1 Mai” din municipiul Craiova
 • Hotărârea 118/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 118 privind Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea saurevizuirea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului municipiuluiCraiova
 • Hotărârea 117/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 117 privind desemnarea dl.ŢUI NIURI RADU VALENŢIU, reprezentant al ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova în Consiliul Consultativ al Căminului pentruPersoane Vârstnice Craiova
 • Hotărârea 116/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 116 privind organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioasesi Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, pentru anul 2011, conform anexelornr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
 • Hotărârea 115/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 115 privind organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic de NeuropsihiatrieCraiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 114/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 114 privind organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 113/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 113 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, peanul 2011
 • Hotărârea 112/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 112 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011, la valoarea de 587.586 mii lei
 • Hotărârea 111/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 111 privind co-finanţarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Craiova,pe anul 2011, a sumei de 32 mii lei, ce reprezintă contribuţia proprie aColegiului Naţional “Elena Cuza” Craiova, în procent de 1,71% din valoareatotală eligibilă de 1.822.620 lei, a proiectului “Dezvoltare profesională în 3 paşi– informare, consiliere, practică”
 • Hotărârea 110/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 110 privind demisia din calitatea de consilier local în cadrul Consiliului Local alMunicipiului Craiova, a domnului Ion Octavian Florin
 • Hotărârea 104/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 104 privind Documentaţia de Avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul„Reabilitare termică la Şcoala nr.24 Sf. Gheorghe – str. Brazda lui Novac, nr.87Craiova”
 • Hotărârea 103/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 103 privind reactualizarea Studiului de Fezabilitate referitor la “Alimentare cuapă potabilă str. Fermierului şi alei” din municipiul Craiova
 • Hotărârea 102/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 102 privind Studiul de Fezabilitate referitor la “Realizarea unui sens giratoriula intersecţia străzilor Libertăţii, Madona Dudu şi Bibescu în municipiulCraiova”
 • Hotărârea 101/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 101 privind Studiul de Fezabilitate referitor la “Înlocuire conductă - staţia Bordei din municipiul Craiova”
 • Hotărârea 100/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 100 privind Studiul de Fezabilitate referitor la “Reabilitare conducta Izvarna –Craiova, zona Vârţ”
 • Hotărârea 99/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 099 privind modificarea inventarului bunurilor aflate în administrarea RegieiAutonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 98/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 098 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 97/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 097 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 96/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 096 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 102,50mp, situat în municipiul Craiova, la sud de imobilul din str. Făgăraş, nr.41A
 • Hotărârea 95/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 095 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului, aparţinând domeniuluiprivat al municipiului Craiova, în suprafaţă de 55 mp, situat în municipiulCraiova, la sud de proprietatea din str. Caracal, nr. 117E
 • Hotărârea 94/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 094 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 35 mp,situat în municipiul Craiova, str. Deva, nr.29
 • Hotărârea 93/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 093 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 24,8 mp,situat în municipiul Craiova, la est de proprietatea din b-dul 1 Mai, nr. 64B
 • Hotărârea 92/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 092 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 33 mp,situat în municipiul Craiova, str. Unirii, nr.58
 • Hotărârea 91/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 091 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 26 mp,situat în municipiul Craiova, b-dul Ştirbei Vodă, nr.17
 • Hotărârea 90/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 090 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 58 mp,situat în municipiul Craiova, la vest de imobilul din str. Lămâiţei, nr.21
 • Hotărârea 89/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 089 privind însuşirea raportului de evaluare a terenului în suprafaţă de 50 mp,situat în municipiul Craiova, str.22 Decembrie – zona Piaţa Agroalimentară
 • Hotărârea 87/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 087 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a spaţiilorcomerciale care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate în clădirile C2 şi C4 din Piaţa Craioviţa Nouă - Big
 • Hotărârea 86/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 086 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, până la data de 01.08.2012, a unorsuprafeţe de teren care aparţin domeniului public al municipiului Craiova, situate înTârgul de Săptămână 1 Mai
 • Hotărârea 85/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 085 privind scoaterea la licitaţie, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a unuichioşc care aparţine domeniului public al municipiului Craiova, situat în Parcul Nicolae Romanescu
 • Hotărârea 84/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 084 privind repartizarea, în vederea închirierii, a patru locuinţe, proprietateamunicipiului Craiova şi aflate în administrarea Consiliului Local al MuncipiuluiCraiova
 • Hotărârea 83/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 083 privind repartizarea, în vederea închirierii, către Răducu Ion Daniel, a uneilocuinţe pentru tineri, destinată închirierii, construită prin programe de investiţiila nivel naţional, situată în municipiul Craiova, bl. T3, sc.5, ap.5
 • Hotărârea 82/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 082 privind încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 81/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 081 privind prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractului de închirierenr.69251/2007 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi PartidulConservator Filiala Dolj, având ca obiect spaţiul cu destinaţia de sediu, însuprafaţă utilă de 150,61 mp., situat în municipiul Craiova, str. SimionBărnuţiu, nr.36
 • Hotărârea 80/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 080 privind prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere,având ca obiect spaţii comerciale situate în Piaţa Centrală din municipiul Craiova
 • Hotărârea 79/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 079 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuridin municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcţii provizorii, cudestinaţia de spaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, pe o perioadă de 5ani
 • Hotărârea 78/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 078 privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 38983/2006, încheiatîntre Consiliul Local al Municipiului Craioiva şi dr. Enculescu MagdalenaGeorgeta, medic titular al S.C. CABINET MEDICAL ENCULESCU MS.R.L.,având ca obiect spaţiul cu destinaţia de cabinet medical individual, situat înmunicipiul Craiova, str. Olteţ, nr.5, până la data de 18.01.2012
 • Hotărârea 77/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 077 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional
 • Hotărârea 76/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 076 privind alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna ianuarie 2011, în valoare de 2.982.368,74 lei, fără TVA
 • Hotărârea 75/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 075 privind acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniilemijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şigrav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna MARTIE 2011,în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap
 • Hotărârea 74/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 074 privind tariful pentru serviciul de canalizare şi preţul pentru serviciul dealimentare cu apă potabilă, în municipiul Craiova
 • Hotărârea 73/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 073 privind preţul abonamentului pentru persoane cu handicap grav şi accentuataferent transportului urban de călători, efectuat de Regia Autonomă deTransport Craiova, în cuantum de 72,58 lei, fără TVA
 • Hotărârea 72/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 072 privind componenţa comisiilor de evaluare a managementului la AnsamblulFolcloric „Maria Tănase” şi Filarmonica „Oltenia”
 • Hotărârea 71/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 071 privind preluarea, de către Poliţia Locală a Municipiului Craiova, apatrimoniului Poliţiei Comunitare Craiova
 • Hotărârea 70/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 070 privind aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de AdministrareaDomeniului Public şi Fond Locativ Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 69/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 069 privind organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de TermoficareCraiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 68/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 068 privind organigrama şi statul de funcţii ale Regiei Autonome de TransportCraiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 67/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 067 privind organigrama şi statul de funcţii ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L.,pentru anul 2011
 • Hotărârea 66/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 066 privind organigrama şi statul de funcţii ale S.C. „Pieţe şi Târguri” CraiovaS.R.L., pentru anul 2011
 • Hotărârea 65/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 065 privind contractul de administrare al domnului Sirop Flavius Adrian,administrator al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., cu sediul în municipiulCraiova, str. Brestei, nr. 129 A, identificată în registrul comerţului cu numarulde ordine J16/136/01.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrare nr.27969145
 • Hotărârea 64/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 064 privind contractul de administrare al domnului Şerban Gabriel-Costel,administrator al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., cu sediul în municipiulCraiova, str. Calea Bucureşti, nr. 51, identificată în registrul comerţului cu nr.de ordine J16/181/08.02.2011 şi Codul Unic de Înregistrarenr.28001235/08.02.2011
 • Hotărârea 63/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 063 privind modificarea temeiului legal al Hotărârii Consiliului Local alMunicipiului Craiova nr. 24/2011, prin eliminarea din preambul a prevederilorLegii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduripublice şi Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice
 • Hotărârea 62/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 062 privind modificarea temeiului legal al Hotărârii Consiliului Local alMunicipiului Craiova nr. 22/2011, prin eliminarea din preambul aprevederilor Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personaluluiplătit din fonduri publice şi Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011a personalului plătit din fonduri publice
 • Hotărârea 61/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 061 privind rectificarea bugetului general consolidat al Municipiului Craiova, lavaloarea de 730.920,00 mii lei, pe anul 2011
 • Hotărârea 60/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 060 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei LocaleCraiova, pentru anul 2011, la valoarea de 8.188,00 mii lei
 • Hotărârea 59/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 059 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul2011
 • Hotărârea 58/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 058 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de TermoficareCraiova, pentru anul 2
 • Hotărârea 57/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 057 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de TransportCraiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 56/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 056 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2011
 • Hotărârea 55/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 055 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., pentru anul 2011
 • Hotărârea 54/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 054 privind finanţarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local alMunicipiului Craiova, a sumei de 151.136 lei, reprezentând contribuţia proprie aGrupului Şcolar ‚,Matei Basarab” Craiova, la costurile eligibile aferenteproiectului „Acces la educaţie de calitate şi competenţe cheie pentru elevii dingrupurile dezavantajate”, precum şi contravaloarea taxei pe valoarea adăugatăaferentă cheltuielilor eligibile efectuate
 • Hotărârea 53/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 053 privind organigrama şi statul de funcţii ale Casei de Cultură “TraianDemetrescu” Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 52/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 052 privind organigrama şi statul de funcţii ale Ansamblului Folcloric “MariaTănase” Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 51/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 051 privind organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului Liric „Elena Teodorini”Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 50/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 050 privind organigrama şi statul de funcţii ale Teatrului pentru Copii şi Tineret“Colibri” Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 49/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 049 privind organigrama şi statul de funcţii ale Filarmonicii “Oltenia” Craiova,pentru anul 2011
 • Hotărârea 48/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 048 privind organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Creşe, CabineteMedicale şi de Medicină Dentară din Unităţile de Invăţământ din MunicipiulCraiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 47/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 047 privind organigrama şi statul de funcţii ale Căminului pentru PersoaneVârstnice Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 46/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 046 privind organigrama şi statul de funcţii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 45/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 045 privind organigrama şi statul de funcţii ale Poliţiei Locale Craiova, pentruanul 2011
 • Hotărârea 44/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 044 privind organigrama şi statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitarde Evidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 43/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 043 privind organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate alPrimarului Municipiului Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 42/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 042 privind ordonatorii terţiari de credite ai bugetului Consiliului Local alMunicipiului Craiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 41/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 041 privind bugetul general consolidat al Municipiului Craiova, la valoarea de730.770,00 mii lei, pe anul 2011
 • Hotărârea 40/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 040 privind bugetele de venituri şi cheltuieli pentru activităţile aducătoare devenituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiulCraiova, pe anul 2011
 • Hotărârea 39/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 039 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de SalubritateCraiova, pentru luna ianuarie a anului 2011, la valoarea de 2.164,00 mii lei
 • Hotărârea 38/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 038 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public AdministraţiaPieţelor şi Târgurilor Craiova, pentru lunile ianuarie şi parţial februarie 2011,la valoarea de 392,00 mii lei
 • Hotărârea 37/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 037 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Căminului pentru PersoaneVârstnice Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 7.370,00 mii lei
 • Hotărârea 36/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 036 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova,pentru anul 2011, la valoarea de 4.435,00 mii lei
 • Hotărârea 35/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 035 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Poliţiei Locale Craiova, pentruanul 2011, la valoarea de 8.038,00 mii lei
 • Hotărârea 34/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 034 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public Comunitar deEvidenţă a Persoanelor Craiova, pentru anul 2011, la valoarea de 1.194, 00 mii lei
 • Hotărârea 33/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 033 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic deNeuropsihiatrie Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 32/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 032 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal„Filantropia” Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 31/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 031 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de BoliInfecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2011
 • Hotărârea 30/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 030 privind bugetul fondurilor externe nerambursabile, pentru anul 2011, lavaloare de 278 mii lei
 • Hotărârea 29/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 029 privind bugetul creditelor externe şi interne, pentru anul 2011, la valoarea de10.485 mii lei
 • Hotărârea 28/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 028 privind bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al MunicipiuluiCraiova, la valoarea de 586.928 mii lei, pe anul 2011
 • Hotărârea 27/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 027 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului PublicComunitar de Evidenţă a Persoanelor din municipiul Craiova
 • Hotărârea 26/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 026 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale aMunicipiului Craiova
 • Hotărârea 25/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 025 privind reorganizarea Serviciului Public de Asistenţă Medico-Socială Craiova,în Cămin pentru Persoane Vârstnice Craiova, ca instituţie cu personalitatejuridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Craiova, având sediulîn municipiul Craiova, str. Tabaci, nr.3
 • Hotărârea 24/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 024 privind reorganizarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor şi TârgurilorCraiova în societate comercială cu răspundere limitată cu doi asociati, respectivS.C. “SALUBRITATE CRAIOVA” S.R.L., identificată în registrul comerţuluicu nr. de ordine xxxxxxxx şi Codul Unic de Înregistrare nr.xxxxxx, cu sediul înmunicipiul Craiova, xxxxxxxxx şi Municipiul Craiova, prin Consiliul Local alMunicipiului Craiova, cu sediul in Craiova, xxxxxxx, pentru Serviciul PublicAdministraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova, cu sediul în municipiul Craiova
 • Hotărârea 23/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 023 privind asocierea S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L., identificatăîn registrul comerţului cu nr. de ordine xxxxxx şi Codul Unic de Înregistrare nr.xxxxxx,cu MUNICIPIUL CRAIOVA, prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUICRAIOVA, în vederea constituirii S.C. “PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA” S.R.L.
 • Hotărârea 22/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 022 privind reorganizarea Serviciului Public de Salubritate Craiova, însocietate comercială cu răspundere limitată, cu asociat unic Municipiul Craiova, prinConsiliul Local al Municipiului Craiova, sub denumirea S.C. “SALUBRITATECRAIOVA” S.R.L., cu sediul în municipiul Craiova, str. Brestei, nr. 129 A, potrivitactului constitutiv
 • Hotărârea 21/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 021 privind Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor deconstruire, fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic Zonal – zonastr.Bujorului, în vederea supraetajării unui imobil, de la regim de înălţime P+1+M,la P+2+M, cu destinaţia de clinică cabinete serviciu ambulatoriu de specialitateoncologie medicală, în municipiul Craiova, str. Bujorului, nr.7
 • Hotărârea 20/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 020 privind Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu interdicţie deconstruire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în zona str. Trandafirului, învederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1 şi a unei anexegospodăreşti, cu destinaţia de garaj, cu regim de înălţime P+1, în municipiulCraiova, str. Trandafirului, nr.8 A
 • Hotărârea 19/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 019 privind Planul Urbanistic Zonal referitor la revizuirea indicilor POT şi CUT,cu păstrarea destinaţiei zonei şi tramei stradale conform Planului Urbanistic General -zona strada Sfinţii Apostoli, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţimeSp+P+2+M, în municipiul Craiova, str. Sfinţii Apostoli nr. 25A
 • Hotărârea 18/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 018 privind Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare urbană şi structurăvolumetrică a zonei str. General Ştefan Ispas, în vederea construirii unei halereparaţii auto, cu zonă administrativă, cu regim de înălţime P-P+1, în municipiulCraiova, str. General Ştefan Ispas, nr.96 A şi a unui atelier cu locuinţă de serviciu,cu regim de înălţime P+1, în municipiul Craiova, str. General Ştefan Ispas, nr.100
 • Hotărârea 17/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 017 privind Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementarea zonei cu interdicţiede construire până la aprobarea Planului Urbanistic Zonal în zona str. Caracal, învederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime Sp+P+M, în municipiulCraiova, str. Caracal, nr.184 N
 • Hotărârea 16/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 016 privind Planul Urbanistic Zonal referitor la reactualizarea condiţiilor deconstruire fără schimbarea prevederilor Planului Urbanistic General privindtrama stradală şi aliniamentele construcţiilor în zona str. Bihorului, în vedereaconstruirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1E, extindere la construcţia C2,în municipiul Craiova, str. Bihorului, nr.42
 • Hotărârea 15/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiovanr.428/2010, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, începând cu01.01.2011
 • Hotărârea 14/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 014 privind modificarea denumirii, a suprafeţei şi a elementelor de identificarea bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Craiova
 • Hotărârea 13/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 013 privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat almunicipiului Craiova
 • Hotărârea 12/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 012 privind darea în administrarea S.C. Compania de Apă Oltenia S.A. Craiova, abunurilor ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
 • Hotărârea 11/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 011 privind încheierea contractelor de închiriere între Consiliul Local alMunicipiului Craiova şi persoanele prevăzute în anexa care face parteintegrantă din prezenta hotărâre, care au ca obiect locuinţe ce aparţindomeniului privat al municipiului Craiova, preluate de la Regia Autonomă deAdministrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova
 • Hotărârea 10/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 010 privind prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere,având ca obiect spaţii şi terenuri ocupate de construcţii provizorii, cu destinaţia despaţii comerciale, producţie şi prestări servicii, situate în pieţele din municipiulCraiova
 • Hotărârea 9/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 009 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiectlocuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de investiţiila nivel naţional, prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentahotărâre
 • Hotărârea 8/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 008 privind încetarea contractului de concesiune nr.265/2005, încheiat întreConsiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. AUTO SERVICE RAY S.R.L.,ce are ca obiect terenul în suprafaţă de 500 mp, situat în municipiul Craiova, str. Calea Bucureşti, nr. 179-181
 • Hotărârea 7/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 007 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborareîncheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia „THEEUROPEAN HOUSE”
 • Hotărârea 6/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 006 privind prelungirea duratei de valabilitate a Convenţiei de Colaborareîncheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Asociaţia Naţionalăpentru Copii şi Adulţi cu Autism din România -Filiala Craiova, având ca obiectîmbunătăţirea serviciilor sociale acordate copiilor şi tinerilor cu autism dinCentrul de Zi ”Dr. Innocenzo Fiore” din municipiul Craiova, până la data de 31.12.2011
 • Hotărârea 5/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 005 privind alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală acosturilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizatepopulaţiei, pentru luna decembrie 2010, în valoare de 2.643.544,41 lei, fărăTVA
 • Hotărârea 4/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 004 privind acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniilemijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şigrav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna FEBRUARIE2011, în baza valabilităţii certificatului de persoană cu handicap
 • Hotărârea 3/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 003 privind taxa specială, în cuantum de 300 lei, pentru eliberarea de cătreServiciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, a certificatelorde divorţ ca urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin divorţ, pe caleadministrativă
 • Hotărârea 2/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 002 privind Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluăriimanagementului la instituţiile publice de cultură din subordinea ConsiliuluiLocal al Municipiului Craiova
 • Hotărârea 1/2011 - Municipiul Craiova

  Hotararea Consiliului Local nr. 001 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiei locale deordine publică