Hotărârea nr. 71/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 071

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 71

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.02.2009;

Având în vedere raportul nr. 18563/2009 întocmit de Direcția Servicii Publice prin care se propune aprobarea Regulamentului de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 73, 74, 77, 79, 80/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.13/2008 și Ordinului nr. 207/2007 al Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, pentru aprobarea Regulamentului cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct. 14 și art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Servicii Publice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Dorin Constantin MĂRGĂRIT

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.71/2009

REGULAMENT

DE ACORDARE A AUTORIZAȚIILOR DE TRANSPORT ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

Capitolul I - Dispoziții generale

Art. 1

Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 20 alin.(5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007.

Art. 2

 • (1) Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea și retragerea autorizațiilor de transport pentru serviciile de transport public local prestate în municipiul Craiova se face de către serviciul specializat de transport public local înființat prin Hotărârea nr. 53/2008 a Consiliului Local al municipiului Craiova, care prin Ordinul nr. 264/2008 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, a fost autorizat ca Autoritate de Autorizare

 • (2) Autoritatea de autorizare, are dreptul să acorde, să modifice, să prelungească, să suspende și să retragă autorizații de transport pentru următoarele servicii de transport public local:

 • a) de persoane efectuat cu troleibuze;

 • b) de persoane efectuat cu tramvaie;

 • c) de persoane în regim de închiriere;

 • d) de mărfuri în regim contractual;

 • e) de mărfuri cu tractoare cu remorci sau semiremorci;

 • f) efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;

 • g) alte servicii de transport public local, definite conform legii.

Art. 3

 • (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor juridice, persoanelor fizice sau asociațiilor familiale autorizate să presteze în mod independent un serviciu de transport public, care solicită acordarea, modificarea, prelungirea sau retragerea unei autorizații de transport.

 • (2) Prezentul regulament stabilește:

 • a) cazurile în care nu se acordă autorizații de transport;

 • b) procedura de solicitare și acordare a autorizațiilor de transport;

 • c) procedura de solicitare și modificare a autorizațiilor de transport;

 • d) procedura de solicitare și prelungire a autorizațiilor de transport;

 • e) procedura de suspendare și retragere a autorizațiilor de transport.

Art. 4

În sensul prevederilor prezentului regulament, abrevierile, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

 • a) autoritate de autorizare - Serviciul de Transport Public Local înființat prin Hotărârea nr. 53/2008 a Consiliului Local al municipiului Craiova care evaluează îndeplinirea cerințelor în vederea acordării/respingerii, modificării, prelungirii, suspendării sau retragerii autorizațiilor de transport;

 • b) autorizație de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, prin care se atestă că transportatorul îndeplinește condițiile de acces pentru efectuarea unui serviciu de transport public local;

 • c) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepția vehiculelor care circulă pe șine și a autovehiculelor cu două sau 3 roți;

 • d) certificat de competență profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane desemnate în domeniul transporturilor rutiere;

 • e) condiții asociate autorizației - anexă la autorizație și parte integrantă din aceasta, prin care se stabilesc drepturile, obligațiile, restricțiile și sancțiunile titularului de autorizație;

 • f) copie conformă a autorizației de transport - document eliberat de autoritatea de autorizare, având calitatea de copie a autorizației de transport atribuită pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing de către transportatorul autorizat, în condițiile îndeplinirii unor criterii stabilite;

 • g) modificare a autorizației de transport - dispoziție a primarului, prin care autorizația acordată se modifică în condițiile prezentului regulament;

 • h) normalizare - activitate prin care se elimină cauzele care au condus la nerespectarea de către titularul autorizației a prevederilor legale;

 • i) parte interesată - persoană sau grup de persoane care sunt afectate de serviciile furnizate/prestate de titularii de autorizație;

 • j) procedura - specificație detaliată prin care se instituie reguli precise de efectuare a unei activitați sau a unui proces;

 • k) retragere a autorizației de transport - dispoziție a primarului, prin care unui titular de autorizație i se retrage dreptul de a presta/furniza serviciul de transport public local pentru care a fost autorizat;

 • l) suspendare a autorizației de transport - dispoziție a primarului, prin care unui titular de autorizație i se suspendă, parțial sau total, drepturile conferite prin documentul respectiv, pentru un interval de timp determinat;

 • m) titular de autorizație - persoană juridică, asociație familială sau persoană fizică deținătoare a unei autorizații de transport eliberate de autoritatea de autorizare;

 • n) tractor - vehicul rutier care, prin concepție și construcție, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci ori utilaje;

 • o) vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulației pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, și care se utilizează in mod normal pentru transportul de persoane și/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări.

Capitolul II - Cazurile în care nu se acordă autorizații de transport

Art. 5

Autoritatea de autorizare , nu eliberează autorizații de transport dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situații:

 • a) nu are în obiectul de activitate serviciul de transport respectiv;

 • b) face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment;

 • c) documentația prezentată pentru acordarea autorizației de transport este incompletă;

 • d) persoana desemnată a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • e) mijloacele de transport cu care dorește să presteze serviciul de transport public local nu sunt sau nu vor fi deținute în proprietate ori în baza unui contract de leasing;

 • f) nu deține baza materială în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • g) furnizează informații neconforme cu realitatea în documentele prezentate pentru acordarea autorizației.

Capitolul III - Procedura de solicitare și acordare a autorizațiilor de transport

SECȚIUNEA 1 - Solicitarea autorizațiilor de transport

Art. 6

 • (1) Pentru acordarea unei autorizații de transport, persoanele juridice, persoanele fizice sau asociațiile familiale autorizate să presteze în mod independent un serviciu de transport public vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Craiova o documentație care va cuprinde:

 • a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

 • b) copie a certificatului de înmatriculare și a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerțului;

 • c) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menționându-se cazurile de interdicție sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv;

 • d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârșit fapte penale privind infracțiuni de natură comercială, de nerespectare a condițiilor de plată și angajare a personalului, precum și de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

 • e) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menționează mijloacele de transport pe care dorește să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă acestea sunt sau vor fi deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing;

 • f) declarație pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind baza materială pe care o deține în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv;

 • g) declarație pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original,semnată de conducatorul unitații și ștampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentației;

 • h) scrisoare de bonitate financiară emisă de banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentației;

 • i) copie a certificatului de competență profesională a persoanei desemnate.

Art. 7

Operatorilor de transport deținători ai unei licențe de transport corespunzătoare, care doresc să execute și alte servicii de transport public local cu autovehicule, cu excepția celui efectuat cu autobuze, li se eliberează, la cerere, autorizații de transport pe baza unei documentații care va cuprinde:

 • a) cerere-tip, conform anexei nr. 1;

 • b) copie a licenței de transport;

 • c) declarație pe propria răspundere, în original, prin care se menționează mijloacele de transport pe care doresc să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local și dacă sunt deținute în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

SECȚIUNEA 2 - Analiza documentelor prezentate de solicitantul autorizației de transport

Art. 8

 • (1) Autoritatea de autorizare , analizează documentele depuse de solicitant în vederea acordării autorizației de transport și, dacă este necesar, transmite solicitantului o adresă prin care i se aduce la cunoștință obligația de a face completări, corecturi sau clarificări, cu referire la cererea si documentele depuse, în termen de maximum 10 zile de la înregistrarea documentației.

 • (2) În cazul în care în termen de 10 zile de la data adresei de solicitare a completărilor solicitantul nu transmite toată documentația corespunzătoare prevazută de prezentul regulament, inclusiv completările solicitate, autoritatea de autorizare va radia solicitarea respectivă din procedura de acordare a autorizației de transport și va comunica această decizie solicitantului.

Art. 9

În funcție de modul de prezentare și de complexitatea informațiilor conținute în documentația depusă de solicitant, autoritatea de autorizare poate decide în intervalul de timp prevazut la art. 8 alin. (2):

 • a) convocarea la sediul autorității de autorizare a persoanei desemnate, pentru a clarifica anumite aspecte care rezultă/nu rezultă din documentele puse la dispoziție;

 • b) verificarea la fața locului a realității datelor din documentația transmisă de solicitant. Art. 10

Autoritatea de autorizare, intocmește un raport de specialitate care include propunerea justificată de acordare/respingere a autorizației, pe care îl înaintează primarului, în termen de maximum 10 zile de la data:

 • a) înregistrării documentației, dacă aceasta este completă;

 • b) primirii completărilor solicitate conform prevederilor la art. 8 alin. (2), dacă documentația este corespunzătoare;

 • c) finalizării procedurii prevăzute la art. 9.

SECȚIUNEA 3 - Acordarea autorizațiilor de transport

Art. 11

Primarul, emite dispoziția corespunzătoare de acordare/respingere a autorizației de transport, în termen de maximum 10 zile de la primirea raportului de specialitate.

Art. 12

Dispoziția primarului , privind acordarea autorizației de transport se transmite solicitantului in maximum 5 zile de la data emiterii, însoțită de:

 • a) autorizația de transport, al carei model este prevazut în anexa nr.5;

 • b) condițiile asociate autorizației, care constituie parte integrantă a acesteia.

Art. 13

 • (1) În cazul în care autoritatea de autorizare propune respingerea acordării autorizației de transport, se transmit solicitantului:

 • a) dispoziția primarului, privind respingerea cererii de acordare a autorizației de transport;

 • b) motivele refuzului de acordare a autorizației de transport.

 • (2) În cazul refuzului de acordare a autorizației de transport, solicitantul poate depune o noua documentație de autorizare, după 6 luni de la data emiterii dispoziției prin care s-a respins acordarea autorizației de transport.

Art. 14

Dispoziția primarului , prin care se acordă sau se respinge acordarea autorizației de transport poate fi atacată de persoanele interesate la instanța competentă, în condițiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 15

 • (1) Condițiile asociate autorizației pentru titularii de autorizație trebuie să conțină cel puțin:

 • a) denumirea titularului autorizației de transport;

 • b) obiectul autorizației de transport, respectiv serviciul de transport public local pentru care se acordă autorizația;

 • c) perioada de valabilitate a autorizației de transport;

 • d) drepturile titularului de autorizație;

 • e) obligațiile titularului de autorizație;

 • f) obligația de a transmite la solicitarea autorității de autorizare date reale si complete privind serviciul autorizat;

 • g) condiții privind suspendarea autorizației de transport;

 • h) condiții privind retragerea autorizației de transport;

 • i) cazurile în care autoritatea de autorizare este îndreptățită să aplice sancțiuni titularului de autorizație.

 • (2) Prevederile alin. (1) lit. d), e) și i) se preiau din Regulamentul serviciilor de transport public local, aprobat de consiliul local.

Art. 16

Condițiile asociate autorizației fac parte integrantă din autorizație și sunt anexă la aceasta.

Art. 17

 • (1) Autorizațiile de transport se înregistrează într-un registru unic în care înscrierea se face în ordinea emiterii lor.

 • (2) Numărul autorizației de transport este numărul de ordine din acest registru.

 • (3) Autorizația de transport se eliberează în două exemplare, dintre care un exemplar este transmis titularului, iar celălalt se păstrează la autoritatea de autorizare.

Art. 18

Autoritatea de autorizare, va elibera, la cerere, câte o copie conformă a autorizației de transport pentru fiecare vehicul utilizat pentru prestarea serviciului respectiv, în conformitate cu normele elaborate de Ministerul Internelor și Reformei Administrative.

Art. 19

 • (1) Durata de valabilitate a autorizației de transport este de 5 ani.

 • (2) Autorizațiile de transport intră în vigoare de la data eliberării lor.

Art. 20

La expirarea valabilității autorizației de transport titularul poate solicita prelungirea acesteia, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Capitolul IV - Procedura de solicitare și modificare a autorizației de transport

Art. 21

 • (1) La cererea titularului, autoritatea de autorizare, propune modificarea autorizației de transport în cazul modificării datelor de identificare, respectiv a denumirii și/sau a sediului titularului de autorizație.

 • (2) În situația prevazută la alin. (1), cererea de modificare a autorizației de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, va fi însoțită de copiile certificatului constatator și certificatului de înmatriculare emise de oficiul registrului comerțului.

Art. 22

 • (1) Autoritatea de autorizare poate propune modificarea autorizațiilor de transport în cazul în care intră în vigoare acte normative care modifică cadrul legislativ pentru domeniul reglementat.

 • (2) Pentru situația prevazută la alin. (1), modificarea autorizațiilor de transport se face din inițiativa autorității de autorizare, care va comunica în scris titularilor de autorizație modificările survenite, eliberând acestora autorizații de transport cu un conținut modificat, cu respectarea egalității de tratament a titularilor.

Art. 23

Modificarea autorizațiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 10, 11, 12 și ale art. 13 alin. (1).

Art. 24

Dispoziția de modificare a autorizației de transport emisă de primar, însoțită de autorizația de transport cu conținut modificat și copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizație în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 25

Dispoziția primarului, de modificare a autorizației de transport poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul V - Procedura de solicitare și prelungire a valabilității autorizației de transport

Art. 26

 • (1) Transportatorii autorizați care doresc prelungirea valabilității autorizației de transport vor depune la Centrul de Informare pentru Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Craiova, cu 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate, o cerere de prelungire conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoțită de o declarație pe propria răspundere privind modificarea/nemodificarea condițiilor inițiale de acordare a autorizației de transport.

 • (2) În vederea verificării modificării/nemodificării condițiilor inițiale de emitere a autorizației de transport, autoritatea de autorizare poate solicita precizări, completări sau prezentarea integrală a unuia ori a mai multor documente.

Art. 27

Prelungirea autorizațiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 10, 11, 12 și ale art. 13 alin. (1).

Art. 28

Dispoziția de prelungire a autorizației de transport emisă de primar, însoțită de autorizația de transport și copiile conforme ale acesteia, se transmite titularului de autorizație în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 29

Dispoziția primarului, de prelungire a autorizației de transport poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul VI - Procedura de suspendare și retragere a autorizațiilor

SECȚIUNEA 1 - Suspendarea autorizației

Art. 30

Autoritatea de autorizare, propune suspendarea autorizației de transport în baza constatărilor efectuate din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de parți interesate, în cazurile specificate în condițiile asociate autorizației.

Art. 31

Suspendarea autorizației de transport se face pe o perioadă de maximum 30 de zile și intră în vigoare de la data emiterii dispoziției primarului, de suspendare a autorizației de transport.

Art. 32

Suspendarea autorizațiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 si ale art. 14 alin. (1).

Art. 33

Dispoziția de suspendare a autorizației de transport emisă de primar, se transmite titularului de autorizație în maximum 5 zile de la data emiterii.

Art. 34

Dispoziția primarului, de suspendare a autorizației de transport poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

SECTIUNEA 2 - Retragerea autorizației

Art. 35

 • (1) Autoritatea de autorizare, propune, la cererea titularului de autorizație, retragerea autorizației de transport în următoarele situații:

 • a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară sau a falimentului;

 • b) în cazul când titularul autorizației intenționează să înceteze prestarea/furnizarea serviciului.

 • (2) Cererea pentru retragerea autorizației de transport, conform modelului din anexa nr. 4, va fi insotită de motivele care au stat la baza acestei solicitări.

Art. 36

Autoritatea de autorizare, propune retragerea autorizației de transport în baza constatărilor efectuate din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări făcute de parți interesate, în următoarele situații:

 • a) în cazurile specificate în condițiile asociate autorizației;

 • b) în cazul când titularul autorizației nu mai îndeplinește una dintre condițiile care au stat la baza acordării acesteia;

 • c) în cazul când titularul autorizației a furnizat documente conținând informații eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizației de transport;

 • d) în cazul unor abateri care au afectat grav viața si sănătatea publică, siguranța circulației sau protecția mediului;

 • e) la expirarea termenului de suspendare a autorizației de transport, dacă situația creată nu s-a normalizat;

 • f) în cazul nerespectării unor măsuri de conformare dispuse de autoritatea de autorizare în perioada de suspendare;

 • g) în cazul refuzului titularului de autorizație de a se supune controlului sau de a pune la dispoziția autorității de autorizare datele si informațiile solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control;

 • h) în cazul reorganizării judiciare sau al falimentului;

 • i) în alte cazuri prevăzute în prezentul regulament.

Art. 37

Retragerea autorizațiilor de transport se realizează conform prevederilor aplicabile ale art. 11, 12 si ale art. 13 alin. (1).

Art. 38

 • (1) Dispoziția de retragere a autorizației de transport emisă de primar, se transmite titularului de autorizație în maximum 5 zile de la data emiterii.

 • (2) Copiile conforme ale autorizației de transport au același regim cu aceasta.

Art. 39

Dispoziția primarului, de retragere a autorizației de transport poate fi atacată la instanța competentă, în condițiile prevederilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul VII - Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 40

Autorizațiile de transport nu pot fi transferate; orice transfer efectuat este nul de drept și determină retragerea imediată a autorizației.

Art. 41

Tarifele percepute de autoritatea de autorizare pentru serviciile prestate privind acordarea autorizațiilor de transport sunt cele prevăzute în anexa nr.6.

Art. 42

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 43

Orice modificare a legislației incidente în materie va modifica de drept prezentul regulament

Art. 44

Prezentul regulament poate fi modificat prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Craiova cu votul majorității consilierilor în funcție

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dorin Constantin MĂRGĂRIT

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Subsemnatul.............................................................., (nume și prenume) în calitate de

....................................(persoana desemnată etc.) la ........................................................., (denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.) cu sediul/domiciliul în țara ...................., localitatea .........................., str. ...................................................... nr. ........, bl........, sc......., et. ......, ap. ....., sectorul/județul ..................., telefon ..............................,

fax ......................., având CUI/CIF/ etc. .................................., cont ..................................,

deschis la Banca ................................, Sucursala .............................., vă solicit acordarea

autorizației pentru .................................................................................................................

(se menționează serviciul de transport public local)

Data .................

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Subsemnatul.............................................................., (nume și prenume) în calitate de

.....................................(persoană desemnată etc.) la ........................................................, (denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.) cu sediul/domiciliul în țara .................................., localitatea ......................., str. .............................................., nr. ...., bl....., sc....., et. ....., ap. ....., sectorul/județul ......................., telefon ................................,

fax ................., având CUI ........................., vă solicit modificarea Autorizației nr. ..............

din .................... și a copiilor conforme ale acesteia,

acordată.................................................................................................................................

(denumirea titularului de autorizație)

Data ................

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Subsemnatul ..............................................................., (nume si prenume) în calitate de

.................................(persoană desemnată etc.) la .........................................................., (denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.) cu sediul/domiciliul în țara ........................., localitatea ............................, str. ................................................... nr. ...., bl. , sc. ......, et. , ap. , sectorul/județul ...................., telefon .................................,

fax .................., având CUI ............................, va solicit prelungirea Autorizației nr. ...........

din..................și a copiilor conforme ale acesteia, al cărei termen de valabilitate expiră la

data de .............................. .

Data .................

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Subsemnatul ........................................................, (nume si prenume) în calitate de

.................................. (persoană desemnată etc.) la ..........................................................., (denumirea persoanei juridice, asociației familiale etc.) cu sediul/domiciliul în țara .................................., localitatea ........................., str. ........................................ nr .........., bl. , sc. ....., et. , ap. ..., sectorul/județul ................................, telefon ........................,

fax ......................, având CUI ........................, vă solicit retragerea Autorizației nr..............

din ..................... .

Data ................

ANEXA Nr.5 la regulament

Conținutul cadru al autorizației de transport


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


Str. A.I. Cuza, Nr. 7    Tel.: 40251/416235

Craiova, 200585       Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro www.primariacraiova.ro

Se acordă în conformitate cu prevederile Legii serviciului de transport public local nr. 92/2007

AUTORIZAȚIA DE TRANSPORT

Nr. ........ din ..............

pentru efectuarea serviciului de transport public local ................................................ (tipul

serviciului) de către ...................................................................., (denumirea solicitantului)

cu sediul/domiciliul .........................................................(adresa completă a solicitantului).

Prezenta autorizație este valabilă până la ......................... .

Primar,

(semnătura și ștampila)

TARIFE

percepute de autoritatea de autorizare pentru acordarea autorizației de transport în domeniul serviciilor de transport public local

NR.

CRT

DENUMIRE

TARIF

(lei)

1.

Acordarea autorizației de transport persoane efectuat cu tramvaie (tarif pentru 5 ani)

500 lei

2.

Acordarea autorizației de transport persoane în regim de închiriere (tarif pentru 5 ani)

500 lei

3.

Acordarea autorizației de transport mărfuri în regim contractual (tarif pentru 5 ani)

1000 lei

4.

Acordarea autorizației de transport mărfuri efectuat cu tractoare cu remorci sau semiremorci (tarif pentru 5 ani)

20000 lei

5.

Acordarea autorizației de transport efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare (tarif pentru 5 ani)

500 lei

6.

Eliberare duplicat al autorizației de transport ocazionat de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate anterior

tarif inițial

7.

Eliberarea copiei conforme a autorizației de transport (lei/vehicul)

500 lei/vehicul

8.

Modificarea autorizației de transport ( datele de identificare, denumire, sediu )

50% din tariful inițial

9.

Prelungirea autorizației de transport

50% din tariful inițial