Hotărârea nr. 560/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 560

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 560

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.158596/2009 întocmit de Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții prin care se propune aprobarea Studiilor de Fezabilitate referitoare la „Amenajare urbană și infrastructură rețea stradală în municipiul Craiova” și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă Studiile de Fezabilitate referitoare la „Amenajare urbană și infrastructură rețea stradală în municipiul Craiova”, având valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) de 73.690.973,72 lei, din care construcții + montaj (C+M) 59.777.511,57 lei, în vederea trecerii la întocmirea fazelor următoare de proiectare, respectiv PT+CS și detalii de execuție, prevăzute în anexele nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Proiecte, Programe de Dezvoltare, Tehnică și Investiții vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

■                           w&fl- 1 M f/07W/etif mc &oJ<A>o9

I


I | I

i

I

I

| | I

I

I |

I

I


AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA ___________STR. FRAȚII GOLEȘTI___________Studiu de Fezabilitate

_J/tâW M             56o/xh)J

Beneficiar. PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

’-‘‘-

;'.®


AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRÂIOVA STR. SFINȚII APOSTOLIBeneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ÎMPĂRATUL TRAIAN


Studiu de Fezabilitate

____

2009

- ti*I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I


40/ MC 4             fâo/dx>9

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CAMPIA ISLAZStudiu de Fezabilitate

__/■//jAXA A/£5 /-A'

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

~ . - 4

AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ȘTEFAN CEL MARE

________________________G M //07J77&&A. Me

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. VASILE ALECSANDRI

___________.... ................................

i

1

I I I I I

I

I

I

I

I I

I I

I

i


x/f’Z-- .' ' A.y/A/MfA'A âSeA -

Beneficiar: pRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA


AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA __STR. ECATERINA TEODOROIU
Studiu de FezabilitateM s'A      MBeneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DIMITRIE BOLINTINEANU
9 X/l XMXXXXXA MC 5So Ux>

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

AMENAJARE URBANA SI REȚEA STRADALA IN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. TEILOR

..........

i

I

I

4

I

I

I

I

I

I

I

I I

I

|Studiu de Fezabilitate

_