Hotărârea nr. 559/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 559

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.559

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr. 154688/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Bănescu, nr.1 C și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 coroborat cu alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 312 mp din acte și 311 mp din masuratori,înscris în cartea funciară nr.54632 a localității Craiova cu nr. Cadastral provizoriu 21810, situat în municipiul Craiova, str. Nicolae Bănescu, nr.1 C, cu destinația de parcare publică, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

AHEtf. A

PLAN DE 4MPLAȘAME?O’ȘI OELiMH''U-P<

dsrtravHaa)

scara 1:500

Nr. cadastral.

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

\ / *

3 i i m.p.

Strada Nicolae Bănescu Nr. iC

Cartea funciară nr.

>

UAT

MUNICIPIUL CRAIOVA

l                                       A. Date referitoare la teren

ț Nr.

*celă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp.)

Valoare de impozitare

Mențiuni

ț »*

| 1

A

97343

311

neînprejmuit

f          Total

97343

311

t          Inventar de coorc

onate

Executant

Bumea Tudor •                        • ")  1

‘ X

1

Data:07,2007

s    Sistem de proiecție: STEREO 70

f Pct

E(m)

N(m)

I 34

315329,715

403701,065

39

315329,629

403717,262

i 24

315327,650

403719,447

\ 20

315312,638

403719,648

: 26

315311,966

403718,082

Se confirmă suprafața din măsurători

' si introducerea imobilului in baza de date

i

: 40

315311,936

403708.530

• 41

315313,558

403708,528

i 30

315313,534

403701,334

prafața totală măsurată 311 m.p. '

iprafața din act 312 m.p. \