Hotărârea nr. 558/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 558

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.558

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr. 154678/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str.Râului, fără număr și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 coroborat cu alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 648 mp, din cadrul complexului sportiv „Stadionul Ion Oblemenco”, situat în municipiul Craiova, str. Râului, fără număr, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Pavel BADEA


Nicoleta MIULESCUf TRIBUNALUL DOLJ

DOSAR: 4555/CIV/2005

COMPLET: 4 •

TERMEN: 25.04.2006

SCHIȚĂ TOPOGRAFICĂ


Expert topograf,

Murărețu Paul Anexa 1Scara 1 :500
H-

CD

CD

Î5