Hotărârea nr. 557/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 557

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.557

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr. 154676/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unor terenuri, situate în municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15B, respectiv 15C și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 coroborat cu alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenurilor în suprafață de 617 mp, respectiv 48 mp., cu destinația de parcare, situate în municipiul Craiova, str. Castanilor, nr.15B, respectiv 15C, identificate conform anexelor nr.1 și nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Pavel BADEA


Nicoleta MIULESCU


Plan de amplasament si delimitare al corpului de proprietate scara 1:500 - intravilan

Număr cadastral:

Suprafața masurata :

Adresa imobilului:

617 mp.

Mun. Craiova, Str. Castanilor, nr.15 B -fosta Str. Castanilor(617mp.), Jud. Doț

Carte Funciara nr.

Unitate administrativ teritoriala :

Municipiu Craiova


A. Date referitoare la teren


Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

neimprejmuit, Vecmi;-N-V;Domemu public; -N-E:Domeniu public;-S-E:Domeniu public; ~S-V:Str. Castanilor

1

Cc

617-

203 610

TOTAL

617

203 610

INVENTAR DE COORDONATE

Executant: SC EVA CAD S.R.L. Data: Octombrie 2007

Ujrasi stampilaC-^DE(m)

N(m)

Sistem de proiecție: STEREO 70 Punct

18

403351.722

315950.207

19

403362.994

315935.402

20

403368.120

315928.887

21

403386.992

315942.034

22

403370.335

315963.284


Se confirma suprafața din măsurători

si introducerea imobilului in baza de date Parafa:    '

Semnaturasi Qaîa^ StampilaZi/


Plan de amplasament și delimitare a imobilului
ANEXA Nr.ll


Nr. cadastral; '/ /b & * '

J Suprafața măsurată;

Adresa imobilului;

| 48 mp

Str. Castanilor Nr, 15C

| Cartea Funciară nr.
INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecsie STEREO 70

Pct

X

Y

50

315965.019

403369.116

51

315963,284

403370:335

52

315950.207

403351.722

53

315951.957

403350.526

Data: 02.2009


O J c -

  • * fi

  • *

% A


r“Gt?cT