Hotărârea nr. 556/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 556

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.556

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.154694/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unor terenuri, situate în municipiul Craiova, str. Drumul Apelor, respectiv str. Motru, nr.1 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 coroborat cu alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului intravilan, în suprafață de 10.519 mp, cu număr cadastral 16422/1, înscris în cartea funciară nr.33694 a localității Craiova, situat în str. Drumul Apelor, amplasament fosta colonie de cazare și gospodărie anexă, identificat conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la prețul de 300.000 lei.

Art.2. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului intravilan, în suprafață de 652 mp și construcțiile C15-birou-magazie, cu număr cadastral 14287/2/2 înscris în cartea funciară nr. 33697 a localității Craiova, situat în str. Motru, nr. 1, Amplasament Colonie de Cazare, identificat conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la prețul de 3.500 lei.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Pavel BADEA                Nicoleta MIULESCU

7ÎCULARE. .

SOCIETATEA COMERCIALA COREMÎ-SA. CRAI OVA colectiv proiectare

BAZA CRAÎOVA EST            '

Colonie cazare-Gospodărie a.nexa str. Drumul Apelor-C R A! OVA

PRNR

întocmit

SoMinea P

cA-, _ _.

PLAN SITUAȚIE

amplasare

PL. NL

.QesaxLC.

.Verificat _

Director

fanase Horea

sing.BalsianuSt

inO-Rgcd Ghe

4aum

F

1HOOO data--H.r-'VJ.;


V 1

k

■E\

in     '

- ■>*

1

1

ti—

1

1


>< UJ

_Z

<


SC. GETOPOS S.RI/jy

SING. SilISTr.ANTiGEORygl A

......d

7 '


1

PT4 r>6

291TB Tfi"'

i22*

VA (<!■•? ''

L-’'

tE'-G'G

TGi'p /


LEGE. N b A


L evaluai


PLAN DE SITUAȚIE

(fniruvilmi) scara l: 500

ctiprmzind parcelele dc teren din cadrul fostei Colonii dc Cazare ,str. Momi, tir. I Craioea


\

NOTA :

Parcelele de teren ramase in patrimoniul

S C. COREMI S A. care urrneaza sa fie

preluate dc Prinnria Municipiului Cratovr.’


!AȚ- S" 652 mp -Static refulare canalizare f f.L                   ’ ’

B -’ S-

.C'-S“

J s-

•E? S-

/l<i - s--


Menajera ;posr trafo si static gaz.e

757 mp - drum acces in comun 1053 mp - teren liber

463 mp - static apa cri put forat

5 18 mp - teren liber

1023 rup - centrala termica

1137 mp- teicii liber