Hotărârea nr. 555/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 555

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.555

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr. 154682/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune achiziționarea unui teren, situat în municipiul Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Sisești, nr.19 B și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b și c, art.45 alin.3, art.123 alin.1 coroborat cu alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă achiziționarea (cumpărarea) terenului în suprafață de 2112 mp din acte, 2041 mp din măsurători, înscris în cartea funciară nr.48740 a localității Craiova cu nr. cadastral provizoriu 20655, situat în municipiul Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Sisești, nr.19 B, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul de pornire al negocierii prețului de achiziție se stabilește pe baza raportului de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze Comisia de negociere a prețului de achiziție a terenului și să reprezinte municipiul Craiova în fața notarului public, în vederea autentificării și îndeplinirii condițiilor de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Pavel BADEA


Nicoleta MIULESCU


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE (intravilan) SCARA 1:1000

Sistem de proiecție "Stereogrofica1970"

Numele si prenumele proprietarului Anastasescu Mi hai Morius Adresa str.Colea Dunării Localitatea Croiovo,

Județul Dolj Teritoriul odm. Craiova

Cod S1RUTA 017069900

Adresa imobilului

Str. Dr. Nicolae lonescu Sisesti nr.19B

(fosta Colea Dunării nr.14)


nr.1 4 jud.Dolj