Hotărârea nr. 554/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 554

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.554

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.155435/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune concesionarea prin licitație publică a terenului aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str. Dr. Ion Cantacuzino - zona Pelendava și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată și Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.123 alin.2 și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea prin licitație publică, pe o perioadă de 15 ani, a terenului apaținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 45 mp., situat în str. Dr. Ion Cantacuzino - zona Pelendava, identificat în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate al terenului identificat la art. 1, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Valoarea de pornire pentru stabilirea redevenței terenului concesionat va fi stabilită pe baza unui raport de evaluare, care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să desemneze comisia de atribuire a contractului de concesiune, să încheie și să semneze contractul de concesiune.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico -Financiară, Direcția Impozite și Taxe și Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA NR.554/2009

STUDIU DE OPORTUNITATE

 • I. INTRODUCERE

OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

 • 1.1 Concesionarea terenului proprietate privată a Municipiului Craiova situat în str. Dr. I. Cantacuzino - zona PELENDAVA.

 • 1.2 Studiu de oportunitate s-a întocmit in vederea concesionarii suprafetei de 45mp aflata pe domeniul privat al Municipiului Craiova situată într-o zonă comercială, fiind încadrată de două construcții provizorii edificate în baza contractului de concesiune atribuit pe o perioadă de 15 ani.

II. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 2.1. Terenul ce urmează a fi concesionat are o suprafață de 45mp și este destinat realizării unei constructii provizorii, cu destinatie de SPAȚIU COMERCIAL situat in str. Dr. I. Cantacuzino - zona PELENDAVA și are următoarele vecinătăți și dimensiuni:

 • -  Nord - S.C. Sky Holding SRL- 6,63m;

 • -  Sud - str. Dr. I. Cantacuzino - 6,39m;

 • -  Est - spatiu comercial S.C. DAUREX S.R.L. - 7,05m;

 • -  Vest - spatiu comercial S.C. VERA S.R.L. - 6,63m.

2.3. Terenul este neconstruit

III.   MOTIVAȚIA CONCESIUNII

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social care impun concesionarea terenului în suprafață de 45 mp sunt următoarele:

 • 3.1.1   Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

 • 3.1.2   Administrarea eficientă a domeniului privat al Municipiului Craiova pentru atragerea de venituri la bugetul local.

 • 3.1.3   Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

 • 3.1.4   Se foloseste eficient un teren care acum este folosit ca spatiu de depozitare deseuri de catre societatile vecine acestui spatiu

 • 3.1.5 Reconfigurarea urbanistică de o manieră superioară a unei zone importante a unui cartier al municipiului Craiova.

IV. DURATA CONCESIUNII

 • 4.1.     Terenul situat în Municipiul Craiova în suprafață de 45mp, se concesionează pe o perioadă de 15 ani.

 • 4.2.      Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel puțin jumătate din durata inițială.

V.   ELEMENTE DE PREȚ

 • 5.1.     Redeventa anuala se va stabili in urma intocmirii unui raport de evaluare

 • 5.2.      Plata concesionării se va face trimestrial.

 • 5.3.      Pentru plata cu întârziere a obligațiilor fiscale se datorează majorări de întârziere. Neplata redevenței la termen autorizează concedentul la recuperarea creanțelor.

VI.   CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 6.1.      În vederea exploatării eficiente și profitabile a suprafeței de 45mp se impun realizarea unor investiții de către concesionar, pe cheltuiala proprie, ce presupun:

 • •  Realizarea unei constructiei provizorii cu destinatia de spatiu comercial;

 • Modernizarea zonei în care este amplasat terenul;

 • •  Toate avizele si acordurile (inclusiv documentatiile necesare) cerute de prevederile normative si legislative in vigoare pentru realizarea constructiei, cu destinatie de spatiu comercial;

 • Realizarea bransamentelor de retele pentru imobilul propus construirii;

 • Asigurarea normelor sanitare de functionare;

VII.  MODALITĂȚILE DE ACORDARE A CONCESIUNII

 • 7.1.     Procedura de concesionare se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pavel BADEA