Hotărârea nr. 553/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 553

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT


HOTĂRÂREA NR.

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009.

Având în vedere rapoartele nr.156868/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune concesionarea către S.C. JIUL S.A., a unui teren în vederea construirii unei scări exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor din Complexul Unirea, str. Calea București, nr.6 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr.289/2006 și Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea prin negociere directă, către S.C. JIUL S.A., pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 9,00 mp., în vederea construirii unei scări exterioare pentru realizarea accesului la sediul birourilor situate în Complexul Unirea, str. Calea București, nr.6, identificat conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea redevenței aferente terenului concesionat potrivit art.1 din prezenta hotărâre va fi stabilită prin raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune și să îndeplinească condițiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico - Financiară și S.C. JIUL S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,

PRIMAR,

Ec. Antonie SOLOMON


AVIZAT,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


DIRECTIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Nr. 156868 din 08.12.2009

PRIMAR,

EC.ANTONIE SOLOMON

RAPORT

privind aprobare -Concesionare teren pentru construire scară exterioară

(acces sediu birouri), in suprafață de 9,00mp, Calea București nr.6 Complex Unirea

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Ordinului 119/2009 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor si Turismului, pentru aprobarea Normelor metodologice privind formularele, procedura de autorizare si conținutul documentelor - Planurile urbanistice de detaliu, sunt documentațiile prin care se stabilesc condițiile de amplasare și executare pe un anumit teren a uneia sau a mai multor construcții cu destinație precizată, cu respectarea prevederilor celorlalte documentații de urbanism si amenajare a teritoriului si a condițiilor particulare generate de teren, de vecinătățile acestuia si de cerințele funcționale.

În conformitate cu Legea 350/2001, modificată ș i completată cu Legea 242/2009, competența de avizare, o au organismele teritoriale interesate, iar competenta de aprobare o are Consiliul Local al municipiului Craiova.

Prin documentatia elaborata de S.C. D.U.A. Proiect S.R.L., se propune concesionare teren in suprafata de 9,00 mp, situat in Calea București nr.6, privind intrarea în legalitate a construcției existente, scară exterioară (acces birouri).

Conform Legii 50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată, cu modificările si completările ulterioare, art.15 prin excepție de la prevederile art. 13, alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fară licitație publică, cu plata taxei de redevență stabilite, potrivit legii, ori pot fi date in folosință pe termen limitat, după caz, în urmatoarele situatii: alin.(e) - pentru extinderea construcțiilor pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia”.

CORELAREA CU CELELALTE DOCUMENTATII URBANISTICE APROBATE IN ZONA:

Conform P.U.Z ZC1 aprobat cu HCL 121/2000,UTR C5 terenul este situat în intravilanul municipiului Craiova în zonă mixtă cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general.

SITUATIA EXISTENTA:

Zona amplasamentului studiat propus spre concesionare are următoarele vecinătăți:

-la Est: - teren liber - acces pietonal

-la Vest: - spatiu birouri, proprietate privata a S.C. Jiul S.R.L. cu acces scară, regim de înălțime P+1

- la Nord : - acces pietonal -la Sud: - acces pietonal.

REGIMUL JURIDIC:

Terenul studiat pentru realizarea obiectivului are suprafața de 9,00 mp și se află în domeniu privat al municipiului Craiova conform HCL 440/2009 si anexei nr.2 poziția 1 din lista bunurilor de inventar care completează anexa nr.1,3 și 6 la HCL 522/2007 extinderea se face la sediul birouri (complex Unirea) proprietate a S.C. Jiul S.A. conform anexei la Ordinul 154/1991 emis de șeful departamentului Turismului din cadrul Ministerului Comerțului și Turismului poziția 17.

REGIMUL ECONOMIC AL TERENULUI:

Folosința actuală a terenului studiat :terenul în suprafață de 9,00 mp este în prezent ocupat de construcția realizata prin extinderea imobilului proprietate a S.C. Jiul S.R.L. și se încadrează în reglementările urbanistice ale zonei, având avizele favorabile a deținătorilor de utilități, iar interesul autorității locale municipale este de a colecta venituri din folosinta acestui teren.

REGIM TEHNIC:

Condițiile de construibilitate ale terenului sunt: Concesionare teren în suprafață de 9,00 mp situat în Calea București nr.6 Complex Unirea prin negociere directă privind intrarea in legalitate a construcției existente scară exterioară (acces sediu birouri)

Regimul maxim de înălțime P+1E

Datorită schimbării proprietății asupra diverselor suprafețe construite din clădire,S.C Jiul S.A a rămas fără acces la etaj,urmare acestui fapt s-a eliberat Certificatul de Urbanism cu solicitarea pentru concesionare teren - construire scară exterioară pentru acces sediu birouri.

Construcția nu afectează alte proprietăti si nici accese carosabile și pietonale.

Față de cele prezentate, in conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată propunem:

  • Aprobare concesionare prin negociere directa, catre S.C. JIUL S.A. pe o perioada de 49 de ani, a terenului situat in Calea București nr.6 Complex Unirea, cu suprafață de 9,00 mp privind construire scară exterioară (acces sediu birouri).

  • Redevența va fi stabilită prin raport de evaluare întocmit de un expert autorizat, care va fi supus aprobării în Consiliul Local al Municipiului Craiova

  • Se împuternicește Primarul municipiului Craiova șă semneze contractului de concesiune a terenului prevăzut la punctul 1

p. Arhitect- Șef ,                          Dir.Direcția Patrimoniu

Arh. Mircea Diaconescu                    Ing.Ovidiu Vanghelie

Șef Serviciu Ing.Violeta Barcan

Vizat de legalitate

Intocmit,

Sing.Buciu-V ă d ă streanu Cristian