Hotărârea nr. 552/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 552

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.552

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.155694/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenuri din municipiul Craiova pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2008 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri din municipiul Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, se stabilește conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.449/2009, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 180/2004 și nr.232/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, Nicoleta MIULESCU

Nr. crt.

Nr.con

tract

H.

C.L

Societate

Comercială

A.F, PFI

Obiectul contractului, suprafata teren ( mp)

1.

79/2004

180/ 2004

A.F.Ghilus

Stancu

Teren în supr. de 57 mp situat în str.G.Enescu - Racheta

2.

68/2004

180/ 2004

Magureanu Marin S.C.Marama

S.R.L

Teren în supr. de 75mp, situat în bd.Oltenia

3.

98/2005

232/

2004

P.F.Sanfiroiu

Cornelia

Teren în supr. de 35mp, situat în bd.Tineretului PTTR

4.

141/2005

232/

2004

P.F.Antonie

Cristinel

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pavel BADEA

Nr.

crt.

Nr.con

tract

H.

C.L

Societate

Comercială

A.FfPFI

Obiectul contractului, suprafața teren (mp)

1.

79/2004

180/

2004

A.F.Ghilus

Stancu

Teren în supr. de 57 mp situat în str.G.Enescu - Racheta

2.

68/2004

180/

2004

Magureanu Marin

S.C.Marama

S.R.L

Teren în supr. de 75mp, situat în bd.Oltenia

3.

98/2005

232A

2004

P.F.Sanfiroiu

Cornelia

Teren în supr. de 35mp, situat în bd.Tineretului PTTR

4.

141/2005

232/

2004

P.F. Antonie

Cristinel

Teren în supr. de 20mp, situat în bd.Tineretului PTTR