Hotărârea nr. 551/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 551

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.551

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.153649/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată și Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 1 an, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect locuințe care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul municipiului Craiova să încheie actele adiționale care au ca obiect prelungirea duratei contractelor de închiriere prevăzute la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Nr. Crt.

NUME

PRENUME

ADRESĂ

CONTRACT

1.

IONIȚĂ

VIORICA

str. Brestei nr. 257, bl. 51 gars, sc.1, ap. 302

11103/18.03.2003

2.

PÎRJOL

IOANA

str. Emil Gîrleanu, bl. 57

B, sc.2, ap. 43

64524/21.12.2000

3.

PÎRJOL

ION

str. Emil Gîrleanu, bl. 57

B, sc.2, ap. 43

64523/21.12.2000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pavel BADEA

Nr. Crt.

NUME

PRENUME

ADRESĂ

CONTRACT

1.

IONITĂ

»

VIORICA

str. Brestei nr. 257, bl. 51

gars, sc.l, ap. 302

11103/18.03.2003

2.

PÎRJOL

IOANA

strJEmil Gîrleanu, bl. 57

B, sc.2, ap. 43

64524/21.12.2000

3.

PÎRJOL

ION

str. Emil Gîrleanu, bl. 57

B, sc.2, ap. 43

64523/21.12.2000

Your User Name -