Hotărârea nr. 550/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 550

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.550

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 17.12.2009.

Având în vedere raportul nr.158433/2009, întocmit de Direcția Patrimoniu, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.400/2008 referitoare la completarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical care urmează să fie vândute, cu spațiul situat în str. Lăpuș, bl T7, parter și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art. 45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.400/2008 referitoare la completarea listei spațiilor proprietate privată a municipiului Craiova, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical care urmează să fie vândute, cu spațiul situat în str. Lăpuș, bl T7, parter.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico- Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU