Hotărârea nr. 549/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 549

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR.549

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.159319/2009 al Direcției Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.491/2006 referitoare la asocierea Consiliului Local al Municipiului Craiova cu Camera de Comerț și Industrie „Oltenia”, în vederea realizării Centrului Expozițional Regional Transfrontalier și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În temeiul art. 36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art. 45 alin.2 lit.f și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală,;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea obiectului asocierii Consiliului Local al Municipiului Craiova cu Camera de Comerț și Industrie “Oltenia”, în sensul majorării cu suprafața de 1260,80 mp, situată în str. Calea Severinului, nr.23, aparținând domeniului public al municipiului Craiova, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Suprafața de teren prevăzută la art.1 va avea destinația de acces carosabil și va fi folosită în comun de Regia Autonomă de Transport Craiova și Camera de Comerț și Industrie “Oltenia”.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de asociere nr.40/2008, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2008.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.491/2006, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.280/2008 și își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.618/2007.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Urbanism, Direcția Patrimoniu, Regia Autonomă de Transport Craiova și Camera de Comerț și Industrie “Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Pavel BADEA                 Nicoleta MIULESCU


JD

-G-

e

<•


1.

8 - 2304.0 mp

2.

8- 287J mp

3.

S- 483.0mp

4.

8» oezomp

6.

8- 402.0 mp

e.

3 - 562.0 mp

TOTAL

>■ SO11.2 mp


VERDCATOR

NUC

RffERAT/ EXPERTIZA NR./DATA

7T PROIECT fi

CAMERADE COMBTT Șl tCUSTRJE O.W

<n»E

3uuia

I..»             “iîolnm"

LA CENTUL* EXPOZIȚONAL TRANSFRONrAL, R

Fwx

D.T-P.T.

•rti . Vlcn4 Botaatu

Scmc

PROECTAT

•rtt Vfar* Bototb

TNupbnm:

PLAN OE SITUAȚIE

Ptonwnr.

AO

DESENAT

nQ-C.Conmnarma

2006