Hotărârea nr. 548/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 548

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR. 548

Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr. 156254/2009 întocmit de Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2005 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile art.6 alin.1 lit.a din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.9, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, în sensul înlocuirii d-lui. Radu Teodor, cu dl.Marinescu Dorel Cosmin, având calitatea de membru titular.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.242/2005.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Pavel BADEA