Hotărârea nr. 547/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 547

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR. 547

Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr. 103403/2009 întocmit de Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea parteneriatului de colaborare dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Baroul Dolj, în vederea informării locuitorilor municipiului Craiova în privința asistenței judiciare de care pot beneficia și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.193/2008, Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, modificată și completată prin Legea nr.270/2008 și Legii nr.51/1995, republicată, privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat;

În temeiul art.36 alin.2 lit.e coroborat cu alin.7 lit.a, art.45 alin.2 lit.f și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă parteneriatul de colaborare dintre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova și Baroul Dolj, având ca obiect informarea locuitorilor municipiului Craiova în privința asistenței judiciare de care pot beneficia, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze parteneriatul de colaborare prevăzut la art.1.

Art.3.Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ și Baroul Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.547/2009

PARTENERIAT DE COLABORARE

PENTRU PROMOVAREA ASISTENTEI JUDICIARE PENTRU CETATENI

În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală și în baza Hotărâri Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.______/2009, s-a procedat la încheierea prezentului parteneriat de

colaborare :

între:

MUNICIPIUL CRAIOVA prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, cu sediul în str. A. I. Cuza nr. 7, jud. Dolj, cod fiscal 4417214, tel. 0251/415177, fax 0251/411561, reprezentat legal de domnul Ec. Antonie Solomon - Primar și doamna Nicoleta Miulescu - Secretar, pe de o parte

și

BAROUL DOLJ, cu sediul în Craiova, Calea Bucuresti, Bl.17D, mezanin, Dolj, 200678, CIF-4553658, cont RO66 RNCB 0134 0416 5590 0006, deschis la BCR Craiova, reprezentat prin Prof. Univ. Dr. Avocat Ion Turculeanu, în calitate de Decan,

Art. 1 Obiectul contractului

Obiectul prezentului contract îl reprezintă colaborarea dintre parteneri, în vederea informării locuitorilor municipiului Craiova, prin Serviciul de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Dolj, în privința asistenței judiciare de care pot beneficia, în temeiul dispozițiilor O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, Legii nr.51/1995, Statutului profesiei de avocat, Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor varstnice, modificată și completată prin Legea nr. 270/2008 și Legii nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, prin Serviciul de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Dolj.

Art. 2 Obligațiile părților

a. Baroul Dolj se obligă:

  • (1) Să realizeze materiale informative care să prezinte datele de contact și infomații generale despre Serviciul de Asistență Judiciară din cadrul Baroului Dolj;

  • (2) Să asigure solicitanților din municipiul Craiova, beneficiari ai prevederilor O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, modificată și completată prin Legea nr.270/2008, coroborate cu prevederile Legii nr.51/1995 republicată, pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și ale Statutului profesiei de avocat, consultanță juridică gratuită în sensul informării în privința asistenței judiciare în baza prezentului parteneriat;

  • (3) Să asigure publicitatea prezentului parteneriat prin diverse mijloace;

b. Consiliul Local Craiova se obligă:

  • (1) Să contribuie la realizarea publicității, în vederea informării locuitorilor municipiului Craiova prin afișarea gratuită a materialelor informative (ex. afișe, postere, autocolante, banere, etc.) realizate de Baroul Dolj pe suporturi și prin mijloace precum:

  • •  mijloacele de transport în comun (interior și exterior);

  • •  panotaj (panouri de afișaj statice sau dinamice), pe mobilierul urban, în stațiile de autobuz, în alte spații publice;

  • •  banere - cu una sau două fețe inscripționate cu autocolante sau tipărite direct, montate între stâlpi de susținere;

  • (2) Să identifice și să monitorizeze situațiile speciale ale persoanelor ce pot beneficia de ajutorul public judiciar în materie civilă;

  • (3) Să participe la activitatea organizată de Barou în domeniul propus;

Art. 3 Durata contractului

Prezentul contract este valabil pe o durată de 90 zile calendaristice, calculată de la semnarea prezentului parteneriat.

Întocmit la data de --------------, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRIMAR

Antonie Solomon

SECRETAR

Nicoleta Miulescu

Director Executiv

Ovidiu Mischianu


Prof.Univ.Dr. Avocat

Ion Turculeanu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pavel BADEA