Hotărârea nr. 546/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 546

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 546

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.158617/2009 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin care se propune aprobarea rezultatului final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica “Oltenia “ Craiova și a proiectului de management câștigător și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și așezămintelor culturale de drept public, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.269/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica “Oltenia “ Craiova, conform procesului verbal prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă proiectul de management câștigător, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să negocieze și să încheie contractul de management, pentru perioada 01.01.2010-31.12.2012.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Resurse Umane și Filarmonica „Oltenia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

Cultura este definită ca totalitatea valorilor materiale și spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru comunicarea acestor valori.

Un reper analitic pentru descrierea pieței informaționale concurențiale în domeniul culturii, l-ar putea reprezenta gradul de vizibilitate mediatică (promovare prin mijloace vizuale) a instituțiilor de cultură, prin raportare la impactul misiunii lor instituționale la nivelul local, reprezentat de beneficiarii produsului cultural din comunitatea de apartenență a instituției respective; apoi impactul la nivel regional/zone istorice (mentalități, nivel de emancipare socio-culturală, experiența normativă acumulată în timp), național și internațional.

De asemenea, noțiunea de „piață informațională concurențială” poate fi analizată prin prisma raportării stricte la gradul de reprezentare a instituțiilor de spectacole și concerte în spațiul (libertății de impresie) virtual (pagini web: analiza validității științifice a conținuturilor afișate; promptitudinea actualizării acestora; analiza calității webdesign-ului, din care să rezulte „personalitatea” distinctivă și individualizarea percepției instituției respective în raport cu alte instituții similare, relevanța informațiilor de context, coerența acestora/rubricile afișate, nivelul de interacționare on-line).

Filarmonica “Oltenia” Craiova face parte din rândul instituțiilor de cultură cu tradiție, a fost înființată în 1947 prin Decretul Regal de promulgare a Legii nr. 131/1947 și este continuatoarea Societății Filarmonice din Craiova (fondată în 1904) .

La nivel național există instituții de concerte similare, atât din punct de vedere al structurii organizatorice (personal artistic angajat, ethos organizațional), cât și în ceea ce privește viziunea repertorială, periodicitatea configurării stagiunilor, așa cum decurg acestea din prevederile legale unitare la nivel național.

Dacă ne raportăm, stricto sensu, la analiza/zone istorice, se regăsesc instituții de spectacole și concerte reprezentative cu o bogată tradiție spirituală și continuitate istorică de-a lungul timpului (sec. XIX - XXI): Filarmonicile (cunoscute și ca „reprezentative regionale”) „Moldova” - Iași, „Transilvania” - Cluj-Napoca, „Banatul” - Timișoara și, nu în ultimul rând, „Oltenia” - Craiova.

Județul Dolj, cu capitala sa municipiul Craiova, se mândrește cu o istorie și tradiție culturală ce depășește cu mult alte centre culturale ale României.

În spațiul de apartenență urbană al instituției, se remarcă unicitatea ofertei culturale a acesteia, fiind singura instituție profesionistă de concerte care, de 105 ani de la înființarea Societății Filarmonice din Craiova, promovează valori muzicale specifice genurilor simfonic, cameral, coral și vocal-simfonic.

Astfel, comunitatea de melomani craioveană nu beneficiază în prezent de posibilitatea de a frecventa și alte instituții de concerte de același profil în orașul lor și, extrapolând, la nivelul județelor Olt, Mehedinți și Gorj, Filarmonica „Oltenia” se distinge ca reprezentând unica opțiune pentru accesul celor interesați la programe concertistice de factură simfonică, camerală, corală, vocal-simfonică, realizate la un înalt nivel de profesionalism interpretativ.

Cu toate acestea, valorizând principiul sincretismului artelor spectacolului, Filarmonica „Oltenia” a colaborat frecvent, de-a lungul timpului, cu celelalte instituții de spectacole din Craiova - Teatrul Liric „Elena Teodorini”, Ansamblul Folcloric „Maria Tănase”, Teatrul Național „Marin Sorescu” și din alte zone de proximitate - Filarmonica „Ion Dumitrescu” (Râmnicu Vâlcea) - instituții împreună cu care a realizat spectacole memorabile, ce s-au bucurat de aprecieri favorabile din partea publicului craiovean și invitaților de peste hotare (artiști lirici și instrumentiști, dirijori, actori, regizori de teatru, muzicologi și teatrologi): am menționa, spre exemplificare, participările Filarmonicii „Oltenia” în cadrul mai multor ediții ale prestigiosului Festival „Shakespeare” organizat de Teatrul Național „Marin Sorescu”; un alt exemplu elocvent îl constituie pregătirea unui fastuos spectacol „Carmina Burana”, ce urmează a fi prezentat Duminica, 27 decembrie 2009, de cele trei coruri reunite ale Filarmonicii „Oltenia”, Teatrului Liric „Elena Teodorini” și Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici” din Chișinău.

Existența în județul Dolj, cu precădere în Craiova, a unor importante instituții de învățământ preuniversitar și universitar, dintre care le remarcăm pe cele din învățământul artistic cu profil de muzică, artă plastică și artele spectacolului, favorizează accentuarea consumului cultural și formarea de specialiști în domeniu.

De regulă, tipologia melomanului ce participă frecvent la manifestările concertistice organizate de Filarmonica „Oltenia” se definitește prin următoarele trăsături:

Melomanul craiovean ce frecventează manifestările concertistice ale Filarmonicii „Oltenia” este bărbat sau femeie (în proporție echilibrată), preponderent adult/ă (peste 45 de ani), de formație intelectual/ă (cu studii superioare de nivel universitar, în special cadru didactic), actualmente pensionar/ă și cadru didactic.

Se remarcă tendința de dominare a două categorii de vârstă (adulți și vârstnici):

 • - se constată un proces din ce în ce mai accentuat de îmbătrânire a grupului de

melomani ai Filarmonicii „Oltenia”;

 • - problema acută a educației muzicale în rândul tinerilor, aceștia constituind viitoarea generație de melomani (deocamdată, asumată doar la nivel de virtualitate și de deziderate cultural, socio-educațional);

Trebuie avută în vedere elaborarea și experimentarea consecventă a strategiilor și politicilor repertoriale eficiente (repertorii adecvate), în vederea motivării intrinseci a implicării tinerilor în exersarea-receptarea actului de cultură de expresie muzicală.

În funcție de nivelul educațional și de cultura publicului-țintă, un meloman pasionat întotdeauna va încerca să participe la cât mai multe concerte care îi reprezintă pretențiile intelectuale, în condițiile în care va avea și posibilitatea (timp, dispoziție afectivă, starea de sănătate etc.) să acceseze oferta artistică pusă la dispoziție de instituțiile muzicale.

Ceea ce rămâne cel mai important ca reper metodologic în intenția de a elabora eficient o stagiune de concerte, rezidă în maniera în care programul manifestărilor muzicale propuse spre desfășurare concretizează opțiunile, preferințele și interesele grupului țintă căruia i se adresează Filarmonica, prin specificul activității sale, asigurarea fluenței comunicaționale și a feed-back-ului cultural dintre instituția ofertantă și beneficiarul direct al demersurilor sale, respectiv comunitatea melomanilor; fidelizarea publicului meloman (construirea progresivă a dependenței intelectuale de accesarea unor stimuli cu înaltă încărcătură valorică).

Un furnizor important de public pentru această instituție este existența unui centru universitar în general, iar în particular, existența unui învățământ mediu și superior de specialitate. Liceul de Artă „Marin Sorescu” și Departamentul de Muzică asigură un fond valoros și stabil de muzicieni profesioniști. Având studii de specialitate absolvenții vor putea răspunde la necesitățile instituților de cultură, astfel încât rezultatul să fie atragerea publicului și, în același timp, promovarea valorilor culturale.

În consecință, publicul țintă al Filarmonicii Oltenia Craiova consider că trebuie să fie tinerii noștri, elevi și studenți, posibili viitori melomani.

B. Analiza activității profesionale a instituției si propuneri privind îmbunătățirea acesteia

Fără a aprofunda analiza psiho-patologiei vieții culturii în România, încercarea de a surprinde modalitățile esențiale de promovare a spectacolului muzical, în condițiile în care masele exersează premisele reacției primare la oferta „circului” public, se impune a identifica trăsăturile actuale ale condiției culturii în spațiul românesc.

Dezideratul democratizării culturii, atât de obsesiv invocat în discursurile politic(ianist) actuale, nu se poate pozitiva decât în măsura în care fiecare dintre noi, oameni de cultură sau pur și simplu oameni cu conștiința culturii ne implicăm în susținerea unor proiecte-programe de promovare a formelor culturii la nivel național și regional amplu, dar respectând criteriile autenticității, profesionalismului și valorii actului cultural.

În vederea eficientizării activității artistice a Filarmonicii „Oltenia” perspectiva raportării la criteriile de performanță instituțională, se impun proiecte culturale care au ca scop:

Craiova din


Promovarea experimentului, inovației și excelenței în domeniul performanței artistice;

 • •  Vizibilitatea instituției, percepția imaginii Filarmonicii „Oltenia” la nivel regional, național și internațional;

 • •  Valorificarea la capacitate maximă a resurselor umane și materiale (bază logistică) de care dispune instituția;

 • •  Promovarea strategiilor repertoriale în corelație cu tendințele de evoluție actuale în domeniul culturii; valorizarea compozitorilor reprezentativi pentru identitatea culturală a municipiului Craiova și pentru spiritualitatea română, după criteriile: autenticitate, originalitate, impact asupra evoluție domeniului componistic la nivel universal.

 • •  Ca modalități concrete de realizare a spectacolelor muzicale cu finalitate educațională Filarmonica Oltenia va organiza evenimente (concerte simfonice, vocale și vocal-simfonice, recitaluri solistice și cameral, concerte-lecție), centrate pe ilustrarea și explicarea unor categorii muzicale teoretice, precum și prezentarea evoluției istorice a fiecărui instrument muzical, în funcție de nivelul de înțelegere, de gradul de maturizare și de particularitățile de vârstă ale publicului spectator).

 • •  Spectacolele muzicale pentru tineri pot fi prezentate și sub forma unor medalioane de compozitori sau creații reprezentative din istoria muzicii românești și universal, care să suplinească și, totodată, să aprofundeze cunoștințele însușite în cadrul lecțiilor de educație muzicală din școală.

 • •  În vederea instruirii unui feed-back pozitiv, important este ca aceste concerte-lecții să realizeze o frecvență susținută, iar ca modalitate efectivă de control și de evaluare a manierei în care tinerii se raportează, percep și înțeleg fenomenul muzical, în cadrul lecțiilor școlare, li se pot prezenta acestora, prin intermediul audițiilor muzicale, fragmente muzicale pe care le-au audiat anterior în cadrul concertelor-lecții dedicate, urmărindu-se acuratețea identificării, recunoașterii și reproducerii acestora (numele compozitorului, titlul lucrării).

Misiunea Filarmonicii “Oltenia” constă în cultivarea, perpetuarea și potențarea muzicii în județul Dolj, în România și în Europa.

C. Analiza organizării/sistemului organizațional al instituției si propuneri de restructurare si/sau reorganizare

Problema resurselor umane va sta în atenția conducerii Filarmonicii mai mult ca oricând, în sensul ridicării necontenite a performanțelor personalului angajat care va participa la derularea unor activități diverse, de factură competitivă pe plan local, național și internațional.

De asemenea, ținând cont de lipsa acută de personal artistic cu care se confruntă majoritatea instituțiilor de cultură din țară, va exista o mai intensă preocupare de a depista noi talente muzicale în Craiova și nu numai, de a le atrage pentru a face parte din colectivul artistic al instituției noastre.

Tinerii artiști reprezintă barometrul generației care va veni, aceștia trebuie promovați și motivați. Unul dintre obiectivele Filarmonicii „Oltenia” va fi acela de formare și sprijinire a tinerilor muzicieni talentați.

Funcționarea Filarmonicii „Oltenia” Craiova se va asigura în continuare de către personalul de conducere, personalul de specialitate artistică și personalul auxiliar, organizat pe compartimente funcționale aprobate prin organigramă: servicii, birouri si secții.

Totalul de posturi de care dispune instituția Filarmonicii Oltenia Craiova consider că trebuie să rămână în continuare același și anume - 184 posturi.

În ceea ce privește structura acestora se observă că personalul de specialitate artistică ocupă un număr de 153 posturi - orchestră - 87 posturi, - cor - 59, - coordonare artistică -7, ceea ce nu face decât să mă bucure și totodată să confirme potențialul artistic de care dispune instituția.

Organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor libere și pentru promovarea la grade superioare se va face conform legii și ținând cont de activitatea profesională a fiecărui salariat în parte.

De asemenea Corul Academic al Filarmonicii Oltenia Craiova am observat că are două posturi importante din structura sa neocupate în acest moment - șeful secției cor și maestrul de cor. Pentru a realiza performanță este necesar ca aceste două posturi să fie ocupate de specialiști cu o reputație deosebită.

Orice altă modificare a actualei Organigrame a instituției se va face la sfârșitul fiecărui an, se va încadra în cele 184 de posturi existente, va fi supusă aprobării Consiliului Administrativ al instituției și apoi Consiliului Local Craiova.

Personalul administrativ și artistic al instituției își va desfășura activitatea în continuare pe baza:

 • - Regulamentului de organizare și funcționare, regulament aprobat de către Consiliul

Local Craiova;

 • - Regulamentului de ordine interioară, regulament aprobat de către Consiliul Administrativ al instituției;

 • - Proiectului de programe, elaborate de Consiliul Artristic și aprobate de Consiliul Administrativ;

 • - Proiectului de management, care va sta la baza întocmirii planului anual de activități.

Politica de personal a instituției va ține seama de:

 • - importanța valorizării și responsabilizării resurselor umane, cu accent pe inițierea demersurilor de recrutare și promovare a cadrelor de specialitate, atât în ceea ce privește personalul artistic de specilitate, cât și personalul administrativ, în vederea asigurării coerenței relaționale între cele două compartimente, cel operațional și cel funcțional;

 • -  atragerea personalului artistic pentru completarea posturilor vacantate prin pensionarea unui numar foarte mare de salariati;

În mod concret, atragerea tinerelor talente și în general a personalului artistic se poate face printr-o politică deschisă în privința colaborării în baza Legii 8/1996, privind drepturile de autor și drepturile conexe, colaborări care permit integrarea în cadrul colectivului artistic al instituției, și ulterior, angajarea în baza unor contracte individuale de muncă. Deosebit de importante pentru a asigura în permanență necesarul componenței orchestrei și corului, sunt organizarea unor audiții în mari centre culturale din țară, dar și în spații geografice limitrofe României(Republica Moldova, Bulgaria, etc.)

 • - întărirea poziției și creșterea responsabilității șefilor de compartimente;

Strategia de evaluare a nivelului performanțelor interpretative ale artiștilor angajați (dirijori, șef orchestră, concert maestru, șefi partidă, solisti, soliști concertiști, soliști instrumentiști, ceilalți membrii ai orchestrei simfonice și ai corului academic) va viza expunerea detaliată de modalități concrete de eficientizare a demersurilor evaluative/respectarea criteriilor, gradul de obiectivitate, de relevanță și reprezentativitatea finalităților evaluative, validitatea internă a demersurilor evaluative,

Fișa de evaluare individuală nu trebuie să cuprindă criterii de evaluare, indicatori de performanță interpretativă ce tind să estimeze cantitativ și să aprecieze calitativ alte conținuturi profesionale decât cele specificate în descrierea fișei postului, individualizată, la rândul ei, în funcție de exigențele performanțiale, particularitățile sarcinilor, responsabilitățile de serviciu și obligațiile - drepturile angajatului.

În acest sens, o evaluare pertinentă a fiecărui angajat va pretinde respectarea atributelor de: obiectivitate, validitate, fidelitate, numai în condițiile reflectării corespondenței perfecte dintre conținutul fișei postului fiecărui angajat și activitatea depusă de către acesta .

Pentru îmbunătățirea continuă a nivelului interpretativ al Orchestrei Simfonice și al Corului Academic se vor face colaborări cu dirijori cu reputație deosebită atât din țară cât și din străinătate.

Gradul de implicare a tuturor salariaților în desfățurarea activității artistice și administrative a instituției, preocuparea pentru autoperfecționare vor fi apreciate prin decernarea de distincții, acordarea de premii anuale, salarii de merit etc.

De asemenea, ținând cont că Filarmonica este o unitate prestatoare de servicii culturale ne dorim o creștere substanțială a încasărilor rezultate din activitatea artistică a orchestrei și a corului.

Această dorință nu poate duce decât la o singură concluzie :

valorificarea la capacitate maximă a resurselor umane și materiale de care dispune instituția Filarmonicii Oltenia Craiova.

D. Analiza situației economico-financiare a instituției si previzionarea evoluției economico-financiare

Finanțarea Filarmonicii Oltenia Craiova se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul local, precum și din alte surse.

Finanțarea cheltuielilor necesare funcționării instituțiilor de spectacole sau concerte se realizează astfel:

 • a) cheltuielile necesare realizării programului minimal anual prevăzut în contractul de management se acoperă integral din subvenții acordate de la bugetul local;

 • b) cheltuielile necesare realizării proiectelor, altele decât cele din programul minimal, se acoperă din venituri proprii, din subvenții acordate de la bugetul bugetul local, precum și din alte surse;

 • c) cheltuielile de personal se asigură din subvenții acordate de la bugetul local, precum și din venituri proprii;

 • d) cheltuielile necesare pentru întreținerea, reabilitarea și dezvoltarea bazei materiale se acoperă din subvenții de la bugetul local, din venituri proprii și din alte surse;

Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține, material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe și proiecte culturale, inclusiv turnee în țară ori în străinătate, ale instituțiilor de spectacole sau concerte, indiferent de subordonarea acestora. Instituțiile de spectacole sau concerte pot beneficia de bunuri materiale și fonduri bănești primite sub formă de servicii, donații și sponsorizări, liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții ori sarcini care ar afecta autonomia culturală a instituției.

Ținând cont de cele precizate mai sus cheltuielile aferente programelor Filarmonicii Oltenia Craiova vor fi cele strict necesare iar sursele de finanțare, pe lângă Primăria Craiova și Consiliul Local Craiova vor fi cât mai numeroase.

Orice fonduri atrase de către echipa Filarmonicii Oltenia Craiova vor ajuta la realizarea programelor culturale, la mărirea bazei materiale a instituției( se va continua politica de achiziționare a instrumentelor muzicale atât de necesare colectivului artistic).

Toate măsurile pentru atragerea de fonduri, pentru creșterea veniturilor enunțate în cadrul acestui proiect vor duce la o creștere a bugetului în următorii 3 ani, creștere pe care dorim să o folosim după cum urmează:

Creșterea investițiilor în instrumente noi deoarece după cum bine știm calitatea orchestrelor este dată de calitatea instrumentelor care ne stau la dispoziție. Pentru a atinge nivelul European și mondial trebuie să folosim instrumente de cea mai bună calitate existentă în lume.

Achiziționarea de material (partituri) de orchestră, corale, sunt obligatorii pentru desfășurarea în condiții normale a stagiunilor, programelor filarmonicii.

În ceea ce privește strategia atragerii de fonduri și a obținerii de venituri menționez doar câteva din ideile ce vor fi puse în practică :

 • - atragerea unui public mai numeros prin politica de repertoriu, prin realizarea de spectacole eveniment, proiecte de parteneriate cultural educaționale,

 • - identificarea unor surse de venituri alternative suplimentare (sponsorizări,donații, turnee, proiecte cu finanțare mixtă etc.);

 • - punerea accentului pe aplicarea principiilor de eficiență, eficacitate și economie în gestionarea mijloacelor financiare și a resurselor umane și materiale.

 • - realizarea de economii prin folosirea întregii baze logistice a instituției,

 • -  creșterea calității actului artistic, aducerea de capete de afiș - dirijori sau interpreti de clasă mondială- care va putea duce la mărirea prețului biletului la concertele Filarmonicii Oltenia Craiova,

 • - introducerea abonamentelor pentru grupuri de concerte;

 • -  crearea unei baze largi de susținere a activitații muzicale, prin acțiuni de voluntariat în favoarea Filarmonicii;

- atragerea sponsorilor pentru concerte sau grupuri de concerte (Concertul.. .sponsorizat de Banca,..., Firma..., sau Concerte educative sponsorizate de Grupul de Firme. .)

 • - elaborarea unor modalități eficiente de atragere a fondurilor materiale și financiare pentru susținerea bugetului unor spectacole care necesită implicare amplă în segmental societății civile (ONG, asociații și fundații culturale, cluburi culturale), precum și promovarea mecenatului artistic, prin atragerea unor surse financiare din partea unor personae ce pot fi susținute motivațional în vederea participării la dezvoltarea actului cultural;

 • -  identificarea unor surse alternative de finanțare, participarea la programe naționale, europene și internaționale; valorificarea tuturor oportunităților de matching financiar și finanțare încrucișată,

 • -  valorificarea tuturor oportunităților de spații (locații nonconvenționale), care să vină în preîntâmpinarea așteptărilor publicului (continuând tradiția artei spectacolului în “centrul cetății medievale”, unde se realizase o veritabilă armonie de trăire și receptare emoțională reciprocă între artiști și spectatorii care nu se limitau doar la “a auzi”, ci se implicau în “a asculta”.

Registrul locațiilor nonconvenționale este, din acest punct de vedere destul de generos, de la valorificarea locațiilor cu deschidere largă la public, lăcașe de cult religios (valorificarea spațiului sacru) sau alte sedii culturale (muzee, cluburi specializate, sediul unor instituții administrative și alte instituții publice).

Nu în ultimul rând, trebuie menționate toate spațiile deschise amenajate în scop de promenadă și recreere, unde publicul este dispus să audieze spectacole muzicale al căror program să fie centrat pe interpretarea unor lucrări musicale celebre (bijuterii muzicale), de popularitate și notorietate publică;

Facilitarea unor schimburi de experiență artistică cu alte instituții de spectacole din țară și din străinătate, în spiritul cooperării culturale, în baza unor proiecte de parteneriat artistic oficializate pe cale diplomatică sau susținute cu implicarea forurilor administrației publice locale; realizarea de turnee artistice, stagii de pregătire și de specializare muzicală, organizarea unor cursuri de măestrie muzicală/domenii de specializare interpretativă, instrumentală și canto;

Pentru a deschide și alte surse de finanțare, ne vom concentra eforturile în elaborarea unor modalități eficiente de atragere a fondurilor materiale și financiare pentru susținerea bugetului spectacolelor, în segmentul societății civile (ONG-uri, asociații și fundații culturale, cluburi culturale), precum și promovarea mecenatului artistic, prin atragerea unor surse financiare din partea unor persoane ce pot fi susținute motivațional în vederea participării la dezvoltarea actului cultural.

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului concurenței în domeniul ofertei cultural

Obiectivele Filarmonicii “Oltenia” Craiova sunt legate de realizarea imaginii instituției și promovării activității acesteia din punctul de vedere al eficienței, eficacității, în funcție de amploarea (importanța / impactul social al spectacolului muzical, al extensiei adresabilității, al funcției educative a spectacolelor muzicale).

Pentru perioada 2010 - 2012, Filarmonica “Oltenia” va avea ca obiective următoarele:

 • •  Stagiunea de concerte: - simfonice

- vocal simfonice

 • •  Stagiunea de concerte educative;

 • •  Stagiunea membrilor Filarmonicii “Oltenia” și în alte centre;

 • •  Concerte eveniment (concerte extraordinare);

 • •  Concerte tematice (seară barocă, seară clasică), integrale dedicate compozitorilor aniversați sau cicluri de concerte pornind de la principiul diacroniei (ex. Ultima simfonie a compozitorilor secolului XIX).

Pentru Filarmonica „Oltenia”, anul 2010 înseamnă un prilej favorabil de a omagia, prin concerte speciale, mari personalități ale artei sunetelor: Fryderyk

Chopin unul dintre cele mai mari nume ale istoriei muzicii romantic, anul aniversar 2010, cînd pe 22 febr.se vor împlini 200 de ani de la nașterea marelui muzician; Fr.Handel, compozitor, organist și violonist german, pe 23 febr. 325 de ani de la naștere, Maurice Ravel, compozitor francez, pe 07 martie 135 ani de la naștere, J.S.Bach, compozitor și organist german, pe 21 martie 325 ani de la naștere, R.Schumann, compozitor german, pe 08 iunie 200 ani de la naștere.

 • •  Concerte de jazz, rock-simfonic, pop simfonic, prin invitarea unor muzicieni consacrați în domeniile respective;

 • •  Organizarea Festivalului “Craiova Muzicală” și a Festivalului - concurs al tinerilor dirijori de orchestră, care, pentru o mai bună desfășurare și o mai mare amploare, propun să fie realizate o dată la doi ani, ținând cont că astfel ar putea, pe baza unor proiecte bine întocmite, să fie atrase mai multe fonduri, atât de la autoritățile locale, (Consiliul Local, Consiliul Județean), cât și de la nivel național (Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului, Administrația Fondului Cultural Național).

 • •  Existența corului poate argumenta ideea unui festival de Muzică Sacră ce ar putea promova orașul Craiova ca centru muzical național și european de promovare consecventă a muzicii vocal-simfonice cu caracter religios din creația națională cu diferite accente geografice - redescoperirea creației unor compozitori transilvăneni ce au activat la Brașov, Sibiu, Sighișoara, dar și a celor din zona Olteniei.

 • Vom continua suita de concerte consacrate unor evenimente marcante (unele în aer liber): deschiderea Anului Școlar (15 septembrie), Concertul de Paști, Ziua Internațională a Muzicii (1 octombrie), Ziua Filarmonicii “Oltenia” (17 decembrie), ciclul de concerte închinate sărbătoririi Crăciunului, printre care și tradiționalul concert de colinde, concertul de Anul Nou (8 ianuarie).

Tinerii artiști reprezintă barometrul generației care va veni. Ei trebuie promovați și motivați. Unul dintre obiectivele Filarmonicii „Oltenia” trebuie sa fie acela de formare și sprijinire a tinerilor muzicieni talentați. Pe scena Filarmonicii „Oltenia” se pot organiza evenimente proprii sau se pot gazdui asemenea concerte deosebite.

Tinerii premiați și recompensați cu distincții importante în contextul participării la Olimpiada de Interpretare Muzicală sau la alte manifestări prestigioase din țară și din străinătate, trebuie promovați pe scena de concert a filarmonicii. În acest sens voi susține realizarea unei strânse colaborări cu Liceul de Artă „Marin Sorescu” din Craiova, Departamentul de Muzică al Universității din Craiova, dar și cu alte instituții de profil din zonă.

„Festivalul Tinerelor Talente”, „Festivalul Tinerilor Muzicieni”, sunt câteva propuneri de evenimente muzicale ce pot implica o participare națională, chiar internațională și ar putea promova identitatea culturală a municipiului Craiova ca centru muzical deschis afirmării tinerilor muzicieni - interpreți, dirijori, compozitori din întreaga lume.

Manifestările pot cuprinde concerte simfonice susținute de orchestre de tineret, recitaluri de muzică de cameră ale unor formații camerale alcătuite din tineri muzicieni laureați ai unor concursuri internaționale, recitaluri și concerte instrumentale susținute de tineri soliști acompaniați de orchestra simfonică a Filarmonicii „Oltenia”. Vor fi prezentate lucrări ale unor tineri compozitori români și străini, va fi organizat un simpozion de specialitate și workshop-uri.

Proiectul va fi realizat de Filarmonica „Oltenia” în parteneriat cu instituții culturale și organizații non-guvernamentale din țară și din Europa.

Ideea unor workshop-uri adresate tinerilor muzicieni nu trebuie legată de existența unor festivaluri. Fiecare prezență artistică prestigioasă pe scena Filarmonicii „Oltenia” (interpreți de renume ai momentului, dirijori consacrați), poate fi un prilej pentru organizarea unor astfel de întâlniri, printr-un parteneriat cu instituțiile de învățământ din zona Olteniei.

Cunoașterea (prin realizarea unor sondaje de opinie având ca instrument operațional, chestionarul) nevoilor și intereselor cultural ale comunității și satisfacerea acestora în cadrul unor festivaluri sau concerte tematice: atragerea unor noi categorii de public, creșterea audienței, diversificarea ofertei culturale, realizarea frecventă a unor analize de tip SWOT și PEST (E).

Inițierea de abordări și parteneriate cu alte institutii de cultura din țară și din străinătate.

In vederea realizării obiectivelor Filarmonicii “Oltenia” pe criteriul eficienței, propun următorul plan de activitate:

Stagiunea de concerte 2010 - 2011 va începe la 1 octombrie 2010 și se va termina la 24 iunie anul următor. Programele de concerte pentru stagiune vor fi propuse de către serviciul coordonare artistică până la 10 mai și aprobate de consiliul artistic până la 31 mai.

Programul de activitate al Filarmonicii “Oltenia” pentru stagiunea 2010 - 2011 cuprinde:

 • •  35 de programe diferite în concertele din stagiunea ordinară;

 • •  3 concerte estivale;

 • •  1 concert pops;

 • •  1 concert jazz-simfonic;

 • •  1 concert rock-simfonic;

 • •  30 concerte educative;

 • •  5 concerte ale orchestrei de cameră;

 • •  10 recitaluri;

 • •  5 recitaluri ale membrilor orchestrei și corului filarmonicii;

 • •  Concert extraordinar în decembrie - Ziua Filarmonicii;

 • •  Festivalul de Muzică Sacră “O Eucharia”, organizat în jurul sărbătorilor pascale, luând în considerare și faptul că în anul 2011 Paștele Ortodox coincide ca dată cu Paștele Catolic;

Obiectivele calitative pe care Filarmonica “Oltenia” și le propune sunt următoarele:

 • •  Din punctul de vedere al referinței intrinseci calitative, eficacitatea spectacolului muzical se reflectă în achizițiile de perspectivă la nivel mentalitar-educațional și civilizațional ale spectatorilor;

In vederea realizării eficacității spectacolului, cât și a imaginii instituției Filarmonicii “Oltenia”, propun următoarele obiective calitative:

 • Promovarea, menținerea și dezvoltarea în cadrul Filarmonicii “Oltenia” a unei atmosfere de lucru creative, bazată pe obiectivitate și pe valoarea artistică a fiecărui membru al colectivului.

 • •  Se va urmări o partiție echilibrată a implicării resurselor umane interne (muzicieni, angajați, instrumentiști și dirijor permanent) și a invitaților cu statut de colaboratori sau invitați de onoare;

 • Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului artistic și administrativ și valorificarea la capacitatea maximă a cunoștințelor și abilităților intelectuale ale acestora în vederea promovării performanței profesionale;

 • Promovarea excelenței în interpretare prin punerea în valoare a potențialului fiecărui membru din orchestră, cor ca urmare a unui studiu individual intens;

 • Atingerea exclenței in interpretare a solistului Filarmonicii “Oltenia” prin conceperea unui program de excelență;

 • Clasarea printe primele orchestre din România luând în considerare:

 • -  Nivelul prestației,

 • -  Numărul și valoarea contractelor cu străinătatea,

 • -  Numărul înregistrărilor pe CD,

 • -  Numărul aparițiilor la posturile radion și TV

 • •  Extinderea spectacolelor muzicale la scară regională, în scopul susținerii unor programe muzicale profesionale în orașele și regiunile defavorizate cultural (în absența existenței efective a unor instituții muzicale de profil, precum filarmonică, teatru liric);

 • •  Promovarea concursurilor și festivalurilor cu o anumită identitate locală și cu un prestigiu interpretativ, care să atragă după sine un real spirit competitiv/performanță și care să se constituie ca “mărci” ale identității cultural locale;

 • •  Valorizarea și încurajarea tinerelor talente muzicale recrutate din medii educaționale specializate (licee de muzica, școli de artă, cluburi, cercuri muzicale), oferindu-le acestora posibilitatea să se afirme și să se remarce pe scenele consacrate ale instituțiilor de spectacole;

Organizarea de seminarii libere, precum Prietenii Muzicii, Prietenii Filarmonicii, Prietenii Operei, Clubul Tinerilor Melomani, Clubul Tinerilor Artiști, ar putea constitui modalități de realizare simultană a educației muzicale, oferindu-le-se subiecților interesați posibilitatea de a se implica în cunoașterea și argumentarea opțiunii pentru valori muzicale, dar și dezvoltarea aptitudinilor artistice, totodată a spiritului de cooperare culturală, a discernământului critic, în scopul configurării acelei autonomii culturale individuale, pe care am menționat-o anterior, ca scop fundamental al educației estetice.

 • Elaborarea și implementarea unor proiecte-programe de parteneriat cultural-educațional cu instituții școlare locale și instituții de învățământ superior: concerte aniversare, concerte de deschidere festive a Anului Școlar și Anului Universitar, recitaluri instrumentale, vocale și camerale susținute în diverse contexte aniversare

 • Organizarea unor spectacole-eveniment, pentru a sărbători anumite momente importante pentru biografia profesională a unor instituții prestigioase la nivel local, precum și sărbătorirea zilelor de importanță națională; evenimente istorice, culturale, sărbători religioase, momente reprezentative pentru istoria culturală a orașului;

 • Realizarea unor proiecte de parteneriat artistic, cu adresabilitate extinsă la nivel regional, în scopul promovării muzicii în acele orașe și municipii care nu dețin instituții muzicale de profil (filarmonică, teatru liric);

 • Organizarea anuală a Balului Melomanilor, Balului oamenilor de afaceri, Balul sponsorilor, precum și a unor serate muzicale, care să reconstituie atmosfera artistică a perioadei renascentiste și clasice, dedicate reprezentanților mass-media locale, celor mai fideli melomani și susținători ai activității artistice prin acțiuni de sponsorizare (se vor realiza serate tematice, cu accent pe prezentarea unor compozitori și creații muzicale celebre);

 • Promovarea unor spectacole sub egida „Valori componistice ale sec.XX”, în care să se valorizeze creația muzicală a celor mai reprezentativi compozitori ai sec. XX, cu accent pe evidențierea valorilor componistice autohtone (lucrări de popularitate, dar și prezentarea unor creații mai puțin cunoscute);

 • Valorizarea unor spații sacre pentru susținerea unor concerte, recitaluri de muzică, religioasă;

 • Acordarea de Diplome de Onoare și de Fidelitate unor maeștri renumiți ai artei interpretative într-un cadru solemn, precum și melomanilor consecvenți, reprezentanților mass-media locale, ce au promovat constant, cu profesionalism și în manieră obiectivă manifestările concertistice cuprinse în stagiunea muzicală;

 • Promovarea internă a spectacolelor muzicale, prin acordarea de invitații periodice unor personalități reprezentative pentru viața culturală și administrativă a orașului (manageri de instituții, reprezentanți ai forurilor administrației publice locale, reprezentanți mass-media care s-au evidențiat în mod deosebit în activitatea de mediatizare a spectacolelor muzicale);

 • Diversificarea activităților cultural susținute în cadrul Clubului Melomanilor, prin organizarea de seminarii, mese rotunde, dezbateri și conferințe la care să participle, în calitate de invitați, o serie de personalități consacrate în lumea muzicală (critici muzicali, artiști reputați, melomani).

Sprijinită și apreciată pe plan local, Filarmonica dorește să se remarce și în contactele internaționale; există preocupări serioase privind afirmarea colectivului artistic (orchestră, cor ) în acțiuni desfățurate peste hotare - turnee în Italia, Spania, Germania.

În activitatea sa, Filarmonica “Oltenia” va folosi proiecte și programe culturale ca resurse generatoare de dezvoltare locală și județeană:

 • •  promovarea concursurilor și festivalurilor cu o anumită identitate locală și prestigiu interpretative, care să atragă după sine un real spirit competitiv/performanță și care să constituie “mărci” ale identității culturale locale;

 • •  promovarea măsurilor necesare dezvoltării turismului cultural ca spațiu de interferență a domeniilor cultural și economic;

 • •  realizarea periodic a unor anchete sociale pe bază de chestionar (studii de socio-psihologia artei) din care să rezulte cauzele-premisele evoluției/involuția fenomenului muzical/finalitățile cultural ale societății la nivel general, cu posibilitatea extinderii concluziilor la scară regională sau națională;

 • •  sprijinirea învățământului muzical în scopul întăririi dimensiunii cultural a județului Dolj se va face prin pre-stabilirea în avans a unor concerte-lecție de educație muzicală în corelație direct cu programele de educație muzicală din instituțiile de învățământ, pe baza conținuturilor specificate în programele analitice, conform programului orar al elevilor, astfel încât aceștia să poată beneficia de oferta muzicală a Filarmonicii;

 • •  prezentarea de concerte și recitaluri itinerante în cadrul unităților de învățământ preuniversitar, cu programe repertoriale adecvate nivelului de înțelegere și particularitățile psihologice de vârstă și individuale ale elevilor, simularea experimental a unor lecții de dirijat pentru copii, în vederea motivării acestora să participle conștient cu susținere motivațională intrinsecă, la programele de educație muzicală (istoria muzicii și a instrumentelor muzicale de-a lungul timpului); orgnizarea de work-shop-uri și team-building pentru tinerii interesați de domeniul interpretării artistice (cursuri de măestrie interpretativă coordonate de muzicieni și pedagogi reputați din țară și din străinătate);

 • •  încheierea de parteneriate cultural cu alte instituții de profil din țară și din străinătate, dar și cu alte organizații ce și-au propus ca drept scop derularea de proiecte multi și intercultural (fundații, asociații, organizații cultural și educaționale);

 • •  distribuirea tipologiilor concertistice urmărind asigurarea unei anumite ritmicități și consecvențe temporal (concertul simfonic săptămânal, inserarea recitalurilor cameral, ponderea concertelor eveniment etc.);

 • •  promovarea repertoriilor relevante, esențiale din punct de vedere al importanței acestora asupra evoluției istoriei genurilor componistice, cu accent pe punerea în valoare a creației autohtone/preferințele publicului meloman consultat în această privință prin administrarea unor chestionare de atitudine și interese cultural, periodic.

În vederea profilării Filarmonicii “Oltenia”, în conformitate cu locul și rolul său în viața cultural a județului Dolj, biroul de marketing va realiza în cadrul unei strategii de imagine, următoarele:

 • a) un studiu de piață care să identifice dirijorii, soliștii și programele ce au maximă cerere la public. Valorificarea prestigiului artistic (capitalul de imagine) al artiștilor se impune a fi intrinsec corelat cu structurarea repertoriilor de concerte în funcție de impactul mediatic și relevanța culturala/performanțele, interesele și opțiunile muzicale ale publicului meloman în calitate de beneficiar imediat al actului de cultură;

 • b) întocmirea și distribuirea la agențiile din România și din străinătate a unui catalog în limba română și în limba engleză care va cuprinde:

 • -  prezentarea instituției;

 • -  prezentarea orchestrei;

 • -  prezentarea solistului;

 • -  spicuiri din presă

 • c) înființarea unei publicații periodice specializată pe analiza și informarea obiectivămelomanilor (Revista melomanilor, Cetatea Muzicii, Opinia Muzicală), în scopul motivării publicului meloman spre a a se implica activ prin elaborarea de articole de informare, analiză și critica muzicală pe teme cultural șu muzicale.

 • d) promovarea prin intermediul Internet-ului a imaginii, prin realizarea și actualizarea la un nivel profesionist a paginii web, în care să se regăsească inserate domenii de interes:

 • -  Istoric-biografie instituțională;

 • -  Proiectul stagiunii muzicale în curs, cu detalierea conținutului programelor;

 • - Evidențierea Evenimentelor excepționale (concertele extraordinare);

 • - Prezentarea biografiei profesionale a muzicienilor; Revista presei, actualitatea culturală (Extrase din presa locală și națională relevante pentru evoluția instituției);

 • -  Dicționar muzical (sinteze de istorie a muzicii, termini muzicali, istoria ilustrată a evoluției instrumentelor muzicale);

 • - Noutăți (Proiecte în derulare sau intenții de perspectivă);

 • - Activități de colaborare;

 • - Arhiva sonoră / Discografie selectivă;

 • - Arhiva foto a orchestrei simfonice;

 • - Coordonate de contact (adresa instituției, numere de telefon + fax, adresa paginii web, adresa de e-mail oficială, personae de contact);

 • -  Parteneri media;

 • -  Sponsori principali;

 • -  Sondaje de opinie muzicală on-line;

 • -  Link-uri către adrese web de interes și alte instituții de profil.

 • e) realizarea de afișe pentru fiecare manifestare artistică. Acestea vor fi plasate în toate cartierele orașului, în hoteluri, în supermarket-uri, în banci, în școli, în Universitate, în instituțiile publice, în orașele județului, etc.;

 • f) realizarea de programe de sală care să informeze publicul meloman;

 • i) realizarea unui CD de ofertare cu titlul Filarmonica “Oltenia”Craiova care să conțină fragmente din înregistrările formațiilor: simfonică, cor, puse la dispoziția Consiliului Județean, Prefecturii, Primăriei, Consiliului Local, Camerei de Comerț, în vederea promovării activității culturale a Filarmonicii;

j) realizarea de parteneriate cu mas media, valorificarea acelor mijloace mediatice, audio-vizuale și scrise care să promoveze obiectiv importanța, conținutul reportorial, cu accent pe valoarea interpretativă a artiștilor implicați, evidențiind elementele reprezentative ce țin de structura repertoriului ales, argumentarea necesității acestuia, precum și valorizarea acelor elemente ale parcursului biografiei artistice a interpreților care să potențeze interesul publicului pentru a participa la evenimentele respective;

k) reflectarea în mass-media a programului integral de concerte al instituției, evidențiind elemente de maxim interes și atractivitatea din perspectiva motivației și captării interesului publicului larg pentru participare (încheierea unor Parteneriate cu reprezentanții mass-media, în care să se stipuleze condițiile legale ale promovării spectacolului, ținând cont de prevederile Legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;

 • l)  realizarea de parteneriate cu agenții de specialitate în vederea conceperii unor pachete de turism în județul Dolj care să cuprindă audierea de concerte simfonice, concerte corale, jazz, etc.

m) promovarea viziunii Filarmonicii “Oltenia” în mediul economic local, județean și național în mediul intelectual, în scopul lărgirii grupului de spectatori interesați de muzică și în scopul antrenării acestora în alte activități;

n) promovarea sensibilitații și a interesului pentru muzica clasică, în școli și universități. În acest scop Filarmonica “Oltenia” va iniția instituirea unei comisii mixte cu participarea Inspectoratului Școlar Județean Dolj și a Universității din Craiova, în vederea organizării de concerte educative.

F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate

Persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniul public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public.

Toate acestea se pot efectua ținând cont de următoarele repere:

 • -  minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale activității desfășurate de către instituție, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;

 • -  gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;

 • -   maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;

- descoperirea si mobilizarea rezervelor interne;

- înt ărirea autonomiei economico-financiare si cresterea eficientei economice;

- identificarea rezervelor interne de îmbunătățire a activitatii instituției, din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor umane, materiale si financiare. Orice angajament legal din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public trebuie să țină cont de reperele de mai sus.

Măsurile pe care le-am propus în prezentul proiect de management recum și proiectele pe care urmează să le realizeze Filarmonica Oltenia Craiova în următorii ani vor duce duce la necesitatea unei creșteri a bugetului Filarmonicii .

Efortul cel mai mare va fi depus de personalul Filarmonicii, prin creșterea masivă a încasărilor din activitatea proprie. Suntem convinși că, în condițiile în care Filarmonica”Oltenia” va evolua așa cum am prezentat și imaginea culturală a Municipiului Craiova se va dezvolta corespunzător și vom putea vorbi despre un mare centru cultural al Olteniei și de ce nu al României.

Primăria Craiova și Consiliul Local Craiova vor găsi posibilitatea de a sprijini activitatea Filarmonicii „Oltenia” așa cum au făcut-o și până în prezent.

Sumele necesare desfășurării proiectului de management vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al instituției, buget aprobat pentru fiecare an calendaristic de către Consiliul Local Craiova la propunerea Filarmonicii Oltenia Craiova (conform anexa 1).

Pentru anul 2009 la Filarmonica Oltenia Craiova au fost prevăzute a se realiza un număr de 84 manifestări, având 15320 spectatori și încasări din venituri proprii de 110000 lei.

Ne propunem îmbunătățirea acestor indicatori prin următoarele metode:

 • - folosirea judicioasă a personalului angajat;

 • - atragerea unui public mai numeros prin politica repertorială;

 • - identificarea unor surse de venituri alternative suplimentare (sponsorizări, turnee, proiecte cu finanțare mixtă etc.);

 • - realizarea de economii prin folosirea întregii baze materiale a instituției,

 • - căutarea de surse suplimentare de completare a bazei materiale (instrumente) prin accesarea unor programe private de donații.

Eficiența financiară în cadrul unei instituții publice de cultură vizează o distribuire corectă și profitabilă a raportului costuri/beneficii, ceea ce s-ar mai putea reprezenta prin implicarea unui management cultural centrat pe profitabilitate materială.

Decizia reprezintă unul din obiectivele esentiale ale managementului modern.

Un management performant al instituției presupune organizarea si coordonarea activitătii acesteia, având în vedere prerogativele unui sistem complex socio-economic, dinamic si deschis, în care se iau decizii în scopul realizării obiectivelor curente si strategice.

O instituție ca Filarmonica “Oltenia” trebuie să facă parte integrantă și activă din viața culturală a orașului și a regiunii.

Ca și manager al unei astfel de instituții nu-ți poți propune decât ca instituția :

 • - să păstreze și să depășească reputația câștigată de-a lungul timpului,

 • - să întregească domeniul cultural-artistic al Municipiului Craiova,

 • - să pună în valoare patrimoniul tradiției muzicale autohtone ,

 • - să constituie un punct de atracție și totodată să fie un vârf în ceea ce privește promovarea culturii craiovene atât în plan național cât și în plan internațional.

Cu sprijinul factorilor locali - Consiliului Local Craiova și Primăriei Craiova - voi încerca să veghez asupra bunului mers al activității instituției și la împlinirea menirii sale de promovare a valorilor muzicale naționale și internaționale.

Astfel, îmi doresc ca Filarmonica “Oltenia” să devină:

Una dintre cele mai bune instituții de cultură din OLTENIA în următorii 3 ani; Una dintre cele mai bune instituții de cultură din ROMÂNIA în următorii 10 ani, aducând astfel o importantă contribuție pentru ca MUNICIPIUL CRAIOVA să deveni o zonă cu o puternică viață cultural artistică, un centru cultural al Olteniei.

 • G. Anexe

ANEXA 1

Nomenclator privind principalii indicatori economici care urmează să se realizeze in anul 2010

ANEXA 2

Lista cu propunerile Programelor și Proiectelor Culturale Minimale Proprii prevăzute pentru anul 2010, care se vor materializa în funcție de alocațiile bugetare.

ANEXA nr. 1 la H.C.L. 546/2009

PROCES VERBAL NR. 158614 incheiat azi 11.12.2009,

privind rezultatul final al concursului organizat de către Primaria Municipiului Craiova

pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica „Oltenia” Craiova

Membrii comisiei de concurs desemnați prin H.C.L nr.450/2009 în temeiul O.U.G nr. 189/2008 au adus îndeplinire prevederile Regulamentului de Organizare a concursului aprobat de Primarul municipiului Craiova, acesta finalizându-se azi 11.12.2009.

Concursul s-a desfășurat în 2 etape, după cum urmează:

 • - etapa I - analiza proiectului de management 01-09.12.2009

 • - etapa II - susținerea proiectului de manangement în cadrul unui interviu 11.12.2009

În data de 08.12.2009, a avut loc selecția dosarelor depuse de către candidați, care a fost asigrată de secretariatul comisiei de concurs. Conform procesului verbal de selecție a dosarelor nr.156341/2009, al secretarului comisiei de concurs, la concursul organizat pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica „Oltenia” Craiova, s-a depus un singur dosar, aparținand domnului Marciu Gabriel Mihai , însoțit de proiectul de management închis în plic sigilat. Candidatul a îndeplinit condițiile pentru participarea la concurs și a fost admis pentru etapa I a concursului.

Pe data de 09.12.2009, a avut loc analiza proiectelor de management, etapa I conform Regulamentului de Organizare a concursului. Proiectul de management depus la nr.152774/2009 , a fost analizat de către comisia de concurs constatându-se că acesta este bine structurat pe criteriile generale solicitate prin caietul de sarcini ce stă la baza organizării concursului.

Conform procesului verbal nr.157025, întocmit de către comisia de concurs, proiectul de management analizat a obținut nota 10,00, candidatul fiind admis pentru etapa a-II-a a concursului.

Pe data de 11.12.2009, a avut loc etapa a-II-a a concursului, respectiv susținerea proiectului de management în cadrul unui interviu. Comisia de concurs a purtat discuții individuale cu candidatul al cărui proiect de management a fost declarat admis și a notat, individual, răspunsurile domnului Marciu Gabriel Mihai referitoare la proiectul său de management.

Conform procesului verbal nr.158539, întocmit de către comisia de concurs, la proba de interviu domnul Marciu Gabriel Mihai a obținut nota 10,00, fiind declarat admis.

Rezultatul final al concursului, potrivit regulamentul de concurs, este media aritmetică dintre notele obținute pentru fiecare etapă, acesta fiind următorul:

Numele și prenumele candidatului

Numele și prenumele membrilor de comisie

Note obținute

Total

Admis /respins

Etapa

I

Etapa

II

Marciu Gabriel Mihai

Marinescu Nicolae Sidor

10,00

10,00

10,00

ADMIS

Munteanu Cristina

10,00

10,00

10,00

Dumitrascu Jean

10,00

10,00

10,00

Având în vedere rezultatele finale obținute de către candidat la concursul organizat azi 11.12.2009, pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica „Oltenia” Craiova, comisia de concurs l-a declarat admis pe candidatul Marciu Gabriel Mihai ,cu nota 10,00.

COMISIA DE CONCURS:

Marinescu Nicolae Sidor

Munteanu Cristina

Dumitrascu Jean

SECRETARIAT:

Gligorijevic Georgeta Viorica

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pavel BADEA

ANEXA 1

Nomenclator privind principalii indicatori economici care urmeaza sa se realizeze in anul 2010

2009 2010

1.Personal

a. Numar de personal cf statului de functii aprobat,din care :

184

184

-personal artistic

158

157

-personal tehnic

10

11

-personal administrativ

16

16

b.Numar de personal prevazut sa se realizeze,din care

184

184

-personal artistic

158

157

-personal tehnic

10

11

-personal administrativ

16

16

2.Venituri totale,din care :

5.410.000

6.045.000

-venituri proprii

110.000

150.000

-subventii

5.300.000

5.895.000

3.Cheltuieli totale ,din care :

5.410.000

6.045.000

-cheltuieli de personal ,inclusiv colaboratori

4.729.000

4.962.000

-cheltuieli de intretinere

681.000

850.000

-cheltuieli pt reparatii capitale

-

-

-cheltuieli de capital

-

233.000

 • 5. Gradul de acoperire din venituri proprii a chelt. instit.(%)        2%

  2%

  82%


 • 6.Ponderea chelt. de personal din totalul cheltuielilor (% )          87%

 • 7. Gradul de acoperire a salariilor din subventie(%)               100%

 • 8. Gradul de crestere a veniturilor proprii in totalul venit.(%)        -

2009 2010

1. Numar de spectacole ,din care:

84

90

-la sediu

84

90

-in turnee *

-

-

2.Numar de spectatori,din care :

15.320

17.270

-la sediu

15.320

17.270

-in turnee *

-

-

3. Cheltuieli pe spectator ,din care :

353,13

350,00

- din subventie

345,95

341,34

-din venituri proprii

7,18

8,66

4.Numar de participari la festivaluri,gale,concursuri etc.

-

-

5.Numar de proiecte promovate,ca initiator sau partener

4

5

6.Indice de ocupare a salii la sediu(%)

45%

48,7%

7.Numar de aparitii in presa

s ă pt ă mânal

s ă pt ă mânal

8.Realizarea unor studii privind realizarea categoriilor

-

2

de public, a asteptarilor acestuia

9. Perfectionarea personalului

-

4

- numai de angajatii care au urmat diverse cursuri de perfectionare

ANEXA 2

Lista Programelor și Proiectelor Culturale Minimale Proprii prevăzute pentru anul 2010.

Ianuarie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

08.01.

Concert de Anul Nou

Concert vocal -simfonic, repertoriul cuprinzând piese de largă popularitate

Kirculescu - Moment muzical

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 1480 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

13.01

Eminescu - 160 de ani de la nastere

Concert coral, repertoriul cuprinzând cele mai cunoscute lucrări corale pe versurile poetului Mihai Eminescu

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 1480 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

15.01.

Concert de arii din opere si operete, uverturi.

E. Grieg - Peer Gynt -Suita I si II

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 1480 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

22.01.

Schumann - Concert pentru pian in la, op.54 Haendel - Muzica Apelor

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 1480 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

29.01.

Beethoven - Simfonia

VIII

Beethoven - Missa in Do

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 1480 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Februarie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

05.02.

Schubert - Uvertura C.M von Weber -Concertul nr. 2, op. 74 Schubert - Simfonia IV in do minor, op. 120, “Tragica”

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

12.02.

Chopin - Concertul nr. 2 in Fa minor, op. 21

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

19.02.

Beethoven - Triplu concert

Brahms - Simfonia a III-a (Bruckner)

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Martie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

05.03.

Beethoven - Concertul nr. 5 „Imperialul”

Rossini - Stabat Mater

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

12.03.

H. Vieuxtemps - Concertul nr.5 pentru vioară

E. Chausson - Poem

Bizaet (/Balakirev) - Simfonia 1

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

19.03

F. Schubert - Sonata in la minor, op. 143

R. Schumann - Fantasiestucke op. 12

Debussy - Preludes pour piano

Prokofiev - Sonata Nr. 7 in Si b major, op. 83

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

31.03

Concert de Paste - muzică sacră

Concert coral susținut de Corala Academică a Filarmonicii Oltenia

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Aprilie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

02.04.

Glazunov - Overtutre solennelle, op. 73

Appert - Elegy for Strings Mozart - Exultate jubilate

PAUSE

Suk - Symphony No. 1

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

09.04.

J. Haydn - Simfonia “Ceasornicul” Shostakovici - Concertul pentru vioară nr.1

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României

16.04.

Brahms - Concertul nr.2 pentru pian

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

21.04

 • I.   W.A. Mozart -Sonata FDur KV 332, Fr. Liszt -Six transcriptions of songs by Chopin, Frederic Chopin - Variations on “La ci darem la mano” by W.A. Mozart op.2

 • II.   Frederic Chopin: Ballade op.23 gmoll, Polonaise fis-moll, Impromptu nr.2, Impromptu nr.3, Ballade op.58 f-mol

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

23.04.

Mozart - Uvertura

Mozart - Violin Concerto Nr 4 Bizet - Simfonia 1?

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

30.04.

S. Rahmaninov - Concertul nr. 3 pentru pian

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Mai 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

07.05.

H. Berlioz - Damnațiunea lui Faust

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

14.05

Edward Elgar - Concertul pentru violoncel

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

21.05.

Fr. Liszt - Concertul nr.1 pentru pian

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

28.05

Stamitz - Dublu Concert Ceaikovsky - Violin Conerto in Re

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Iunie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

01.06.

Concert dedicat zilei copilului

Național/

Elevi cu vârsta cuprinsă între 6-16 ani

Concert simfonic având ca protaginiști elevi ai Liceului de Artă “Marin Sorescu” din Craiova

Descoperirea și promovarea tinerelor talente

11.06.

S. Rahmaninov - Rapsodia pe o temă de Paganini Musorgsky-Ravel - Tablouri dintr-o expozitie

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

18.06.

Bruch - Violin Concerto No. 3

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

25.06

Concert de închiderea stagiunii

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Octombrie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

15.10

Chopin - Concert Pian nr. 1

Concert simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Noiembrie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

12.11

26.11

Festivalul “Craiova

Muzicală“ - ediția a

XXXVII a

Capodopere ale muzicii românești și universale, în interpretarea unor artiști celebri. Organizarea de concerte simfonice, vocal-simfonice, camerale, simpozioane etc.

Național/Internațional Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Decembrie 2010

Data

Program

Descrierea sumară a programului / proiectului

Nivelul de interes / grupuri țintă

Rezultatele așteptate

17.12

Concert aniversar “Ziua Filarmonicii” (106 ani de la susținerea primului concert public al Societății Filarmonice craiovene)

Concert simfonic de largă rezonanță publică la nivelul comunității, dată fiind semnificația deosebită a zilei de 17 decembrie 1904 pentru evoluția culturală a orașului Craiova/

Național/Internațional Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

22.12

Concertul tradițional de

Colinde

Concert vocal simfonic

Național/

Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

Promovarea valorilor cuturale și atragerea publicului în sala de concerte precum și promovarea imaginii Craiovei și României.

Pe parcursul anului 2010

Alte manifestări concertistice (în funcție de posibilitatea concretizării acestora)

Concerte simfonice, vocal-simfonice, camerale, corale, concerte de binefacere (cămine de bătrâni și copii instituționalizați), etc.

Național/Internațional Public heterogen cu vârsta cuprinsă între 14-80 ani.

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.546/2009

Concursul pentru ocuparea postului de manager al

Filarmonicii ”Oltenia” Craiova

Decembrie 2009

PROIECT DE MANAGEMENT

pentru perioada 2010 - 2012

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Pavel BADEA

CUPRINS:

 • A. Analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția si propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent

 • - pag.1

 • B. Analiza activității profesionale a instituției și propuneri privind îmbunătățirea acesteia

 • - pag.4

 • C. Analiza organizării/sistemului organizațional al instituției și propuneri de restructurare și/sau reorganizare

 • - pag.6

 • D. Analiza situației economico-financiare a instituției si previzionarea evoluției economico-financiare

 • - pag.9

 • E. Strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului concurenței în domeniul ofertei cultural

 • - pag.12

 • F. Previzionarea evoluției economico-financiare a instituției, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate

 • - pag.22

 • G. Anexe