Hotărârea nr. 545/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 545

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 545

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.156570/2009 al Direcției Asistență și Protecție Socială prin care se propune aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană aferentă persoanelor instituționalizate în cadrul Serviciului Public de Asistență Medico -Socială Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.421/2008 privind stabilirea nivelului minimal al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistentă socială;

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a pct.2, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cuantumul alocației zilnice de hrană aferentă persoanelor instituționalizate în cadrul Serviciului Public de Asistență Medico - Socială Craiova, de 17 lei/zi/asistat, începând cu data de 01.01.2010.

Art.2.. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.138/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate:Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Asistență și Protecție Socială și Serviciul Public de Asistență Medico - Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU