Hotărârea nr. 543/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 543

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 543

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.158206/2009 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune alocarea din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2009, a unui sprijin financiar pentru Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009, a unui sprijin financiar în sumă de 15.000 lei, pentru Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova, în vederea acordării unor premii.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar și Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Pavel BADEA