Hotărârea nr. 542/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 542

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 542

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.159237/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune alocarea de la bugetul local a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna noiembrie 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, aprobată prin Legea nr.483/2006 și Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr.125/2007 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru compensarea pierderilor înregistrate ca urmare a prestării serviciilor de interes economic general de către societățile care produc, transportă, distribuie și furnizează energie termică;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin.2, lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local, a ajutorului pentru acoperirea integrală a costurilor de producere, transport, distribuire a energiei termice furnizate populației, pentru luna noiembrie 2009, în valoare de 1.372.766,67 lei, fără TVA, conform anexelor nr.1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Pavel BADEA

ANEXA NR.l LA HOTĂRÂREA &R.542/2009

FARA TVA

Activitate

\

Valoare ajutor de stat conform - LEI O.M.A.l. 125/2007

Din care:

Buget local - lei

Buget de stat - lei

CENTRALE TERMICE

395.873,67

297.114,05

98.759,62

puncte TERMICE

2.769.715,96

1.075.652,62

1.694.063,34

TOTAL

3.165.589,63

1.372.766,67

1.792.822,96 |

07subv3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA NR.542/2009

r

DECONT

PENTRU COMPENSAREA PIERDERILOR ÎNREGISTRATE CA URMARE A FURNIZĂRII ENERGIEI

TERMICE PE PERIOADA NOIEMBRIE 2009 CONFORM O.M.A.I 125 / 2007

Activitate

*

Perioada

Cantitate

Preț local

HCLM 372/2008

Preț energie termică RA Termoficare

Preț local de referință Decizie ANRSC 258/2008

Compensare unitară combustibili Decizie

ANRSC 258/2008

Subvenție autorități locale

Valoare ajutor de stat

TOTAL' Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare C'

TOTAL

Valoare ajutor de stat ptr RA Termoficare

PL

PET

PLR

Ccomb

S autorități locale

C

Lei

Lei Cu TVA

Gcal

Lei / Gcal

Lei / Gcal

Lei/Gcal

Lei / Gcal

Lei / Gcal

Lei

-■

0

1

2

3

4

5

6

7 = 4-5-6

8 = (6+7) x 2

9= 8+ (5 -3) x2

10 = 9x19%

Energie termică produsă prin CT

NOIEMBRIE

2009

3479,902229

156,52

270,28

156,48

28,38

85,42

396.012,87

f

395.873,67

471.089,67

Energie termică distribuită prin

PT

NOIEMBRIE

2009

59692,154398

156,52

202,92

156,48

28,38

18,06

2.772.103,65

2.769.715,96x

3.295.962,00

Total

3.165.589,63

3.767.051,66

. -         '                      I

ANEXA NR.3 LA HOTARAREA NR.542/2009

DECONT ,

PENTRU ACORDAREA SUBVENȚIEI DE LA BUGETUL LOCAL

CONFORM ORDONANȚEI GUVERNULUI NR36/2006 PE PERIOADA NOIEMBRIE 2009 ț


Activitate

Perioada

Cantitate

Gcal

Preț

Cumpărare CET

Lei/Gcal

Tarif distribuție RA Termoficare

Lei/Gcal

Total

Tarif

PET

Lei/Gcal

Compensare Unitara Combustibili Decizie 258/2008 ANRSC Lei /Gcal

Preț local

PL

HCLM 372/2008

Lei/Gcal

Diferența de acoperit de la Bugetul local

Lei /Gcal

TOTAL

Subvenție de primit de la Bugetul local lei

TOTAL Subvenție de primit de la Bugetul local Lei-cu TVA

0

1

2

3

' 4

5 = 3+4

6

7

8 = 5-6-7

9 = 8x2

10 = 9x19%

Energie termică produsă prin CT

NOIEMBRIE 2009

3479,902229

-

-

270,28

28,38

156,52

85,38

297.114,05

353.565.72

Energie termică distribuită prin

PT

NOIEMBRIE 2009

59692,154398

j,       113,96

88,96

202,92

28,38

156,52

18,02

1.075.652,62

1.280.026,62

4.               1

TOTAL

1.372.766,67

1.633.592,34

07subv2