Hotărârea nr. 540/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 540

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 540

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009.

Având în vedere raportul nr.153868/2009 întocmit de Direcția Impozite și Taxe prin care se propune anularea creanțelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile art.178 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.348/2004 privind denominarea mondei naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.c, art.45 alin.2 lit.c și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale datorate bugetului local al municipiului Craiova, de până la 10 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2009, provenite din impozite, taxe, amenzi și alte creanțe fiscale.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU