Hotărârea nr. 539/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 539

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 539

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.156382/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a și art. 61, alin. 2din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova, pentru anul 2009, la valoarea de 10.100,00 mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.215/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Serviciul Public de Asistență Medico-Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Pavel BADEA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

PE ANUL 2009

(mii lei

Nr.

Denumire indicatori

Cod

Buget aprobat

Influențe +/-

Buget după rectificare

1

TOTAL VENITURI

000110

10000

100

10100

2

I. VENITURI CURENTE

0010

1500

100

1600

3

C. VENITURI NEFISCALE

1500

100

1600

4

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

1500

100

1600

5

Venituri din prestări de servicii și alte activități

33.10

1500

100

1600

6

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

1500

100

1600

7

IV. SUNVENȚII

8500

8500

8

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMNINISTRAȚII

43.10

8500

8500

9

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

8500

8500

10

CHELTUIELI TOTALE

10000

100

10100

11

CHELTUIELI CURENTE

01

10000

100

10100

12

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8500

8500

13

Cheltuieli cu salariile

10.01

5096

5096

14

Fond aferent salariilor de baza

10.01.01

2716

2716

15

Indemnizații conducere

10.01.03

32

32

16

Spor vechime

10.01.04

489

489

17

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

454

454

18

Alte sporuri

10.01.06

124

124

19

Ore suplimentare

10.01.07

630

630

20

Fond de premii

10.01.08

521

521

21

Alte drepturi salarialeîn bani

10.01.30

130

130

22

Total contribuții

10.03

1404

1404

23

Contribuții pentru asigurări sociale

10.03.01

1060

1060

24

Contribuții pentru asigurările de șomaj

10.03.02

25

25

25

Contribuții pentru asigurările de sanatate

10.03.03

265

265

26

Contribuții pentru accidente

10.03.04

11

11

27

Contribuții pentru concedii și indemnizații

10.03.06

43

43

28

TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII

20

3500

100

3600

29

Bunuri și servicii

20.01

1325

100

1425

30

Furnituri de birou

20.01.01

50

50

31

Materiale pentru curățenie

20.01.02

160

160

32

încălzit, iluminat și forță motrică

20.01.03

465

50

515

33

Apa, canal, salubritate

20.01.04

210

50

260

34

Carburanți și lubrifianți

20.01.05

24

24

35

Piese de schimb

20.01.06

200

200

36

Poștă, radio, telefon, TV

20.01.08

16

16

37

Alte materiale și prestări servicii

20.01.09

100

100

38

Alte bunuri și servicii pentru întreținere

20.01.30

100

100

39

Hrana

20.03

1533

1533

40

Hrana pentru oameni

20.03.01

1533

1533

41

Medicamente si materiale sanitare

20.04

450

450

42

Medicamente

20.04.01

350

350

43

Materiale sanitare

20.04.02

100

100

44

Obiecte de inventar

20.05

150

150

45

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

130

130

46

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20

20

47

Pregătire profesională

20.13

12

12

48

Alte cheltuieli

20.30

30

30

49

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii

20.30.30

30

30