Hotărârea nr. 538/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 538

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 538

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 17.12.2009;

Având în vedere raportul nr.159116/2009 întocmit de Direcția Economico - Financiară privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, pe anul 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.376, 377, 378, 379, 380/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul art.36 alin.2, lit.b coroborat cu alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a și art. 61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Craiova, la valoarea de 551.951 mii lei, pe anul 2009, conform anexelor nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 206/2009.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Pavel BADEA

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr.1 la Hotararea 538/17.12.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

mii lei

IMr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 500/nov 2009

Influente

Buget 2009

rectificat

0

1

2

3

4

VENITURI TOTAL, din care:

551 971,00

-20,00

551 951,00

f. Venituri proprii

125 000,00

125 000,00

II. Cote si sume din impozitul pe venit, total, din care:

179 719,00

0,00

179 719,00

- cote defalcate din impozitul pe venit( 47%)

178 550,00

178 550,00

- sume alocate din cotele defalcate din impozitul De venit pentru echilibrarea bugetelor locale

1 169,00

1 169,00

III.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, total, din care:

180 075,00

-20,00

180 055,00

1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

176 734,00

-120,00

176 614,00

- pentru finanțarea cheltuielilor de personal

165 344,00

-120,00

165 224,00

- pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate

11 390,00

11 390,00

2. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

1 841,00

100,00

1 941,00

3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea programelor de infrastructura din spațiul rural

1 500,00

0,00

1 500,00

IV. Subvenții

67 177,00

0,00

67 177,00

Subvenții de la alte nivele ale administrației publice, din care:

67 177,00

0,00

67 177,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

594,00

594,00

Subvenții pentru finanțarea cheltuielior de capital ale unităților din invatamantul preuniversitar de stat

598,00

598,00

Subvenții pentru finanțarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregătirea proiectelor de investiții publice din cadrul Programului operațional regional 2007-2013

156,00

156,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

10 058,00

10 058,00

Sume primite de la UE în contul plăților efectuate

40 656,00

40 656,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

8 486,00

8 486,00

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

1 880,00

1 880,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne , cărbuni și combustibil petrolier

675,00

675,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 500/nov 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

subvenții pentru acordarea de trusouri pentru nou născuți

540,00

540,00

j

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

3 534,00

3 534,00

CHELTUIELI TOTAL, din care:

551 971,00

-20,00

551 951,00

51.02

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE, din care:

53 768,00

-34,00

53 734,00

Cheltuieli de personal

28 800,00

-334,00

28 466,00

Bunuri si servicii

18 002,00

300,00

18 302,00

Alte transferuri

67,00

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6 374,00

6 374,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-127,00

-127,00

54.02

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care;

2 246,00

0,00

2 246,00

Fond pt. garantarea imprumuturilor externe, contractate/garantate de stat

53,00

53,00

Proiecte si programe administrație publica:

93,00

93,00

-Bunuri si servicii

2,00

2,00

-Cheltuieli de capital

91,00

91,00

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2 000,00

2 000,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

100,00

100,00

55.02

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI,din care:

19 562,00

0,00

19 562,00

Bunuri si servicii

0,00

5 253,00

5 253,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne si externe

19 562,00

-5 253,00

14 309,00

56.02

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

130,00

0,00

130,00

Transferuri curente

130,00

130,00

57.02

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENȚI Șl RECUPERATE IN ANUL CURENT

-64,00

0,00

-64,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-64,0C

-64,00

61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA, din care:

14 350,0C

0,00

14 350,00

Bunuri si servicii

300,0C

300,00

Transferuri către instituții publice

14 050,0C

14 050,00

65.02

INVATAMANT, din care:

194 307,0C

-20,0C

194 287,00

Cheltuieli de personal

165 344,0C

-120,0C

165 224,00

Bunuri si servicii

20 290,0C

20 290,00

Alte transferuri- prog. PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

128,0C

128,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

491,0C

491,00

Alte cheltuieli(burse)

500,0C

500,00

Cheltuieli de capital

7 604,0C

' 100.0C

7 704,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-50,0C

-50,00

66.02

SANATATE, din care:

5 254,0C

o,oc

5 254,00

Cheltuieli de personal

3 384,00

3 384,00

Bunuri si servicii

150,0C

150,00

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 500/nov 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

4

Asistenta sociala

20,00

20,00

Transferuri către instituții publice

1 700,00

1 700,00

67.02

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care:

61 676,00

34,00

61 710,00

Bunuri si servicii

17 371,00

17 371,00

Transferuri către instituții publice

20 025,00

34,00

20 059,00

Alte cheltuieli

1 456,00

1 456,00

Cheltuieli de capital

22 824,00

22 824,00

68.02

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA, din care:

29 727,00

0,00

29 727,00

Cheltuieli de personal

11 943,00

11 943,00

Bunuri si servicii

1 272,00

1 272,00

Transferuri curente

8 950,00

8 950,00

Asistenta sociala

6 529,00

6 529,00

Alte cheltuieli

987,00

987,00

Cheltuieli de capital

145,00

145,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-99,00

-99,00

70.02

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:

30 324,00

0,00

30 324,00

Bunuri si servicii

10 814,00

10 814,00

Cheltuieli de capital

19 510,00

19 510,00

74.02

PROTECȚIA MEDIULUI, din care:

23 251,00

0,00

23 251,00

Bunuri si servicii

16 961,00

16 961,00

Cheltuieli de capital

3 380,00

3 380,00

Rambursări de credite

2 910,00

2 910,00

80.02

ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA, din care:

3 994,00

0,00

3 994,00

Bunuri si servicii

263,00

263,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

3 243,00

3 243,00

Cheltuieli de capital

615,00

615,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-127,00

-127,00

81.02

COMBUSTIBILI SI ENERGIE, din care:

25 979,00

0,00

25 979,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif, total, din care:

21 439,0C

0,00

21 439,00

* bugetul de stat

8 479,0C

8 479,00

* bugetul local

12 960,0C

12 960,00

Transferuri pt compensarea creșterilor neprevizionatate ale preturilor la combustibili

7,0C

7,00

Cheltuieli de capital

4 533,0C

4 533,00

84.02

TRANSPORTURI, din care:

87 467,0C

0,0C

87 467,00

Bunuri si servicii

29 250.0C

29 250,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

650.0C

650,00

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

48 729,0C

48 729,00

Cheltuieli de capital

8 838,0C

8 838,00


MUNICIPIUL CRAIOVA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 500/nov 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

53 768,00

-34,00

53 734,00

Cheltuieli de personal

28 800,00

-334,00

28 466,00

Bunuri si servicii

18 002,00

300,00

18 302,00

Alte transferuri

67,00

\

67,00

Asistenta sociala

652,00

652,00

Cheltuieli de capital

6 374,00

6 374,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-127,00

-127,00Consiliul Local al Municipiului Craiova

»

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 500/nov 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

19 562,00

0,00

19 562,00

Dobânzi aferente datoriei publice, din care:

19 562,00

-5 253,00

14 309,00

- interne

11 190,00

-83,00

11 107,00

- externe

8 372,00

-5 170,00

3 202,00

Bunuri si servicii, din care:

0,00

5 253,00

5 253,00

- comisioane si alte costuri aferente impr. interne

0,00

83,00

83,00

- comisioane si alte costuri aferente impr. externe

0,00

5 170,00

5 170,00

MUNICIPIUL CRAIOVA

mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 500/nov 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

194 307,00

-20,00

194 287,00

Cheltuieli de personal

165 344,(90

-120,00

165 224,00

Bunuri si servicii

20 290,00

20 290,00

Alte transferuri - prog. PHARE si alte prog. cu finanțare nerambursabila

128,00

f

128,001

Proiecte cu finanțare din FEN postaderare

491,00

491,00

Alte cheltuieli(burse)

500,00

500,00

Cheltuieli de capital

7 604,00

100,00

7 704,00

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-50,00

-50,00'

FP-01-01, ver 1

MUNICIPIUL CRAIOVA


Anexa nr. 5 la Hotararea 538/17.12.2009


Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009

la capitolul 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE


FP.Q1-01.ver1


mii lei

Denumirea indicatorilor

Buget

H.C.L 500/nov 2009

Influente

Buget 2009 rectificat

0

1

2

3

TOTAL, din care:

61 676,00

34,00

61 710,00

Bunuri si servicii

17 371,00

0,00

17 371,00

Transferuri către instituții publice

20 025,00

34,00

20 059,00

Alte cheltuieli

1 456,00

0,00

1 456,00

Cheltuieli de capital

22 824,00

0,00

22 824,00

Casa de cultura Tr. Demetrescu          -transferuri

445,001

445,00

Teatrul liric Elena Teodorini                 -transferuri

6 600,00

\

6 600,00

Teatrul pentru copii si tineret Colibri        -transferuri

1 100,00

34,00

1 134,00

Filarmonica Oltenia                        -transferuri

5 380,00

5 380,00

Ansamblul folcloric Maria Tanase         -transferuri

1 500,00

1 500,od

Sport Club Municipal Craiova              -transferuri

5 000,00

5 000,00

Arhiepiscopia Craiovei, din care:

1 256,00

0,00

1 256,00

- Alte cheltuieli

1 256,00

1 256,00

Biserica Sf. Calinic Cernicanul

200,00

0,00

200,00

- Alte cheltuieli

200,00

200,00

Servicii recreative si sportive, total din care:

40 160,00

0,00

40 160,00

1. Acțiuni sportive

100,00

0,00

100,00

- Bunuri si servicii

100,00

100,00

2. întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

40 060,00

0,00

40 060,00

- Bunuri si servicii

17 236,00

17 236,00

- Cheltuieli de capital

22 824,00

22 824,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei, total, din care: - bunuri si servicii

35,00

0,00

35,00

- Finanțare proiecte culturale cf. Lg.350/2006

35,00

35,00

MUNICIPIUL CRAIOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Anexa nr. 6 la H C L 538 /2009


PROGRAM DE INVESTIȚII

RECTIFICARE BUGET LOCAL

DECEMBRIE 2009

Bugetul local: mii iei

Nr.

crt

Obiectivul de investiție

Capitol/ Cod indicator

Val.conf.

Lista aprob.

Prin HCLM/

Suma diminuata

Suma

suplim.

Influente

Rectificare

DEC. 2009

Valoare

după rectificare

0

1

2

3

4

6

5

6

TOTAL(   ERAL

0

0

100

100

100

TOTAL CAP. 65.02

0

0

100

100

100

5

Colegiul National N. Titulescu: Reabilitare -tertiar

65.02.04.02

71.01.01

0

0

100

+100

100

Președinte de ședința, Pavel Badea