Hotărârea nr. 536/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 536

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 536

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.150959/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova, a centralei termice împreună cu instalațiile aferente, care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, aflate în clădirea Primăriei municipiului Craiova, situată în str. A. I. Cuza, nr.7, în vederea exploatării și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.89/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin. 3, art.123 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Termoficare Craiova, a centralei termice împreună cu instalațiile aferente, care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, aflate în clădirea Primăriei Municipiului Craiova, situată în str. A. I. Cuza, nr.7, în vederea exploatării.

Art.2. Primirea - predarea centralei termice prevăzută la art.1 se va face pe bază de proces-verbal.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.522/2007.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Termoficare Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU