Hotărârea nr. 535/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 535

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 535

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.145354/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementare construire în condițiile documentațiilor aprobate anterior, a destinației și înălțimii conform Planului Urbanistic General- în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălțime P+3, cu destinația de birouri, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 2E și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.242/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare construire în condițiile documentațiilor aprobate anterior, a destinației și înălțimii conform Planului Urbanistic General - în vederea construirii unui imobil, cu regim de înălțime P+3, cu destinația de birouri, în municipiul Craiova, str. Calea Severinului, nr. 2E, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Marian VASILE


Nicoleta MIULESCUCU DESTINAȚIA DE SERVICII SI BIROURI

Str. Calea Severinului, Nr.2E,Mun. Cralova Jud.Dolj


► ACCESE

GZD CONSTRUCȚII EXISTENTE F-T-3 CIRCULAȚIE PIETONALA CIRCULAȚIE RUTIERA SPAȚIU VERDE-DOM. PUBLIC

TEREN CURȚI CONSTRUCȚII REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME LIMITA DE CONSTRUIBILITATE

LV..VJ TEREN PROPRIETATE PRIVATA 5 C BLCOM S R

S = 308.00 mp

rr~? IMOBIL P+3 PROPUS A SE CONSTRUI CU DESTINAȚIA DE SERVICII SI BIROURI Sc = 170.00 mp

SPATII VERZI AMENAJATE IN INCINTA

S= 32.50 m

Suprafețe totale mp.

2329.6C

10426.3C

3759.0C

5219.80TOTAL ZONA STUDIATA