Hotărârea nr. 534/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 534

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 534

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.144789/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reactualizare condiții de construire, zona str.Eroilor, în vederea construirii unor locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+M, respectiv Dp+P+1, în municipiul Craiova, str.Eroilor, nr.83, respectiv str.Eroilor, nr.85 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr.27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la la reactualizare condiții de construire, zona str.Eroilor, în vederea construirii unor locuințe, cu regim de înălțime Sp+P+M, respectiv Dp+P+1, în municipiul Craiova, str.Eroilor, nr.83, respectiv str.Eroilor, nr.85, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE


P.U.Z.

P.U.Z. - REGLEMENTAREA REGIMULUI DE ÎNĂLȚIME, REGIMULUI DE ALINIERE SI A INDICILOR DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE S+P+1 STR. EROILOR NR. 83 SI 85

♦0

PROPUS

P.O.T. = 63%

C.U.T =1.27


REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENOA:

0 B 0 LIMITA ZONA STUDIATA

LIMITA AMPLASAMENT PROPUS

> accese

—— LIMITA FRONT CONSTRUIT PROPUS a CONSTRUCȚII EXISTENTE C3 CIRCULAȚIE PiETONALA QS3 CIRCULAȚIE RUTIERA S3 SPAȚIU VERDE

IZ3 TEREN CURȚI CONSTRUCȚII

r-7-a Imobil Dp+P+1 (garaj la demisol) S„ = 94,50 mp

Sd„, = 190,00 mp

E3 Teren proprietate Davld Viorel Cătălin S = 292,00 mp ( din măsurători) S = 252,00 mp (din acte)

P.O.T.max.prop. = 63,00 %

C.U.T.MAX.PROP." "t.27

construcții Bcrareenș ......"Z_______

circulate punere______

CIRCULAȚII RIT II'Z'ULE___

șp, vemje amehajat-domesiul pbjmariei RPOreiETATl FRIVATE        ___

"REN RRCTRIETATE POPA ÎUE MIHAITA M POPAMARIANA din carp

■ Gonstruciie-locuinu • 5c ® 84,50 m1

/Y/ T&tybA-f^' & /c