Hotărârea nr. 533/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 533

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 533

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.142685/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglemetare zonală pe strada Stejarului (cu interdicție temporară de construire) pentru construirea unei locuințe parter, în municipiul Craiova, str. Stejarului, nr. 10 B și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.242/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglemetare zonală pe strada Stejarului (cu interdicție temporară de construire) pentru construirea unei locuințe parter, în municipiul Craiova, str. Stejarului, nr. 10 B, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Marian VASILE


Nicoleta MIULESCU
700

450


■n\.
SUPRAF.TEREN STUDIATA = 531,48mp

SUPRAF.CONSTR.TOTALA- = 186,00mp

SUPRAF. DESFASURATA.= 186,00mp

POT=35 % ; CUT= 0,35 mp.

SUPRAFAȚA ACCES CAROSABIL si PARCAJE=60.00MP

SUPRAFAȚA ACCES PIETONAL= 7.0MP

SUPRAFAȚA SPATII VERZI =278,48 MP... - •

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR/OATA

SC SOFTPROIECT SRL

J16/1535/1995

Beneficiar.

CONSILIUL LOCAL CRAIOVA

Proiect nr.

894/09

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

Scara.

Titlu Qraiect. PUZ REFERITOR LA

SEF PROIECT

Arh. CISMARU ADRIANA

1: 1000

REGLEMENTARE URBANISTICA ZONA CUPRINSA INTRE STR. STEJARULUI CU STR. GIRLESTI

PUZ

PROIECTAT

Arh CISMARU ADRIANA

Data .

10.09

Titlu planșa

PI. nr.

DESENAT

Teh. POPA GABRIELA

REGLEMENTARI URBANISTICE

A3