Hotărârea nr. 532/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 532

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 532

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.144847/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la revizuire indicatori spațiali în condițiile indicilor existenți și propuși prin Plan Urbanistic General - zona mixtă locuințe și spații cu altă destinație în str. Alexandru Macedonski intersecție cu str. Bujorului și str. Mitropolit Firmilian, în vederea extinderii corpului C2, cu regim de înălțime P+1, și schimbare de destinație din spații publice și birouri în laboratoare analize medicale și birouri, în municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr.53 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.242/2009;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la revizuire indicatori spațiali în condițiile indicilor existenți și propuși prin Plan Urbanistic General - zona mixtă locuințe și spații cu altă destinație, în str. Alexandru Macedonski intersecție cu str. Bujorului și str. Mitropolit Firmilian, în vederea extinderii corpului C2 cu regim de înălțime P+1 și schimbare de destinație din spații publice și birouri în laboratoare analize medicale și birouri, în municipiul Craiova, str. Alexandru Macedonski, nr.53, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE


CCOKS*RHSRI

Num» 1     1

Arh KrdJuR

Arh UefMruM.

Arh U*rghio«»S