Hotărârea nr. 531/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 531

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 531

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.144832/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementare zonă Hanul Doctorului, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal și reactualizaree destinație, conform situației existente, în municipiul Craiova, str.Viitorului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.289/2006 și Ordonanța Guvernului nr. 27/2008;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal referitor la reglementare zonă Hanul Doctorului, cu interdicție temporară de construire până la aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal și reactualizaree destinație, conform situației existente, în municipiul Craiova, str.Viitorului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Marian VASILE


Nicoleta MIULESCUPLAN URBANISTIC ZONAL

REGLEMENTARE ZONA HANUL DOCTORULUI,

CU INTERDICȚIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA LA

APROBARE DOCUMENTAȚIE P.U.Z. SI REACTUALIZARE DESTINAȚIE PLAN REGLEMENTARI FUNCȚIONALE/204+

42045


LIMITA ZONA S

PRIN P.U.Z.

ZONIFICARE FUNCȚIONALA

I---1 SPATII VERZI AMENAJATE

I---1 ZONA DE PARCURI, RECREERE,

TURISM SI SPORT

[—1 ZONA CU FUNCȚIUNI COMPLEXE

SI DE INTERES PUBLIC SI

SERVICII DE INTERES GENERAL r~n ZONA DESTINAȚII SPECIALE O ZONA CIRCULAȚII CAROSABILE

I----1 ZONA CIRCULA'nfcțJAETONALE

BB ZONA DEPOZITARE IR&CS&E—.

ZONA MIXTA LOCUINȚE SI FUNCTIUNICOMPLEXE I---1 ZONA LOCUINȚE P+2

REGLEMENTARI

ALINIAMENT CONSTRUIT CONF P.U.Z.

ALINIAMENTGARDURI ♦«REGIM MAXIM DE ÎNĂLȚIME S+P+2


P.O.T. = 35%

C.U.T. = 1,05

P.O.T. SI C.U.T. S-AU CALCULAT NUMAI PENTRU SUPRATERAN