Hotărârea nr. 528/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 528

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 528

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.143476/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1 și împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str. Fermierului, nr.35 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată, Ordinului nr.119/2009 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru aprobarea Normelor metodologice privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentelor, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată de Legea nr.242/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr.350/2001;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.c, art.45 alin.2 lit.e și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu referitor la construirea unei locuințe, cu regim de înălțime P+1 și împrejmuire teren, în municipiul Craiova, str. Fermierului, nr.35, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,


Marian VASILE


Nicoleta MIULESCU


REGLEMENTARI URBANISTICE

LEGENDA:

—a— Limita zona studiata

-----Limita de construibllitate

L   I Construcții existente

I     I Terenuri proprietăți private

I     I Circulație rutiera

|KJ| Circulație pletonala

• • • Limita amplasament studiat

I | Teren proprietate PĂUN GETA si PĂUN LIVIU GHEORGHE S = 489,00 mp din acte 449,00 mp din măsurători Spațiu verde amenajat in incinta S = 145,00 m2

[?rn Locuri de parcare in incinta - 2

---- împrejmuire propusa pe limita de proprietate L = 83,20 ml

V/zA/A Teren afectat de utilitate publica

S = 46,70 m2

j ""] Construcție propusa P+1 Sc = 92,25 m2


STRĂZI DE CATEGORIA A lll-a - colectoare - cu 2 benzi

XZDILIA

craiova, dolj

proiect

unirii, nr.196SI