Hotărârea nr. 527/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 527

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 527

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr. 144040/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune scoaterea la licitație, în vederea închirierii, a unui bun care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, cu destinația de spațiu comercial, situat în Piața Veche și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit.c coroborat cu alin.5, lit.b, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea la licitație, în vederea închirierii, pe o perioadă de 3 ani, a bunului care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, cu destinația de spațiu comercial, în suprafață de 14,11 mp, situat în Piața Veche, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prețul minim de pornire al licitației este stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 263/2008, republicată.

Art.3. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova să desemneze comisia de evaluare a ofertelor și să semneze contractul de închiriere.

Art.4. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată pentru închirierea spațiului prevăzut la art.1, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

AA/AXA CA /-/O