Hotărârea nr. 523/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 523

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 523

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.143175/2009 întocmit de Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului prin care se propune concesionarea prin negociere directă a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în vederea extinderii imobilului cu destinația de spațiu comercial „Cofetăria Parc”, situat în municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.198-200, bl. 36A - bl.37A și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată de Legea nr.376/2006, Ordinului nr.1430/2005 al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată și completată prin Legea nr.242/2009 și Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară;

În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.b, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă concesionarea prin negociere directă, către S.C. COFETĂRIA PARC S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani, a unui teren aparținând domeniului privat al municipiului Craiova, în suprafață de 48,00 mp., în vederea extinderii spațiului comercial, situat în municipiul Craiova, str. Calea Unirii, nr.198-200, bl. 36A -bl.37A, identificat conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art.2. Valoarea redevenței aferente terenului concesionat potrivit art.1 din prezenta hotărâre, va fi stabilită prin raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de concesiune și să îndeplinească condițiile de publicitate imobiliară prevăzute de lege.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico - Financiară și S.C. COFETĂRIA PARC S.R.L., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian VASILE                       Nicoleta MIULESCU