Hotărârea nr. 522/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 522

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 522

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr. 144729/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea contractelor de închiriere, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea obiectului contractelor de închiriere prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul majorării suprafețelor de teren închiriate, pe care s-au edificat extinderi ale construcțiilor autorizate.

Art.2. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere, pe o perioadă de trei ani, pentru terenurile aferente construcțiilor edificate fără titlu, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de închiriere prevăzute la art.1 și să încheie contractele de închiriere prevăzute la art.2 din prezenta hotărâre.

Art.4. În termen de 90 de zile de la încheierea actelor adiționale și a contractelor de închiriere chiriașii au obligația:

  • a) să obțină certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru construcțiile edificate.

  • b) să plătească chiria calculată conform legislației în vigoare, pe ultimii trei ani, aferentă terenurilor pe care s-au realizat construcții fără titlu.

Art.5. Nerespectarea cumulativă a condițiilor prevăzute la art.4 din prezenta hotărâre, duce la încetarea de drept a actelor adiționale și a contractelor de închiriere, titularii acestora având obligația de a desființa construcțiile provizorii și a aduce terenul în starea inițială, pe cheltuiala proprie.

Art.6. Prețul închirierii terenurilor este stabilit la nivelul taxei aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizat anual conform horărârilor consiliului local adoptate în acest sens.

Art.7. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Comsiliului Local al Municipiului Craiova nr. 232/2004, 280/2005, 376/2005 și 496/2006.

Art.8. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE

ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA

NR.522/2009

NR.

CRT

NR.

CONTRACT/V ALABILITATE CONTRACT

TITULAR CONTRACT

ÎNCHIRIERE

OBIECTUL CONTRACTULUI

SUPRAFA

TA DIN CONTRAC T(MP)

SUPRAF ATA

TEREN

MASURA

TA(MP)

DIFEREN

TA(MP)

DATE IDENTIFICARE

1

210/01.01.2007-

01.01.2011

SC AZOR SRL

TEREN SITUAT ÎN CALEA BUCURESTI, STR. SPANIEI

14

24

10

VECINI:

N - BLOC F

S - DOMENIU PRIVAT

V - BLOC C1

E - STR. SPANIEI

2

83/01.01.2005-

01.01.2010

SC DICTIS IMPEX SRL

TEREN SITUAT ÎN SĂRARI, STR. SPANIEI

24

40

16

VECINI:

N - STR. MIRCEȘTI

S - BLOC O20

V - STR. SPANIEI

E - DOMENIU PUBLIC

3

19/01.09.2003-

21.08.2012

SC MARIN CXY(PFA FLORESCU VIORICA) SRL

TEREN SITUAT ÎN VALEA

ROȘIE, STR. ELECTROPUTERE

6

18

12

VECINI:

N - BLOC K6

S - SCOALA VCE COM

V - ALEE ACCES

E - STR. ELECTROPUTERE

4

16/01.09.2003-

01.08.2012

SC NECRIMFLOR SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL DECEBAL

90

114

24

VECINI:

N - ÎNTREPRINDEREA ITMA

S - DOMENIU PUBLIC

V - B-DUL DECEBAL

E - ÎNTREPRINDEREA ITMA

5

33/01.11.2003-

01.08.2012

SC CONTESA SRL

TEREN SITUAT ÎN VALEA

ROSIE, STR. REVOLUTIEI

16

30

14

VECINI:

N - STR. REVOLUTIEI

S - DOMENIU PUBLIC

V - ALEE ACCES BLOC 22

E - BLOC 23

6

161/01.09.2005-

01.09.2010

SC ROSOM COM IMPEX SRL

TEREN SITUAT ÎN VALEA ROSIE, STR. CARACAL

24

30

6

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - STR. CARACAL

V - ALEE ACCES SCOALA 23

E - BLOC 28

7

1/01.07.2003S-C

20.08.2012SC

AF CONSTANTIN GABR

EL TEREN SITUAT ÎN STR. ELTABACI-PIATA SPITALUL I

12

15

3

VECINI:

N - STR. TABACI

S - DOMENIU PUBLIC

V - DOMENIU PUBLIC

E - SC DRAGOPAN SRL

8

55/01.05.2004-

01.08.2012

SC DORU COM SRL

TEREN SITUAT ÎN STR. TABACI-PIATA SPITALUL I

15

17,5

2,5

VECINI:

N - PROPRIETATE PRIVATA S - STR. TABACI

V - SC GOBANS

E - B-DUL ANTONESCU

9

242/01.07.2007-

01.07.2012

SC GOBANS SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL I.

ANTONESCU-PIATA SPITALUL I

28

30

2

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC(PARCARE)

S - SC PAN GROUP

V - DOMENIU PRIVAT E - B-DUL ANTONESCU

10

112/01.01.2005-

01.01.2010

SC NAZA IMPEX SRL

TEREN SITUAT LA PIATA SPILALUL I

80

85

5

VECINI:

N - SC DRAGOPAN

S - SC MARAMA

V - SPITALUL I (PARCARE)

E - B-DUL I. ANTONESCU

11

116/01.02.2005-

01.02.2010

SC MARAMA SRL

TEREN SITUAT LA PIATA SPILALUL I

16

29

13

VECINI:

N - SC NAZA IMPEX

S - SC AGEPED

V - SPITALUL I (PARCARE)

E - B-DUL I. ANTONESCU

12

189/01.12.2005-

01.12.2010

SC ALTO MERCATO SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL STIRBEI VODA-CIUPERCĂ

48

53

5

VECINI:

N - B-DUL STIRBEI VODA S - DOMENIU PUBLIC

V - SC SAVCO SARMIS

E - AF TONCA ILIE

13

175/01.10.2005-

01.10.2010

SC PAN

FLORIS(FRISCO) SRL

TEREN SITUAT LA SPILALUL I

20

24

4

VECINI:

N - SC PRO M&D SRL

S - SC PHARMA PLUS

V - SPITALUL I (PARCARE) E - B-DUL I. ANTONESCU

14

65/01.08.2004-

01.08.2012;

206/01.01.2007-

31.12.2011

SC OMAR FADI SRL

TEREN SITUAT LA SPILALUL I

100

209

109

VECINI:

N - SC LIA COM SRL

S - SC MERAL

V - SPITALUL I (PARCARE)

E - B-DUL I. ANTONESCU

15

184/01.11.2005S-

01.11.2010 S

C TOL CONSTRUCT SR

LTEREN SITUAT LA SPILALUL I

40

46

6

VECINI:

N - INTRARE SPITAL

S - FACULTATEA FARMACIE

V - SPITALUL I

E - B-DUL I. ANTONESCU

16

5/01.08.2003-

01.08.2013

SC SARA SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL I. ANTONESCU-CAMIN MEDICINA

30

35

5

VECINI:

N - CAMIN MEDICINA

S - STR. V. PAPILIAN

V - DOMENIU PUBLIC

E - B-DUL I. ANTONESCU

17

228/01.04.2007-

01.04.2012

SC VEPA COM SRL

TEREN SITUAT ÎN STR. DR.

GEROTA, CART. 1MAI

20

31

11

VECINI:

N - STR. DR. GEROTA

S - FCA CONFECTII

V - SC ADNICAN MAGEN E - SC INTEGRAL

18

194/01.01.2006-

01.01.2011

SC TA

PALMIRA(INTEGRA)SR L

TEREN SITUAT ÎN B-DUL 1 MAI-CONFECTII

48

54

6

VECINI:

N : STR. POPOVENI

S : TARG SAPTAMANAL

V : DOMENIU PUBLIC

E : SC ILIMAR

19

171/01.09.2005-

01.09.2010

SC STEGARU CARMENCITA SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL I. ANTONESCU, SPITALUL I

20

30

10

VECINI:

N : SC SCHIMB VALUTAR S : SC LIACOM

V : SPITALUL I

E : B-DUL 1 MAI

20

28/01.08.2003-

20.08.2012

SC RANOMIT COM SRL

TEREN SITUAT ÎN CART ROMANESTI,STR DR. I. AUGUSTIN,BLOC S9-S7

12

40

28

VECINI:

N : DOMENIU PUBLIC

S : BLOC S8

V : BLOC S9

E : STR DR. I. AUGUSTIN

21

48/01.03.2004-

01.08.2012

SC SAVCO SARMIS SRL

TEREN SITUAT ÎN

STR. BIBESCU-ZONA CIUPERCA

6,41

12

5,59

VECINI:

N : STR. GHE. BIBESCU

S : ALEE ACCES

V : SC ALTO MERCATO

E : COMPLEX CIUPERCA

22

241/01.07.2007-

01.07.2012

SC GOBANS

IMPEX(GHILUTA SORINA)

TEREN SITUAT ÎN

PELENDAVA - CART

ROMANEȘTI

36

58,5

22,5

VECINI:

N - TÎRG PELENDAVA

S - STR. DR. I. CANTACUZINO

V - SC LIMAR

E - SC ANDRESIM

319,59

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE

ANEXA 2 LA HOTĂRÂREA

NR.522/2009

NR.

CRT

TITULAR

OBIECTUL CONTRACTULUI

SUPRAF

ATA

TEREN MASURA

TA(MP)

DATE IDENTIFICARE

1

SC NEFTALISTAR SRL

TEREN SITUAT ÎN CALEA BUCURESTI, STR. HORIA

12

VECINI:

N - BLOC P2

S - COMPLEX DE SERVICII MESTESUGARI

V - DOMENIU PUBLIC

E - STR. HORIA

2

SC IANIS COM IMPEX

TEREN SITUAT ÎN CALEA BUCURESTI, STR. HORIA

35

VECINI:

N -DOMENIU PRIVAT

S - CLUB 77

V - DOMENIU PRIVAT

E - STR. HORIA

3

SC LIMALCO SRL

TEREN SITUAT ÎN VALEA

ROSIE, STR. REVOLUTIEI

7

VECINI:

N - STR. REVOLUTIEI

S - DOMENIU PUBLIC

V - BLOC 23

E - ALEE ACCES BLOC 24

4

SC PAN GROUP

TEREN SITUAT LA SPILALUL I

45

VECINI:

N - SC GOBANS

S - TERASA ALIS HIZI

V - PROPRIETATE PRIVATA

E - B-DUL I. ANTONESCU

5

SC ANTONIO &DIANA SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - PELENDAVA

15

VECINI:

N - TARG PELENDAVA

S - BLOC I 61

V - SC CRISIM

E - STR. N.I.SISEȘTI

6

SC CRISIM ALBERT SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL 1MAI -PELENDAVA

9

VECINI:

N - TARG PELENDAVA

S - BLOC I 61

V - SC ENIRIAR

E - STR. N.I.SISEȘTI

7

SC MIT STEF SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - PELENDAVA

8

VECINI:

N - TARG PELENDAVA

S - BLOC I 61

V - SC ANTONIO&DIANA

E - STR. N.I.SISEȘTI

8

SC TUGELEM COMEXIM SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - PELENDAVA

9

VECINI:

N - TARG PELENDAVA

S - BLOC I 61

V - SC MIT STEF

E - STR. N.I.SISEȘTI

9

SC CORALEX SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - PELENDAVA

28

VECINI:

N - TARG PELENDAVA

S - BLOC I 61

V - SC HEDA TEHNOCOM

E -SC ENIRIAR

10

SC HEDA TAHNOCOM SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - PELENDAVA

28

VECINI:

N - TARG PELENDAVA

S - BLOC I 61

V - SC ENIRIAR

E -SC CORALEX

11

SC LIMAR SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - PELENDAVA

26

VECINI:

N - TARG PELENDAVA

S - STR. DR. I. CANTACUZINO

V - ALEE ACCES BLOC I 5

E - AF GHILUTA SORINA

12

SC CEROM SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. 1 MAI, STR.DR. DIMITRIE GEROTA, LICEUL ECONOMIC

12

VECINI:

N - LICEUL ECONOMIC S - STR. DR. GEROTA

V - DOMENIU PUBLIC E - DOMENIU PUBLIC

13

SC BIOMAR SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - STR. POPOVENI

196

VECINI:

N - STR. POPOVENI S - SC MARINOS

V - STR. TARGULUI E - DOMEIU PUBLIC

14

SC FORNETI SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - INTRARE TARG, STR. POPOVENI, NR.3

27

VECINI:

N - STR. POPOVENI

S - TARG SAPTAMANAL

V - DOMENIU PUBLIC

E - DOMENIU PUBLIC

15

SC STIMIR SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - SCOALA VECHE

14

VECINI:

N - DOMENU PUBLIC

S - DOMENU PUBLIC

V - B-DUL ROMANESCU E - SCOALA

16

SC CIZMARIE ROJIEA

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI

5

VECINI:

N - DOMENU PUBLIC

S - DOMENU PUBLIC

V - BLOC I 44

E - STR. M. CANCIULESCU

17

SC UNGUREANU ADRIANA

TEREN SITUAT ÎN B-DUL STIRBEI VODE, LANGA SPITALUL CFR

8

VECINI:

N - PROPRIETATE PRIVATA

S - B-DUL STIRBEI VODA

V - SPITAL CFR

E - PROPRIETATE PRIVATA

18

SC MESERMIT

TEREN SITUAT ÎN ZONA CENTRU

16

VECINI:

N - DOMENIU PUBLIC

S - DSTR. STEFAN CEL MARE

V - BLOC 9

E - BLOC 11

19

PRESTARI SERVICII

CIZMARIE IACOB

TEREN SITUAT ÎN STR.

MIRCESTI-SARARI

7

VECINI:

N : DOMENIU PUBLIC

S : STR. MIRCESTI

V : BLOC O16

E : DOMENIU PUBLIC

20

SPAȚIU SERVICII AUTOGARA ASOCIATIA CARAUSILOR

TEREN SITUAT ÎN STR.

POPOVENI

400

VECINI:

N : SC SOCOM SRL

S : STR. MACESULUI

V : DOMENIU PUBLIC

E : BRIGADA INSTALATII TCIF

21

SC FAST FOOD

TEREN SITUAT ÎN STR.

POPOVENI

33

VECINI:

N : STR. POPOVENI

S : STR. MACESULUI

V : AUTOGARA

E : BRIGADA INSTALATII TCIF

22

SC GEN MAG

TEREN SITUAT ÎN STR. BRESTEI

44

VECINI:

N - STR. BRESTEI

S - COMPANIA DE APA V - DOMENIU PUBLIC

E - SC CIPCOM

23

SC BANIFLOR

TEREN SITUAT ÎN STR. MACESULUI, ZONA TARG SAPTAMANAL

64

VECINI:

N : STR. POPOVENI

S : STR. MACESULUI V : DOMENIU PUBLIC E : SC MICOSAL

24

SC MICOSAL

TEREN SITUAT ÎN STR. POPOVENI, AUTOGARA NOUA

90

VECINI:

N : STR. POPOVENI

S : STR. MACESULUI V : SC BANIFLOR SRL E : SC MULTIPLI

25

SC MULTIPLI SRL

TEREN SITUAT ÎN STR. POPOVENI, AUTOGARA NOUA

45

VECINI:

N : STR. POPOVENI

S : STR. MACESULUI V : SC MICOSAL SRL E : AUTOGARA

26

SC EUROOLTENIA

TEREN SITUAT ÎN STR. BARIERA VALCII,CET II

20

VECINI:

N : DOMENIU PRIVAT

S : PROPRIETATE PRIVATA

V : STR. BARIERA VALCII

E : PROPRIETATE PRIVATA

27

SC CALEDA SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL STIRBEI VODA

80

VECINI:

N : B-DUL STIRBEI VODA

S : BISERICA

V : DOMENIU PUBLIC

E : STR. SIRETULUI

28

SC CAMBIAN SRL

TEREN SITUAT ÎN STR. BRESTEI

51

VECINI:

N : STR. BRESTEI

S : CIMITIR BOBONETE V : STR. POLIGONULUI

E : DOMENIU PUBLIC

29

SC GERLUC SRL

TEREN SITUAT ÎN STR. MOTRU

110

VECINI:

N : CAMIN NEFAMILISTI

S : PROPRIETATE PRIVATA V : PROPRIETATE PRIVATA E : STR. MOTRU

30

SC VERONA SRL

TEREN SITUAT ÎN CRAIOVITA NOUA, ORIZONT, STATIA RAT

17,28

VECINI:

N : DOMENIU PUBLIC

S : B-DUL OLTENIA

V : RESTAURANT RENT E : ALEE ACCES

31

SC BALTIC SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL 1MAI -PARC

36

VECINI:

N - SC SAZURA

S - DOMENIU PUBLIC

V - DOMENIU PRIVAT

E - B-DUL I. ANTONESCU

32

BUTARITA ANDREI

TEREN SITUAT ÎN STR. OBEDEANU

80

VECINI:

N : PROPR. PRIVATA S : STR. OBEDEANU V : STR. POPORULUI E : PROPR. PRIVATA

1577,28

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE