Hotărârea nr. 521/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 521

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 521

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr. 144730/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea contractelor de concesiune, având ca obiect terenuri care aparțin domeniului privat al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Legii nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea obiectului contractelor de concesiune prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul majorării suprafețelor de teren concesionate, pe care s-au edificat extinderi ale construcțiilor autorizate.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale la contractele de concesiune prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. În termen de maxim 90 de zile de la încheierea actelor adiționale, concesionarii au obligația:

  • a) să obțină certificatul de urbanism și autorizația de construire pentru construcțiile edificate fără titlu.

  • b) să plătească contravaloarea folosinței terenului, la nivelul redevenței calculată conform legislației în vigoare, pe ultimii trei ani, pentru terenurile ocupate de construcții edificate fără titlu.

Art.4. Nerespectarea cumulativă a condițiilor prevăzute la art.3 din prezenta hotărâre, conduce la încetarea de drept a actelor adiționale la contractele de concesiune, titularii acestora având obligația de a desființa construcțiile provizorii și a aduce terenul în starea inițială, pe cheltuiala proprie.

Art.5. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile Consiliului

Local al Municipiului Craiova nr.39/2003, 258/2005, 394/2006, 176/2008 și 419/2009.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcția Economico - Financiară și Direcția Patimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE

1/3

ANEXA LA HOTĂRÂREA

NR.521/2009

NR.

CRT

NR.

CONTRACT/V ALABILITATE CONTRACT

TITULAR CONTRACT

CONCESIUNE

OBIECTUL CONTRACTULUI

SUPRAFA

TA DIN CONTRAC T(MP)

SUPRAF

ATA

TEREN MASURA

TA(MP)

DIFEREN

TA(MP)

DATE IDENTIFICARE

1

123/01.08.1996-

SC HELIN"S TRADING S

RL TEREN SITUAT ÎN B-DUL I.

RL ANTONESCU-CIUPERCĂ

69,12

166

96,88

VECINI:

N - STR. LALELELOR

S - DOMENIU PUBLIC

V - BLOC D7

E - B-DUL ANTONESCU

2

203/01.01.2001-

SC EXCELENT COMPAN

Y STRELREN SITUAT ÎN VALEA

Y SRLROSIE, STATIE RAT

25,92

46

20,08

VECINI:

N - BLOC 41

S - STR. CARACAL

V - STR. 22 DECEMBRIE

E - DOMENIU PUBLIC

3

303/02.02.2009-

02.02.2024

SC NIVER IMPEX SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL 1MAI -PELENDAVA

80

88

8

VECINI:

N - FCA CONFECTII

S - PARCARE

V - SC VERCOM

E - B-DUL I. ANTONESCU

4

148/01.06.1997

SC SENATA

TEREN SITUAT ÎN B-DUL 1

MAI, ZONA SPITAL NR.1

69,12

166

96,88

VECINI:

N : DOMENIU PUBLIC

S : PARCARE DOMENIU PUBLIC

V : PROPRIETATE PRIVATA

E : B-DUL 1 MAI

2/3

5

144/10.04.1997-

10.04.2019

SC AURARIU IULIU MIHAI

TEREN SITUAT ÎN STR. LIPSCANI, NR. 3A

27

37

10

VECINI:

N : BLOC 73 AP.           S

: STR. LIPSCANI V :STR. THEODOR AMAN

E : PROPRIETATE PRIVATA

6

2T/01.06.1995-

01.06.2010

SC PATISERIA SPORT SRL

TEREN SITUAT ÎN CALEA

BUCURESTI, BLOC A 22

133,8

151

17,2

VECINI:

N : BLOC A22 S : CALEA BUCURESTI

V : DOMENIU PUBLIC

E : DOMENIU PUBLIC

7

17T/01.04.2001-

01.04.2011

SC STAR TRAFIC SRL

TEREN SITUAT ÎN CALEA BUCURESTI, BLOC 14C

36

99,54

63,54

VECINI:

N : STR. A.I.CUZA

S :BLOC 14 C

V : TERASA OLIMP E : ALEE ACCES

8

20T/01.04.2001-

01.04.2016

SC INCOMEX SRL MDI

TRADING

TEREN SITUAT ÎN CALEA BUCURESTI, BLOC A21-A22

20

90,45

70,45

VECINI:

N : STR. A.I.CUZA

S :BLOC 14 C

V : TERASA OLIMP E : ALEE ACCES

9

28T/30.04.2002-

01.02.2051

SC BIDASILV COM SRL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL CAROL, BLOC M6

10

21,8

11,8

VECINI:

N : BLOC M6 B S

: BLOC M5

V : B-DUL CAROL I E

: BLOC M6

10

31T/01.09.2002-

01.09.2017

SC NIELA COM I SRL

TEREN SITUAT ÎN CRAIOVITA

NOUA, B-DUL OLTENIEI, NR.55

138

152

14

VECINI:

N : CINEMATOGRAF

S : B-DUL OLTENIA

V : DOMENIU PUBLIC E : RESTAURANT

3/3

11

34T/01.03.2003-

01.03.2018

SC LUCLAD PANIF S RL

TEREN SITUAT ÎN B-DUL 1

MAI, NR. 102

60

92

32

VECINI:

N : PELENDAVA

S : STR. I CANTACUZINO

V : SC GUBANS E : SC SOUVENIR

12

39T/01.08.2003-

01.08.2018

SC CAPRICOOM SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. LAPUS, BLOC U12

60

164

104

VECINI:

N : CALEA BUCURESTI

S : BLOC U12

V : B-DUL DECEBAL

E : BLOC U11

13

41T/01.08.2003-

01.08.2018

SC MAX PATY SRL

TEREN SITUAT ÎN BRAZDA LUI NOVAC, BLOC G7

20

25

5

VECINI:

N : BLOC G7

S : STR. DOLJULUI

V : DOMENIU PUBLIC E : DOMENIU PUBLIC

14

44T/01.01.2004-

01.01.2019

SC SOUVENIR SRL

TEREN SITUAT ÎN CART. ROMANESTI - PELENDAVA

54

60,3

6,3

VECINI:

N : TARG PELENDAVA

S : STR. DR. I. CANTACUZINO

V : SC LUCLAD SRL E : SC DAUREX SRL

15

47T/01.02.2005-

01.02.2020

SC NIELA COM II SRL

TEREN SITUAT ÎN CRAIOVITA

NOUA, BLOC 37

152

209

57

VECINI:

N : BLOC 62 A            S

: BLOC 61 A

V : CINEMATOGRAF       E

: DOMENIU PUBLIC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE