Hotărârea nr. 518/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 518

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 518

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.142690/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere nr.120538/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Șuilea Dorina Laura, având ca obiect locuința care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str. Drumul Apelor, modulul nr.1, camera 8 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii Locuinței nr.114/1996, republicată și Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia;

În temeiul art. 36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr.120538/2004 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și Șuilea Dorina Laura, având ca obiect locuința care aparține domeniului privat al municipiului Craiova, situată în str. Drumul Apelor, modulul nr.1, camera 8, pe o perioadă de 1 an.

Art.2. Se împuternicește Primarului Municipiului Craiova să încheie actul adițional care are ca obiect modificarea contractului de închiriere prevăzut la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU