Hotărârea nr. 517/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 517

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 517

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.144235/2009 întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenurile aparținând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaje și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și modificată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2008 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c coroborat cu alin.5 lit. a, art. 45 alin.3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, până la data de 01.08.2012, a duratei contractelor de închiriere nr. 275 și 276/2004, având ca obiect terenurile aparținând domeniului public al municipiului Craiova, pe care sunt amplasate construcții provizorii cu destinația de garaje, situate în cart.Craiovița Nouă, zona blocurilor ANL.

Art.2. Prețul închirierii terenurilor prevăzute la art.1, se stabilește potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a fi actualizat anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actele adiționale în forma modificată, la contractele de închiriere prevăzute la art. 1.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 50/2004.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară și Direcția Impozite și Taxe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE