Hotărârea nr. 515/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 515

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 515

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr. 144042/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificată și completată;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, alin.1, art.45, alin.3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, pe o perioadă de 3 ani, a duratei contractelor de închiriere, având ca obiect spații și terenuri ocupate de construcții provizorii, cu destinația de spații comerciale, producție și prestări servicii, situate în piețele din municipiul Craiova, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 2009, a duratei contractelor de închiriere având ca obiect terenurile ocupate de construcții provizorii cu destinația de spații comerciale, producție si prestări servicii, și spațiile comerciale situate în Târgul Romanești Craiova, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, îi revine cota parte de 50% din chiria încasată, iar cota parte de 50% revine Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Art.4. Se împuternicește directorul Serviciului Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova, să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de închiriere.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu, Direcția Economico-Financiară și Serviciul Public Administrația Piețelor și Târgurilor Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian VASILE                       Nicoleta MIULESCU

PIATA CENTRALA -Teren

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAT A (MP) CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

1

SC BIFORA SRL

3307/AA2281

07.112006

02.11.2006-02.11.2009

19,07

114

PIATA CRAIOVITA ORIZONT - Teren

NR. CRT.

DENUMIRE AGENT

ECONOMIC

NR.CONTRACT/

ACT

ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFATA (MP)CONF. CADASTRU

POZITIE

CADASTRALA

2

BARBU ȘTEFANA

4423/AA2243

19.12.2006

16.10.2006-16.10.2009

71,05

1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE

TARG ROMANESTI-TEREN

NR.

CRT.

DENUMIRE AGENT ECONOMIC

NR.CONTRACT/ ACT ADITIONAL

DATA INCHEIERII CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

PERIOADA VALABILA A CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

SUPRAFAȚA (MP)CONF. CADASTRU

POZIȚIE CADASTRALA

1.

SC PADICOM SRL

256/AA2480/AA4719

20.01.2009

30.09.2009

80

80mp tronson I

2.

SC IUREDUM SRL

91/AA2390

10.01.2007

02.12.2006-02.12.2009

45,64

153

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE