Hotărârea nr. 514/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 514

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 514

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.142739/2009 al Direcției Economico - Financiare prin care se propune modificarea contractului de concesiune nr.101/1996, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova și S.C. KEVIN COMEXIM S.R.L și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. a, art.123, art.45, alin. 3 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contractului de concesiune nr.101/1996, având ca obiect terenul în suprafață de 37,14 mp., situat în municipiul Craiova, cart. Craiovița Nouă, str. Tufănele, bl.317 a, b, în sensul înlocuirii părții contractante S.C. KEVIN COMEXIM S.R.L., cu S.C. ANDI PETERS S.R.L..

Art.2. Se aprobă renegocierea redevenței, având ca preț de pornire nivelul taxei stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.263/2008, republicată, urmând a se actualiza anual conform hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Craiova și a indicelui prețului de consum.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze actul adițional la contractul de concesiune nr.101/1996, în forma modificată și renegociată.

Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.13/1996 referitoare la transmiterea către Prefectura județului Dolj a documentației privind propunerile de atribuire în proprietate privată a unor terenuri.

Art.5. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico-Financiară și S.C. ANDI PETERS S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU