Hotărârea nr. 513/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 513

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 513

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.146831/2009, întocmit de Direcția Economico -Financiară, prin care se propune prelungirea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2009 referitoare la acordarea de facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova pentru anumite categorii de persoane și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009 ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 97/1999, republicată, privind garantarea furnizării serviciilor publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificări și completările ulterioare, Legii nr.92/2007 - Legea serviciilor de transport public local, Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

În temeiul art.36 alin.2 lit.d, coroborat cu alin.6 lit.a pct.1 și 2, art.45 alin.2 lit.a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea efectelor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.163/2009 referitoare la acordarea de facilități pe mijloace de transport în comun ale Regiei Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane.

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Directia Servicii Publice și Regia Autonomă de Transport Craiova, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU