Hotărârea nr. 512/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 512

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 512

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009.

Având în vedere raportul nr.147622/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009 ;

În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, art. 45 alin. 3, art. 123 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea datelor de identificare a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.

Art.2. Se aprobă darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunului ce aparține domeniului privat al municipiului Craiova, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.282/2008 referitoare la darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova a bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Craiova.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico - Financiară, Direcția Patrimoniu și Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marian VASILE                       Nicoleta MIULESCU

Page 1 of 1


ANEXA NR. 1 LA

HOTĂRÂREA

NR.512/2009


BUNURILE IDENTIFICATE ÎN PERIOADA 01. 10.2009 - 31.10.2009 CARE MODIFICĂ ANEXA LA H.C.L. NR. 282/2008Denumirea bunurilor

SECȚIUNEA /POZIȚIE

Nr. Anexa/ Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Val. înv.

Administrat

or

TEREN STR. MADONA DUDU NR. 11 (FOST MAXIM GORKI

NR 45) DIFERENȚA SUPRAFAȚA 14MP , FIIND

MAJORATA SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 42 MP LA 56MP

A/521

282-2008

t

STR MADONA

DUDU

STR. HOREZU

PROP.

PARTICULARA

PROP.

PARTICULARA

-

RAADPFL

i

TEREN STR. PETRE CARP NR 43 ( FOST ARMATA POPORULUI NR.33). .DIFERENȚA DE SUPRAFAȚĂ DE 183MP ,FIIND MAJORATA SUPRAFAȚA DE TEREN DE LA 75MP LA 258MP

A/404

282-2008

PROP.

PARTICULAR

A

STR.PETRE

CARP (FOST ARMATA POPORULUI)

PROP.

PARTICULARA

PROP.

PARTICULARA

-

RAADPFL

TOTAL

i

Page 1 of 1


ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA

NR. 512/2009


BUNUL IDENTIFICAT ÎN PERIOADA 01. 10.2009 - 31.10.2009 CARE SE DA IN ADMINISTRARE RAADPFL

/

Nr.

Crt.

Denumirea bunurilor

/

SECȚIUNEA /POZIȚIE

Nr. Anexa/ Nr. HCL

Elemente de identificare (vecini N - S - V - E)

Val. înv.

1

Administrat

or

1

TEREN STR LIPSCANI NR 29( FOST 30 DECEMBRIE NR 41, FOST 30 DECEMBRIE NR 67 ,FOST LIPSCANI)

SUPRAFAȚA 55 MP

A

-

STR ROMAIN ROLAND

STR LIPSCANI

PROP.

PARTICULARA

STR FRAȚII BUZESTI

0,01

1

RAADPFL

TOTAL

0,01

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ