Hotărârea nr. 511/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 511

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂRE NR. 511

Consiliul Local al municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr. 146672/2009 întocmit de Direcția Juridică Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune modificarea componenței Comisiei de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale și Comisiei de contestație, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 33/2008 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009 ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea și funcționarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

În temeiul art. 36, alin. 2 lit. c, art.45, alin. 1 și art.61 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea componenței Comisiei de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale și Comisiei de contestație, în sensul înlocuirii d-lui. Radu Teodor, cu dl. Ion Octavian, având calitatea de membru supleant.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 33/2008.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și membrii comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU