Hotărârea nr. 510/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 510

MUNICIPIULUI CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 510

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr. 145305/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea constituirii fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată de Legea nr.515/2006 și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeză a fi evacuați din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari aprobată prin Legea nr.84/2008 și Legii Locuinței nr.114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.293/2009 referitoare la aprobarea listei pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințe retrocedate în natură foștilor proprietari, pe anul 2009;

În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.17, art.45 alin. 3 și art.61 alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă constituirea fondului de locuințe destinat închirierii persoanelor și/sau familiilor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în limita a 20% din numărul locuințelor ANL nou construite, respectiv 26 unități locative, situate în municipiul Craiova, str. Potelu, blocurile R17 și R19.

Art.2. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru persoanele și/sau familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate în natură foștilor proprietari, în anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Lista de repartizare va fi dată publicității prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Craiova

Art.4. Contestațiile împotriva listei de repartizare se pot face la instanța de contencios administrativ competente, potrivit legii.

Art.5. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractele de închiriere.

Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Patrimoniu vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

Lista de repartizare a locuințelor pentru persoanele si/sau familiile evacuate sau care urmeaza a fi evacuate din locuințe retrocedate in natura foștilor proprietari in anul 2009

NrCrt

TITULAR

Adresa spațiu (Str, nr, bloc, ap)

Et Nr.cam

1

TEODORESCU CAMELIA

Potelu

R19

1

P

2

2

PREDA ANA

Potelu

R19

5

1

1

3

DINULESCU CRISTIAN

Potelu

R19 ’

6

1

2

4

DUMITRU AURICA

Potelu

R19

4

1

2

5

MANCIU SILVIA

Potelu

R19

7

1

1

6

OPREA NICOLITA

Potelu

R19

11

2

1

7

VARJAK VASILICA

Potelu

R17

7

2

1

8

NISTOR MARIANA

Potelu

R17

3

1

2

9

DUMITRU MARCELA

Potelu

R17

5

1

2

10

IVAN ANA

Potelu

R19

9

2

1

11

CONSTANTINESCU MARIA

Potelu

R19

13

3

1

12

MATEESCU ANISOARA

Potelu

R17

10

3

1

13

BUSCA LEONICA

Potelu

R19

8

2

2

14

SGURECI NICOLAE

Potelu

R19

2

P

1

15

CALDARE JENICA

Potelu

R17

4

1

1

16

DUMITRU ILEANA

Potelu

R19

15

3

1

17

SUTIMAN EMILIA

Potelu

R19

10

2

2

18

BUSUIOC STAN

Potelu

R17

6

2

2

19

SUSU MITA

Potelu

R17

8

2

2

20

SFECLA PAULA

Potelu

R19

12

3

2

21

ARICIU JEANA

Potelu

R19

14

3

2

22

OLARU RUTA

Potelu

R17

9

3

2

23

VRACIU GHITA

Potelu

R17

11

3

2

24

MOTATU SILVIA RODICA

Potelu

R17

1

P

2

25

GRIGORIE ELENA

Potelu

R17

2

P

2

26

ZARAGIU DENISA DANA

Potelu

R19

3

P

2