Hotărârea nr. 509/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 509

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 509

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.144970/2009 întocmit de Direcția Patrimoniu prin care se propune transmiterea în folosință gratuită, către Institutul Național de Expertize Criminalistice, a unui spațiu, clădirea administrativă C9 a Grupului Școlar Industrial transporturi Căi Ferate, situat în str. Constantin Brâncuși, nr.15 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În conformitate cu prevederile Legii învățământului nr.84/1995, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit. c, art.45, alin.3, art. 124 și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.01.2010, către Institutul Național de Expertize Criminalistice, a spațiului în suprafață utilă de 129,13 mp, compus din 7 camere, 3 holuri, 2 grupuri sanitare din imobilul, clădirea administrativă C9 a Grupului Școlar Industrial transporturi Căi Ferate, situat în str. Constantin Brâncuși, nr.15, identificat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea desfășurării activității Laboratorului Interjudețean de Expertize Criminalistice Craiova, cu condiția obținerii avizului conform al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării privind schimbarea destinației spațiului din spațiu administrativ, în spațiu cu destinația de birouri.

Art.2. Predarea - primirea spațiului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol, încheiat în termen de 30 de zile de la primirea avizului conform al Ministerului Educației, Cercetării și Inovării.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Patrimoniu și Institutul Național de Expertize Criminalistice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

/fa/ey# c/t-

t te. 53°)


Nr.

crt

DENUMIRE

1

(Supraf.

1

CAMERA

14.07

?

CAMERA

13.15

3

4

CAMERA

_22.&7_

GRUP SANITAR

1.89

5

CAMERA

10.41

6

HOL

. ,i£jb2.

7

| HOL

3.50

6

CAMERA

12 94

9

, HOL

_ 415

10

j GRUP SANITAR

I.S5

,UL

mtORMATICA

18.26

’■?

CAMERA

13.72

SuDraf utila

129.13