Hotărârea nr. 508/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 508

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 508

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.145116/2009 al Serviciului Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar prin care se propune asocierea municipiului Craiova cu Asociația Culturală „Craiova”, în vederea organizării Salonului de Desene pentru copii „Oscar”, ediția de iarnă 2009 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009;

În temeiul art.10, art.36, alin.2, lit. e coroborat cu alin.7, lit. a, art.45 alin.2 lit.f și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001,republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă asocierea municipiului Craiova cu Asociația Culturală „Craiova”, în vederea organizării Salonului de Desene pentru copii „Oscar”, ediția de iarnă 2009, conform contractului de asociere, care reprezintă anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Primarul Municipiului Craiova să semneze contractul de asociere, prevăzut la art.1.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de cuvânt, Redacție Ziar, Direcția Economico-Financiară și Asociația Culturală „Craiova” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.508/2009

CONTRACT DE ASOCIERE Nr________din data de_____________

CAPITOLUL I - PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL CRAIOVA, cu sediul în str. AI Cuza, nr. 7, cod fiscal 4417214, cont IBAN RO07TREZ29124510220XXXXX deschis la Trezoreria Craiova, reprezentata prin primarul municipiului Craiova ec. Antonie SOLOMON, în calitate de asociat prim Și

ASOCIAȚIA CULTURALĂ “CRAIOVA”, cu sediul în Str. Henri Coandă, Bl. 52, ap.10, Craiova, Dolj, cod fiscal 14906609, cont IBAN RO92RNCB0134104480130001, deschis la BCR Craiova, reprezentată prin Cristinel Gabi NEDELCU, în calitate de asociat secund

CAPITOLUL II- OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1 Obiectul asocierii îl reprezintă organizarea Salonului de Desene pentru copii, Oscar, ediția de iarnă 2009.

CAPITOLUL III - DURATA CONTRACTULUI

Art. 2. Durata asocierii constituite în baza prezentului contract de asociere este începând cu data semnării acestuia Și până la finalizarea proiectului

Art. 3. Durata contractului poate fi modificată numai prin acordul părților, prin act adițional. Intenția de prelungire a contractului va trebui notificată cu cel mult 60 de zile calendaristice consecutive înainte de data expirării contractului.

CAPITOLUL IV - APORTUL PĂRȚILOR ÎN ASOCIERE

Art. 4. Municipiul Craiova, ca asociat prim, pune la dispoziția asocierii suma de 7.000 lei (inclusiv TVA 0), precum Și spațiul de desfăȘurare a evenimentului, respectiv holul Primăriei Municipiului Craiova.

Art. 5. Asociația Culturală „ Craiova” ca asociat secund, pune la dispoziția asocierii:

 • -  întreaga experiență în organizarea evenimentelor de acest gen,

 • -  personalul Și echipamentele necesare desfăȘurării activităților ce fac obiectul prezentului contract,

 • -  promovarea elementelor de identitate locală, a numelui Și istoriei municipiului Craiova;

 • A. DREPTURILE MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art. 6. Municipiul Craiova, prin primarul municipiului Craiova are dreptul de a urmări și verifica menținerea și respectarea obiectului prezentului contract

Art. 7. Municipiul Craiova, prin primarul municipiului Craiova are dreptul de a urmări realizarea obiectului asocierii

Art. 8. Municipiul Craiova, prin primarul municipiului Craiova are dreptul de a solicita și verifica documentațiile financiar contabile cu privire la realizarea asocierii și a urmăririi modului de realizare a prezentului contract

 • B. DREPTURILE ASOCIAȚIEI CULTURALE „ CRAIOVA”

Art. 9. Asociația Culturală „Craiova” are dreptul de a folosi suma primită de la Municipiul Craiova exclusiv în scopul care constituie obiectul prezentului contract de asociere, având libertatea de decizie asupra gestionării acesteia

CAPITOLUL VI - OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE MUNICIPIULUI CRAIOVA

Art. 10. Municipiul Craiova are obligația de a pune la dispoziția Asociației Culturale „Craiova” suma de 7.000 lei, care constituie obiectul prezentului contract

B. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI CULTURALE „CRAIOVA”

Art. 11. Asociația Culturală „Craiova” are obligația de a utiliza banii primiți de la

Municipiul Craiova exclusiv în scopul meționat inițial;

Art.12. Asociația Culturală „Craiova” are obligația de a asigura personalul și echipamentele necesare desfășurării activităților ce fac obiectul prezentului contract;

Art. 13. Asociația Culturală „Craiova” are obligația de folosi întreaga experiență în organizarea evenimentelor de acest gen;

Art. 14. Asociația Culturală „Craiova” are obligația de a promova elementele de identitate locală, numele și istoria municipiului Craiova

Art. 15. Asociația Culturală „Craiova” are obligația de a prezenta documentele financiar contabile la solicitarea asociatului prin organele specializate ale acestuia în termen de 7 zile calendaristice consecutive de la solicitarea acestuia

CAPITOLUL VII - PLATA, TERMENELE DE PLATĂ

Art. 16. Municipiul Craiova va plăti în contul Asociației Culturale “Craiova” IBAN RO92RNCB0134104480130001, deschis la BCR Craiova, suma de 7.000 lei (inclusiv TVA)

Art.17 Asociația Culturală „Craiova” se obligă să furnizeze Primăriei municipiului Craiova toate informațiile referitoare la derularea prezentului contract, având dreptul să solicite oricând informații cu privire la eveniment iar acesta este obligat să răspundă în scris oricărei solicitări în termen de 5 zile lucrătoare.

Art.18 Asociația Culturală „Craiova” va transmite informații privind derularea prezentului contract și utilizarea sumei primite. În acest scop, Partenerul va prezenta la încheierea evenimentului un raport final de activitate asupra utilizării sumei primite cu privire la activitățile din contract, care va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului contract.

CAPITOLUL IX - MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 19 Prezentul contract de asociere se poate modifica numai prin acordul părților, prin act adițional

CAPITOLUL X - ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 20. Contractul de asociere încetează de drept la expirarea duratei pentru care acesta a fost încheiat, dacă părțile nu decid de comun acord prelungirea sa

Art. 21. Prezentul contract poate înceta înainte de termenul pentru care a fost încheiat în următoarele situații:

 • a) Pe parcursul derulării contractului numai cu acordul ambelor părți, cu condiția ca partea care o invocă să notifice în scris celeilalte părți, cu respectarea unui preaviz de 60 de zile.

 • b) Din inițiativa unilaterală a municipiului Craiova prin primarul municipiului Craiova, dacă se constată nerespectarea prevederilor contractuale

 • c) Din inițiativa unilaterală a Asociației Culturale „Craiova”, după notificarea celeilalte părți cu 60 de zile înainte.

 • d) Dizolvarea sau lichidarea asociatului secund

 • e) Hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe judecătorești care are ca obiect încetarea prezentului contract

 • f) Alte cauze prevăzute de lege

CAPITOLUL XI - REZILIEREA CONTRACTULUI

Art. 22. Prezentul contract se poate rezilia pentru neexecutare sau pentru executare necorespunzătoare a obligațiilor contractuale și poate atrage plata de daune interese în sarcina celui vinovat până la acoperirea integrală a pagubei

Art. 23. Prin forță majoră se înțelege o împrejurare externă cu caracter excepțional, fără relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibile și absolut imprevizibile intervenită după încheierea prezentului contract, de natură a împiedica executarea în tot sau în parte a acestuia

Art. 24. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile legii, cu obligația de a notifica celeilalte părți producerea evenimentului, în termen de 5 zile de la apariția acestuia.

Lipsa notificării evenimentului decade partea care invocă forța majoră din dreptul de a fi exonerată de răspundere.

Art. 25. În cazul în care evenimentul sau împrejurările care conduc la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, oricare dintre părți poate cere rezoluțiunea contractului, fără somație și punere în întârziere și fără a se putea pretinde daune interese.

Art. 26. Sunt considerate ca forță majoră împrejurări ca : război, revoluție, cutremur, inundații, greve generale, embargou, etc.

Art. 27. Prin cazul fortuit se înțeleg acele împrejurări care au intervenit și au condus la producerea prejudiciului, care nu implică vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

CAPITOLUL XIII - LITIGII

Art. 28. Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract se soluționează, de regulă, pe cale amiabilă, în caz contrar acestea sunt de competența instanței de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL XIV - DISPOZIȚII FINALE

Art. 29. Orice notificare comunicată de oricare dintre părți în baza prezentului contract, va fi considerată valabilă dacă a fost făcută în scris, semnată și certificată de reprezentantul legal și trimisă celeilalte părți prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele consemnate de părți în capitolul I al prezentului contract

Art. 30. Orice preaviz sau comunicare necesară sau permisă în legătură cu acest contract va fi făcută în scris, dacă nu se prevede altfel în mod expres și se va considera efectuată corespunzător dacă este transmisă personal, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax părții destinatare, la adresa acesteia menționată în capitolul I sau la orice altă adresă pe care partea a comunicat-o părții expeditoare.

Art. 31. Orice modificare în legislație care are tangență cu prevederile prezentului contract, va determina renegocierea cu bună credință a acestuia.

Art.32. Prezentul contract s-a întocmit la sediul municipiului Craiova, în două exemplare originale, ambele având aceeași forță de drept, asigurându-se câte un exemplar pentru fiecare parte.


MUNICIPIUL CRAIOVA


ASOCIAȚIA CULTURALĂ „CRAIOVA’


Prin


Prin


Primarul municipiului Craiova Ec. Antonie SOLOMON


Director Executiv

Cristinel NEDELCU


Director executiv

Direcția Economico-Financiară

Ec. Nicolae PASCU

Serviciul Imagine, Relații Internaționale, Purtător de Cuvânt, Redacție Ziar Oana RĂDUCĂNOIU


Avizat pentru legalitate Jur.Isabela CRUCERU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Marian VASILE