Hotărârea nr. 505/2009

Hotararea Consiliului Local nr. 505

MUNICIPIUL CRAIOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 505

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.11.2009;

Având în vedere raportul nr.146826/2009 întocmit de Direcția Asistență și Protecție Socială prin care se propune modificarea contribuției lunare de întreținere datorată de persoana asistată în cadrul Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova, începând cu data de 01.01.2010 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.366, 368, 369, 370, 372/2009 ;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.4 lit.b din Instrucțiunile nr.507/2003 emise de Ministerul Sănătății și Ministerul Administrației și Internelor pentru aplicarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.412/2003, coroborate cu Metodologia de stabilire a nivelului contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1999;

În temeiul art.36, alin.2 lit. d coroborat cu alin.6, lit. a, pct.2, art.45, alin.2, lit. a și art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea contribuției lunare de întreținere datorată de persoana asistată în cadrul Serviciului Public de Asistență Medico-Socială Craiova, de la 420 lei, la 600 lei, începând cu 01.01.2010.

Art.2. Se aprobă modalitatea de calcul a contribuției lunare de întreținere datorată de persoana asistată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.373/2008.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Asistență și Protecție Socială și Serviciul Public de Asistență Medico-Socială Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,

Nicoleta MIULESCU


Marian VASILE

Anexa la Hotărârea nr.505/2009

MODALITATEA DE CALCUL A CONTRIBUȚIEI LUNARE DE ÎNTREȚINERE, CE REVINE PERSOANEI ASISTATE CADRUL SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ CRAIOVA

 • A. Persoane ale căror venituri nete proprii lunare acoperă cuantumul maxim de

600 lei, situații în care se încadrează beneficiarii a căror pensie depășește valoarea de 750 lei.

În această situație, susținătorul legal nu se implică.

 • B. Persoane ale căror venituri nete proprii lunare nu acoperă cuantumul maxim de 600 lei după cum urmează:

 • 1. Persoane fără susținători legali, situație în care asistatului i se rețin 80% din veniturile nete proprii lunare, diferența de 20% fiind la dispoziția asistatului pentru cheltuieli personale.

 • 2. Persoane cu susținători legali, situație în care asistatul suportă 80% din venitul propriu, iar diferența până la cuantumul maxim de 600 lei revine în plata susținătorului legal.

Ordinea în care susținătorul legal plătește contribuția de întreținere este următoarea:

 • -  soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț;

 • -  copiii pentru părinți;

 • -  părinții pentru copii.

În cazul în care obligația de plată ar reveni mai multor persoane, ea va fi plătită doar de cea/cei care-și asumă obligația de întreținere prin semnarea angajamentului de plată la internarea în instituție.

Dacă susținătorul legal nu are mijloace materiale sau acestea sunt insuficiente pentru acoperirea integrală a cuantumului maxim se procedează după cum urmează:

 • -  din veniturile nete medii lunare ale acestor persoane se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

 • -  suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere, inclusiv asistatul;

 • -  în raport cu suma astfel rezultată, care reprezinta venitul mediu net lunar pe o persoană, se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorul legal al persoanei asistate folosindu-se următoarele intervale de venituri:

  Venitul mediu net lunar -lei-

  Contribuția lunară pe o persoană (% din cuantumul contribuției de întreținere rezultate din calcul)

  0-460

  scutit

  461-530

  20

  531-600

  40

  601-670

  60

  671-750

  80

  Peste 751

  100

 • C. Dacă atât persoana asistată, cât și susținătorul legal al acesteia nu au venituri, cheltuielile reprezentând contribuția lunară de întreținere vor fi suportate integral din bugetul Consiliului Local.

 • D. Contribuția de întreținere se recalculează, scăzându-se perioada în care nu a beneficiat de serviciile medico-sociale furnizate de instituție, în situația în care beneficiarul merge în familie pe o perioadă de maxim 14 zile calendaristice precum și în situațiile când merge la tratament, în stațiunile balneo-climaterice sau este spitalizat într-o altă unitate sanitară, pe o perioadă cuprinsă între 5 și 30 de zile calendaristice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian VASILE